В момента има проблем с показването на URL адреси в обявленията въз основа на електронните формуляри. Работим по неговото отстраняване. Като временно решение ви предлагаме да изтривате запетаята (или друг специален знак), която се появява в края на URL адреса. Извиняваме се за неудобството.

Услуги - 101572-2021

01/03/2021    S41

Полша-Варшава: Рамков договор за предоставяне на мобилни телефонни услуги

2021/S 041-101572

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Услуги

(Притурка към Официален вестник на Европейския съюз, 2021/S 019-043163)

Правно основание:
Регламент (ЕС, Евратом) № 2018/1046

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Frontex — Европейска агенция за гранична и брегова охрана
Национален регистрационен номер: 140232006
Пощенски адрес: Plac Europejski 6
Град: Warsaw
код NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Пощенски код: 00-844
Държава: Полша
Електронна поща: procurement@frontex.europa.eu
Телефон: +48 222059500
Факс: +48 222059501
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://frontex.europa.eu/
Адрес на профила на купувача: https://frontex.europa.eu/

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Рамков договор за предоставяне на мобилни телефонни услуги

Референтен номер: FRONTEX/OP/748/2020/SB
II.1.2)Основен CPV код
64210000 Услуги по пренос на данни и съобщения
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Целта на тази процедура за обществена поръчка е сключването на рамков договор за услуги с един икономически оператор за предоставяне на мобилни телефонни услуги за членове на персонала и допълнително избран персонал.

Рамковите договори, произтичащи от този търг, ще бъдат източник на услуги за следните области:

1) Предоставяне на SIM карти с абонаментни планове за мобилни гласови съобщения, текст и услуги за данни в географски разпръснати местоположения в държавите — членки на ЕС, и в други държави извън ЕС;

2) Осигуряване на решение за контрол на използването на мобилни услуги, включително управление на данни и гласови планове, конфигуриране на услуги за специфични SIM карти; и

3) Осигуряване на професионално помощно звено, което предлага отстраняване на неизправности при уведомяване за инциденти и поддръжка на услуги, работещо 24 часа в денонощието/7 дни в седмицата.

Осигуряването на хардуер за мобилна телефония (мобилни телефони, таблети, смартфони, модеми, т.н.) е извън обхвата на настоящата процедура за обществена поръчка.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
24/02/2021
VI.6)Препратка към оригиналното обявление
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2021/S 019-043163

Раздел VІI: Промени

VII.1)Информация за коригиране или добавяне
VII.1.2)Tекст за коригиране в оригиналното обявление
Номер на раздел: IV.2.2)
Част от текста, която трябва да се промени: Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Вместо:
Дата: 03/03/2021
Местно време: 15:00
Да се чете:
Дата: 16/03/2021
Местно време: 15:00
Номер на раздел: IV.2.7)
Част от текста, която трябва да се промени: Условия за отваряне на офертите
Вместо:
Дата: 05/03/2021
Местно време: 11:00
Да се чете:
Дата: 18/03/2021
Местно време: 11:00
VII.2)Друга допълнителна информация:

Удължаване на срока за получаване на офертите поради промяна на доказателството за съответствие за един критерий за подбор в тръжната спецификация.