Помогнете ни да подобрим уебсайта TED, като попълните нашата кратка анкета!

Услуги - 103030-2017

21/03/2017    S56    Сметна палата - Услуги - Обявление за поръчка - Състезателна процедура с договаряне 

Люксембург-Люксембург: Управление на кетъринг услуги в Европейската сметна палата

2017/S 056-103030

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска сметна палата
Пощенски адрес: 12, rue Alcide de Gasperi
Град: Luxembourg
код NUTS: LU
Пощенски код: 1615
Държава: Люксембург
Лице за контакт: ECA Procurement Service
Електронна поща: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Телефон: +352 4398-47611
Факс: +352 4398-46667

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.eca.europa.eu

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2272
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени до следния адрес:
Официално наименование: Европейска сметна палата
Пощенски адрес: 12, rue Alcide de Gasperi
Град: Luxembourg
Пощенски код: 1615
Държава: Люксембург
Лице за контакт: Procurement Service
Телефон: +352 43981
Електронна поща: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Факс: +352 4398-46946
код NUTS: LU

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.eca.europa.eu

I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Икономически и финансови дейности

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Управление на кетъринг услуги в Европейската сметна палата.

Референтен номер: CPN 597.
II.1.2)Основен CPV код
55500000
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Целта е да се подпишат 2 рамкови договора за:

— партида 1: управление на кетъринг услуги в Европейската сметна палата,

— партида 2: извършване на количествени и качествени проверки на кетъринг услуги в Европейската сметна палата.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 4 560 000.00 EUR
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за само една обособена позиция
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Управление на кетъринг услуги в Европейската сметна палата

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
55330000
55510000
55511000
55523000
55520000
55500000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: LU
Основно място на изпълнение:

Европейска сметна палата, 12, rue Alcide de Gasperi, L-1615 Luxembourg (Kirchberg), ЛЮКСЕМБУРГ.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Управлението на кетъринг услугите трябва да обхване следните услуги:

1) управление на ресторант за персонала: ресторантът за персонала се намира на 12, rue Alcide de Gasperi, L-1615 Luxembourg, на партерния етаж на сграда K3. Ресторантът разполага с приблизително 400 места и напълно оборудвана кухня в сутерена;

2) управление на 2 кафетерии (K2 и K3), предлагащи бързо обслужване: кафетериите в сгради K2 и K3 имат съответно приблизително 68 и 80 места. Кафетерията в сграда К2 има прилежащ офис. Двете кафетерии са на самообслужване;

3) управление на модулен луксозен салон за хранене (обеди, вечери, приеми), разположен на 6-я етаж на сграда K3. Този салон за хранене може да бъде разделен и да обслужва едновременно максимум 3 обяда и 1 коктейл, т.е 170 души (стоящи), които да присъстват на коктейл или бюфет, и 120 души за обяд или вечеря. Луксозният салон за хранене в сграда К3 има напълно оборудвана кухня;

4) предоставяне на следните свързани услуги, за които изпълнителят няма да печели от изключителното им ползване:

i. кафе пауза, поднасяне на кафе в заседателните зали и места за кафе;

ii. вземане под наем и поддръжка на машини за кафе и машини за охлаждане на вода, поднасяне на напитки в офисите на членовете, доставка и монтаж на съответните консумативи, като например повторно зареждане на бутилки;

iii. автомати за продажба на дребни стоки (за предоставяне на напитки, леки закуски, сандвичи и др.);

iv. подкрепа за Палатата чрез предоставяне на обслужващ персонал (салонни управители, миячи на чинии и главен готвач) за приеми, организирани от Палатата.

Поръчката за партида 1 е смесена поръчка, по която Палатата възлага на изпълнителя управлението на различни услуги под формата на концесия („част за концесия“ за услугите по точки 1, 2 и 4, подточка iii)). Поръчката излага също така условията за специфични поръчки за предоставяне на кетъринг услуги, които може да бъдат възложени от Палатата на изпълнителя, посредством поръчки за покупка, за цялата продължителност на поръчката („част за рамков договор за услуги“, услуги по точки 3 и 4, подточки i), ii) и iv)).

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 4 500 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 48
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.9)Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат поканени
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта: общ бюджет на ЕС.
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Извършване на количествени и качествени проверки на кетъринг услуги в Европейската сметна палата

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
55500000
55330000
79419000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: LU
Основно място на изпълнение:

Европейска сметна палата, 12, rue Alcide de Gasperi, L-1615 Luxembourg (Kirchberg), ЛЮКСЕМБУРГ.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Палатата търси доставчик на услуги, който да помогне при нейната задача за мониторинг на задоволителното изпълнение на поръчката за кетъринг (партида 1).

„Управление на кетъринг услуги“ се отнася до управлението на ресторант за персонала, 2 кафетерии (K2 и K3), предлагащи бързо обслужване, луксозен салон за хранене (обеди, вечери, приеми) за официален кетъринг и мероприятия.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 60 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 48
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.9)Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат поканени
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта: общ бюджет на ЕС.
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

кандидатите трябва да разполагат с правни възможности за изпълнение на поръчката. Изискването по отношение на правните възможности е следното:

— кандидатите трябва да бъдат оторизирани за извършването на търговската дейност по тази тръжна процедура.

