Услуги - 100655-2021

26/02/2021    S40

България-София: Услуги по почистване на сгради, без жилищните

2021/S 040-100655

Обявление за изменение

Изменение на поръчка/концесия през нейния срок на изпълнение

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Агенция по обществени поръчки
Национален регистрационен номер: 131236380
Пощенски адрес: ул. „Леге“ № 4
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1000
Държава: България
Лице за контакт: Росица Главурова — директор на дирекция ФЧРАД
Електронна поща: r.glavurova@aop.bg
Телефон: +359 298597105
Факс: +359 298597152
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www2.aop.bg
Адрес на профила на купувача: https://www2.aop.bg/aop/profil-na-kupuvacha/profil-na-kupuvacha-2019g/porachka-sevop-1351/

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Услуги по почистване, щадящи околната среда, на сградата на Агенцията по обществени поръчки

II.1.2)Основен CPV код
90911200 Услуги по почистване на сгради, без жилищните
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.2)Описание
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица)
Основно място на изпълнение:

гр. София, административната сграда на на ул. „Леге“ № 4 — за помещенията на Агенцията по обществени поръчки

II.2.4)Описание на обществената поръчка към момента на сключване на договора:

Обществената поръчка включва услуги по почистване, щадящи околната среда, на сградата на Агенцията по обществени поръчки в съответствие с условията на рамково споразумение № СПОР-28/21.12.2017 г. на Централния орган за покупки (ЦОП)

II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение, динамична система за закупуване или концесия
Крайна дата: 31/01/2021
В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години:

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не

Раздел ІV: Процедура

IV.2)Административна информация
IV.2.1)Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2019/S 146-360201

Раздел V: Възлагане на поръчката/концесията

Поръчка №: 10
Наименование:

Обществената поръчка включва услуги по почистване, щадящи околната среда, на сградата на Агенцията по обществени поръчки

V.2)Възлагане на поръчката/концесията
V.2.1)Дата на сключване на договора/решението за възлагане на концесия:
15/07/2019
V.2.2)Информация относно оферти
Поръчката/концесията е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: „Райт Клийнинг“ ООД
Национален регистрационен номер: 200500255
Пощенски адрес: с. Волуяк, местност Гарата, ул. „Зокум“ № 8
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1346
Държава: България
Електронна поща: m.lazarov@right-eu.com
Телефон: +359 28911762
Факс: +359 28911762
Изпълнителят/концесионерът е МСП: не
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция/концесията (към момента на сключване на договора;без да се включва ДДС)
Обща стойност на обществената поръчка: 37 449.08 BGN

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

Договорът е сключен след проведена процедура — вътрешен конкурентен избор по реда на чл. 82, ал. 3 и ал. 4 от ЗОП, въз основа на рамково споразумение № СПОР-28/21.12.2017 г. на Централния орган за покупки (ЦОП)

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Не подлежи на обжалване

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
22/02/2021

Раздел VІI: Изменения по поръчката/концесията

VII.1)Описание на обществената поръчка след измененията
VII.1.1)Основен CPV код
90911200 Услуги по почистване на сгради, без жилищните
VII.1.2)Допълнителни CPV кодове
VII.1.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица)
Основно място на изпълнение:

гр. София, административната сграда на на ул. „Леге“ № 4 — за помещенията на Агенцията по обществени поръчки

VII.1.4)Описание на обществената поръчка:

Обществената поръчка включва услуги по почистване, щадящи околната среда, на сградата на Агенцията по обществени поръчки в съответствие с условията на рамково споразумение № СПОР-28/21.12.2017 г. на Централния орган за покупки (ЦОП)

VII.1.5)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение, динамична система за закупуване или концесия
Крайна дата: 31/05/2021
В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години:

VII.1.6)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция/концесията (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция/концесията: 43 300.00 BGN
VII.1.7)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: „Райт Клийнинг“ ООД
Национален регистрационен номер: 200500255
Пощенски адрес: с. Волуяк, местност Гарата, ул. „Зокум“ № 8
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1346
Държава: България
Електронна поща: m.lazarov@right-eu.com
Телефон: +359 28911762
Факс: +359 28911762
Изпълнителят/концесионерът е МСП: не
VII.2)Информация относно изменения
VII.2.1)Описание на измененията
Естество и обхват на измененията (с указване на евентуални по-ранни промени по поръчката):

С допълнително споразумение, сключено на 22.01.2021 г., крайният срок на договора е удължен от 31.01.2021 г. до 31.05.2021 г. или до сключването на нов договор в резултат на проведен вътрешен конкурентен избор по ново рамково споразумение на Централния орган за покупки за услуги по почистване, щадящи околната среда, или до достигане на променената максималната стойност на договора по чл. 8, ал. 1 от него, в зависимост от това кое обстоятелството настъпи първо.

Стойността на договора се изменя от 37 449,08 BGN (тридесет и седем хиляди четиристотин четиридесет и девет лева и осем стотинки) без ДДС на 43 300,00 BGN (четиридесет и три хиляди и триста лева) без ДДС.

Размерът на гаранцията за изпълнение се променя от 1 872,45 BGN (хиляда осемстотин седемдесет и два лева и четиридесет и пет стотинки) на 2 165 BGN (две хиляди сто шестдесет и пет лева).

Изменението на договора е на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки и чл. 45 от договора.

VII.2.2)Причини за изменение
Необходимост от изменение, предизвикана от обстоятелства, които добросъвестен възлагащ орган/възложител не би могъл да предвиди (чл. 43, параграф 1, буква в) от Директива 2014/23/ЕС, чл. 72, параграф 1, буква в) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, параграф 1, буква в) от Директива 2014/25/ЕС)
Описание на обстоятелствата, предизвикали необходимата модификация, и обяснение на непредвиденото естество на тези обстоятелства:

Договорът за комплексно почистване на сградата на АОП е сключен в резултат на проведен вътрешен конкурентен избор по рамково споразумение № СПОР-28/21.12.2017 г. Министерството на финансите е уведомило АОП, че централизираната обществена поръчка за сключване на ново рамково споразумение за осигуряване на услуги за почистване, щадящи околната среда, за периода 2021—2022 г., открита с решение № РМФ-35/26.05.2020 г. на ЦОП, се обжалва. Допълнителното споразумение е сключено на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП, тъй като обжалването на централизираната обществена поръчка е обстоятелството, което е непредвидимо за възложителя, вкл. при полагане на дължимата грижа, доколкото се касае действия на централния орган за покупки, респ. на органите по обжалване. С изменението не се променя предмета на договора, сключен на 15.07.2019 г., и не се въвеждат нови условия по изпълнението му. При промяната е спазен чл. 116, ал. 2 от ЗОП.

VII.2.3)Увеличение на цената
Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената, а също и средното равнище на инфлация във въпросната държава членка, в случая на Директива 2014/23/ЕС)
Стойност, без да се включва ДДС: 37 449.08 BGN
Обща стойност на поръчката след измененията
Стойност, без да се включва ДДС: 43 300.00 BGN