Palvelut - 101029-2021

26/02/2021    S40

Suomi-Helsinki: Rautatieliikenteen tukipalvelut

2021/S 040-101029

Hankintailmoitus – erityisalat

Palvelut

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/25/EU

I kohta: Hankintayksikkö

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Väylävirasto
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 1010547-1
Postiosoite: PL 33 (Opastinsilta 12 A)
Postitoimipaikka: Helsinki
NUTS-koodi: FI1 MANNER-SUOMI
Postinumero: FI-00521
Maa: Suomi
Yhteyshenkilö: Sami Puuska
Sähköpostiosoite: sami.puuska@vayla.fi
Puhelin: +358 295343263
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://www.vayla.fi
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=335856&tpk=b071c567-b8a7-4049-b53a-e43c173aa4d8
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=335856&tpk=b071c567-b8a7-4049-b53a-e43c173aa4d8
I.6)Pääasiallinen toimiala
Muu toimiala: Väylien hallinnointi, ylläpito ja kehittäminen

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Rautatieliikenteen jälkiraivauspalvelu, Kouvola

Viitenumero: VÄYLÄ/6067/02.01.12/2020
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
63711000 Rautatieliikenteen tukipalvelut
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Väylävirasto (jäljempänä tilaaja) pyytää erityisalojen hankintalain mukaisesti tarjoustanne rautatieliikenteen jälkiraivauspalvelusta, Kouvola ajalle 1.6.2021–30.9.2024 tämän tarjouspyyntökirjeen ja sen liitteiden mukaisesti.

Hankintaan sisältyy maksimissaan kolmen (3) vuoden optio tarjouspyynnön liitteen 1 [Palvelusopimusluonnos] mukaisesti.

Tehtävänä on Väyläviraston hallinnoiman rataverkon rautatieliikenteen jälkiraivauspalvelut liitteenä olevan asiakirjaluettelon mukaisesti.

Palvelusopimukseen sisältyy neljän (4) kuukauden valmistautumisjakso 1.6.–30.9.2021. Valmistautumisjakson aikana valittu tarjoaja hankkii valmiudet aloittaa täysipainoisesti operatiivinen toiminta 1.10.2021. Valmistautumisjakson kustannuksia tilaaja korvaa erikseen maksimissaan 10 000 EUR. Valmistautumisjakson tehtäviä ja kustannusten korvaamista on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnön liitteissä 1 [Palvelusopimusluonnos] ja 1.3 [Palvelutuotannon urakkaohjelma].

Tilaajalla on oikeus purkaa sopimus, mikäli valittu tarjoaja ei pysty valmistautumisjaksolla 15.7.2021 mennessä osoittamaan tarjouksessaan nimeämiään tai kuvaamiaan ja tilaajan vaatimusten mukaisia resursseja, tilaajan erityinen purkamisoikeus on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnön liitteessä 1 [Palvelusopimusluonnos].

Sopimushinta ja yksikköhinnat sidotaan tarjouspyynnön liitteen [Palvelusopimusluonnos] mukaisesti Tilastokeskuksen julkaisemaan työvoimakustannusindeksiin. Tarjouksen lähtökohtana ovat tarjouspyynnön lähettämishetkellä voimassa olevat sekä tarjouspyynnössä kuvatut turvallisuusvaatimukset ja -ohjeet.

Tarjoajan on otettava huomioon, että tilaaja on tekemässä ja kehittämässä organisaatiotaan sekä erityisesti häiriö- ja hätätilanteiden hallinnan prosessia sekä omaa turvallisuusjohtamisjärjestelmää sekä muita tiedonhallintajärjestelmiään. Järjestelmien luominen ja kehittäminen voivat muuttaa sopimuskauden aikana toimintaprosesseja etenkin tehtävien kirjaamisen ja dokumentoinnin, tilastoinnin ja seurannan suhteen.