За тази цел, кандидатите трябва да представят доказателство, че националното законодателство им позволява да извършат поръчката (вписване в професионален или търговски регистър, членство в специфична организация, изрично пълномощно или вписване в регистър по ДДС).

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

кандидатите трябва да имат достатъчно ресурси и финансови средства за изпълнението на поръчката. Изискването по отношение на икономическите и финансовите възможности е следното:

— партиди 1 и 2: общият среден годишен оборот на оферента за последните 3 финансови години трябва да бъде поне два пъти по-голям от годишната приблизителна стойност.

Икономическите и финансови възможности на кандидата ще бъдат оценени въз основа на счетоводните баланси или извлеченията от тях и отчети за приходи и разходи за последните 3 финансови години, заедно с копия на всички доклади на борда на директорите и външните одитори, ако има такива, свързани с тези финансови години.

Ако, по изключителна причина, която възлагащият орган сметне за основателна, кандидатът не може да осигури необходимите доказателства, той може да предостави доказателство за своите финансови възможности чрез всякакви средства, които възлагащият орган сметне за подходящи.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

кандидатите трябва да има достатъчно технически и професионални възможности за изпълнение на поръчката. Изискванията по отношение на технически и професионални възможности е следното:

Партида 1:

а) кандидатите трябва да имат най-малко 3 години съответен опит в търговската дейност по партида 1 на тази тръжна процедура, както е описано в тръжните спецификации;

б) кандидатите трябва да представят списък с 3 примера за подобни поръчки, изпълнени през последните 3 години, като всяка една представлява за кандидата оборот от най-малко 500 000 EUR на година/на клиент. Кетъринг услугите трябва да включват услуги за масов кетъринг, а също и услуги за мероприятия и официални поводи.

Всяка референция трябва да включва следната информация:

— име на клиента (публичен или частен),

— кратко описание на предоставените услуги (тип на услугата, стойност, дата на изпълнение),

— декларации за задоволително изпълнение, издадени от клиентите, трябва да бъдат прикачени към всяка референция;

в) кандидатите трябва да представят доказателство за уменията и опита на лицата, отговорни за услугите, както и на тези, които ги предоставят (1 ръководител на обект, 2-ма главни готвачи и 1 майстор-сладкар), като се вземат под внимание изискванията, изложени в точка 3.5.2 (част Б на спецификациите). За тази цел, кандидатите трябва да представят автобиографиите на ръководителя на обекта, на двамата главни готвачи и на майстора-сладкар.

Партида 2: кандидатите трябва да представят списък с 3 референции от клиенти в областта на качествените и количествените проверки на услуги за масов кетъринг, показващи поне 3 години съответен опит в търговската дейност по партида 2.

Всяка референция трябва да включва следната информация:

— име на клиента (публичен или частен),

— кратко описание на предоставените услуги (тип на проверките, стойност, дата),

— декларации за задоволително изпълнение, издадени от клиентите, трябва да бъдат прикачени към всяка референция.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.1)Информация относно определена професия
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:
III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Състезателна процедура с договаряне
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
Рамково споразумение с един оператор
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.5)Информация относно договаряне
Възлагащият орган си запазва правото да възложи поръчката въз основа на първоначалните оферти, без да провежда преговори
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): да
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 18/04/2017
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български, Чешки, Датски, Немски, Гръцки, Английски, Испански, Естонски, Фински, Френски, Ирландски, Хърватски, Унгарски, Италиански, Литовски, Латвийски, Малтийски, Нидерландски, Полски, Португалски, Румънски, Словашки, Словенски, Шведски
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

Документите по поръчката са достъпни единствено на интернет страницата „Ted-eTendering“. Допълнителна информация ще бъде публикувана на интернет страницата „Ted-eTendering“. Тази интернет страница се обновява редовно и е отговорност на кандидатите/оферентите да проверяват за нови актуализации и изменения по време на тръжната процедура.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Общ съд на Европейския съюз
Пощенски адрес: rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: 2925
Държава: Люксембург
Телефон: +352 4303-1
Факс: +352 4303-2100

Интернет адрес: http://curia.europa.eu/

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
Официално наименование: Европейски омбудсман
Град: Strasbourg
Пощенски код: 67001
Държава: Франция
Телефон: +33 388172313

Интернет адрес: http://ombudsman.europa.eu/

VI.4.3)Подаване на жалби
VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
Официално наименование: Европейска сметна палата, Procurement Service
Пощенски адрес: 12, rue Alcide de Gasperi
Град: Luxembourg
Пощенски код: 1615
Държава: Люксембург
Електронна поща: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Телефон: +352 4398-47611
Факс: +352 4398-46955

Интернет адрес: http://www.eca.europa.eu

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
09/03/2017