Строителство - 104808-2019

06/03/2019    S46    Строителство - Обявление за възлагане на поръчка - Открита процедура 

България-Струмяни: Строителни и монтажни работи по общо изграждане на сгради на социалните грижи

2019/S 046-104808

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Строителство

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Община Струмяни
Национален регистрационен номер: 000024713
Пощенски адрес: пл. „7-и април“ № 1
Град: с. Струмяни
код NUTS: BG413 Благоевград
Пощенски код: 2825
Държава: България
Лице за контакт: Василка Панкова
Електронна поща: strumyani_oba@yahoo.com
Телефон: +359 7434-3108
Факс: +359 7434-3105

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.strumyani.org

Адрес на профила на купувача: http://www.strumyani.org/subsection-43-profil_na_kupuvachazo.html

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Изпълнение на инженеринг (изготвяне на работен проект, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор) за обект „Изграждане на 4 центъра за грижа за лица с психични разстройства на територията на община Струмяни“

II.1.2)Основен CPV код
45215200 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на сгради на социалните грижи
II.1.3)Вид на поръчка
Строителство
II.1.4)Кратко описание:

В настоящата обществена поръчка се предвижда извършване проектиране, ново строителство и авторски надзор на 4 бр. центрове за грижа за лица с психични разстройства (ЦГЛПР) с капацитет 15 души, вкл. вертикална планировка. Четирите сгради ще бъдат построени на терен — публична общинска собственост, в УПИ I, кв. 24 в регулационните граници на с. Каменица, чието местоположение е съгласувано с писмо № 08-1761/17.8.2018 г., издадено от МТСП. Изпълнителят на инженеринг следва да изготви инвестиционен проект на фаза работен проект за строителство на 4 бр. ЦГЛПР, находящи се в село Каменица, съгласно Наредба № 4 за обхват и съдържанието на инвестиционните проекти, вкл. ЕЕ РП, ще бъде съгласуван и одобрен от главния архитект на общината и ще послужи за издаване на разрешение за строеж. Индикативната минимална обща разгъната застроена площ (РЗП) на всяка от сградите е в размер на 360 м2.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 1 625 943.42 BGN
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
45215200 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на сгради на социалните грижи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG413 Благоевград
Основно място на изпълнение:

Територията на община Струмяни, област Благоевград.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

В настоящата обществена поръчка се предвижда извършване проектиране, ново строителство и авторски надзор на 4 бр. центрове за грижа за лица с психични разстройства (ЦГЛПР) с капацитет 15 души, вкл. вертикална планировка. Четирите сгради ще бъдат построени на терен публична — общинска собственост, в УПИ I, кв. 24 в регулационните граници на с. Каменица, чието местоположение е съгласувано с писмо № 08-1761/17.8.2018 г., издадено от МТСП. Изпълнителят на инженеринг следва да изготви инвестиционен проект на фаза работен проект за строителство на 4 бр. ЦГЛПР, находящи се в село Каменица, съгласно Наредба № 4 за обхват и съдържанието на инвестиционните проекти, вкл. ЕЕ РП, ще бъде съгласуван и одобрен от главния архитект на общината и ще послужи за издаване на разрешение за строеж. Индикативната минимална обща разгъната застроена площ (РЗП) на всяка от сградите е в размер на 360 м2. Всеки от центровете трябва да отговаря на градоустройствени и ситуационни изисквания, на основни композиционни и функционални изисквания, на изисквания по отношение на помещения и площи в сградите, посочени в методологията на МТСП и техническите спецификации по настоящата обществена поръчка.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критерий за качество - Име: Професионална компетентност на персонала, отговорен за проектирането и авторския надзор, и неговата организация / Тежест: 15 %
Критерий за качество - Име: Измерител на качество, вкл. технически параметри, естетически и функционални характеристики, достъпност, предназначение за всички потребители, екологични и др., свързани с изпълнението на СМР / Тежест: 40 %
Критерий за качество - Име: Предложен срок за изпълнение на предмета на поръчката / Тежест: 5 %
Цена - Тежест: 40 %
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Община Струмяни кандидатства за финансиране на настоящата обществена поръчка по ОПРР.

II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2018/S 208-473996
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: ДГ-12
Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
04/02/2019
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 2
Брой на офертите, постъпили от МСП: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Геоплан“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 130771864
Пощенски адрес: ул. „Оборище“ № 99
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: office@geoplan.bg
Телефон: +359 2846-3275
Факс: +359 2846-3277

Интернет адрес: www.geoplan

Изпълнителят е МСП: не
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 1 625 943.42 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 2988-4070
Факс: +359 2980-7315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
05/03/2019