Valitun toimittajan tulee sitoutua muuttamaan toimintaansa ja toimimaan tilaajan uusien järjestelmien edellyttämällä tavalla koko sopimusajan. Valitun toimittajan tulee tarvittaessa ottaa käyttöön mahdollisesti kehitettävä tilaajan häiriö- ja hätätilanteiden hallintajärjestelmä. Tilaajalla on oikeus ilman eri korvausta täsmentää, tarkentaa ja ohjeistaa tarkemmin tilaajan järjestelmien käyttämistä ja tietosisältöjä sekä tietoja, joita tilaajan järjestelmään tulee tallentaa tehtävistä. Tehtävien dokumentointia ja raportointia on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnön liitteessä 1.3 [Palvelutuotannon urakkaohjelma].

Tämän hankinnan ja solmittavan palvelusopimuksen (tarjouspyynnön liite 1) tarkoituksena on varmistaa, että rataverkon häiriö- ja hätätilanteet saadaan poistetuiksi mahdollisimman nopeasti. Tarjoajan on mitoitettava henkilöresurssit niin, että edellä kuvatut tavoitteet täyttyvät ja kaikki palvelusopimuksen (tarjouspyynnön liite 1) mukaiset velvoitteet ja tehtävät toteutetaan.

Operatiivisen toiminnan henkilöresurssien enimmäismäärä voi kuitenkin olla kuusi (6) yksikönjohtajaa ja kahdeksantoista (18) rataraivaajaa.

Ennen operatiivisen palvelutuotannon alkamista toimialueen tukikohdassa pidetään alkukatselmus. Valittu toimittaja on velvollinen kirjaamaan alkukatselmuksen merkitykselliset havainnot 15.8.2021 mennessä luovuttamaansa tarkennettuun projektisuunnitelmaan ja laatimiinsa turvallisuussuunnitelmiin tarjouspyynnön liitteen 1.8 mukaisesti.

Palvelutuotannon täsmällinen sisältö on kuvattu tässä tarjouspyynnössä sekä sen liitteenä olevissa asiakirjoissa sekä niissä viitatuissa tai niihin liittyvissä laissa, viranomaismääräyksissä ja tilaajan ohjeissa.

Lisäksi Väylävirasto järjestää tarjouskilpailun aikana tarjoajille tutustumis- ja esittelytilaisuuden Väyläviraston Riihimäen tukikohdassa, jonka osoite on Pajakatu 2, FI-11130 Riihimäki., 29.3.2021 klo 10.00–14.00.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
75250000 Palonsammutus- ja pelastuspalvelut
63727100 Hinauspalvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1 MANNER-SUOMI
Pääasiallinen suorituspaikka:

Itä-Suomi, lisäksi tarvittaessa muu Suomi.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Palvelu on kuvattu tarjouspyynnön liitteessä 1.3 Palvelunkuvaus.

Kouvolan tukikohta sijaitsee osoitteessa Hallituskatu 19, FI-45100 Kouvola. Tukikohdan pääasiallinen toimialue on Itä-Suomi, mutta se toimii erityisesti Riihimäen tukikohdan apuna Etelä-, Länsi ja Keski-Suomen alueilla. Tukikohta toimii lisäksi valtakunnan laajuisesti isojen VAK-onnettomuuksien jälkiraivausryhmänä.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Jäljempänä mainitut perusteet
Laatuperuste - Nimi: Projektisuunnitelma / Painotus: 14
Laatuperuste - Nimi: Henkilöstön osaaminen / Painotus: 26
Hinta - Painotus: 60
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 40
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

Sopimukseen sisältyy 36 kk:n optiomahdollisuus, jonka lunastamisesta sovitaan vähintään 12 kk ennen alkuperäisen sopimuksen päättymistä.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2020/S 177-426314
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 29/04/2021
Paikallinen aika: 12:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 4 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 29/04/2021
Paikallinen aika: 12:01

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
Sähköinen laskutus hyväksytään
VI.3)Lisätiedot:

Ehdokkaan tai tarjoajan tulee huomioida hankintailmoituksen liitteet Soveltuvuusvaatimukset ja ESPD-lomake sekä ESPD-lomakkeen täyttöohje tarjoajille, jotka ovat saatavilla hankintailmoituksen kohdassa I.3) ilmoitetusta verkko-osoitteesta.

Tällä ilmoituksella on liitteitä/linkkejä osoitteessa: https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/40444/notice/65681

VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: FI-00520
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
23/02/2021