Tjänster - 105467-2018

09/03/2018    S48    - - Tjänster - Meddelande om upphandling - Öppet förfarande 

Sverige-Lund: Post- och budtjänster

2018/S 048-105467

Meddelande om upphandling

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Kommunförbundet Skåne
837600-9109
Box 53
Lund
22 100
Sverige
Kontaktperson: Peter Ahlqvist
E-post: peter.ahlqvist@kfsk.se
Nuts-kod: SE224

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.kfsk.se

I.2)Information om gemensam upphandling
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afporqfghk&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afporqfghk&GoTo=Tender
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Upphandling av posttjänster

Referensnummer: 17/8
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
64100000
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Upphandlingsombudet Kommunförbundet Skåne, i samverkan med upphandlande kommunala myndigheter med bolag inom Skåne inbjuder aktörer inom postsektorn att lämna anbud enligt detta förfrågningsunderlag.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
Anbud får lämnas för alla delar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Upphandling av posttjänster

Del nr: 17/8
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
64110000
64112000
64121100
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE224
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Skåne.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Följande Beställare AB Helsingborgshem, AB Kristianstadsbyggen, AB Ystadbostäder, Bromölla kommun, Burlövs kommun, C4 Energi, Eslövs kommun, Fjärrvärme i Osby, Helsingborg Arena och Scen AB, Helsingborgs Hamn AB, Helsingborgs stad, Hässleholms kommun, Hörby kommun, Höörs kommun, Kristianstad kommun, Kristianstad Renhållnings AB, Kulturen Lund. Kävlinge kommun, Lomma kommun, Lunds kommun, Lunds kommun Fastighets AB, Malmö stad, Nordvästra Skånes Renhållnings AB, Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB, Norra Åsbos Renhållnings AB, Osby kommun, Räddningstjänsten Skåne Nordväst, Räddningstjänsten Syd, Simrishamns kommun, Sjöbo Elnät, Sjöbo kommun, Skurups kommun, Skåne Blekinge Vattentjänst AB, Staffanstorps kommun, Svalövs kommun, Svedala kommun, Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund, Söderåsens miljöförbund, Tomelilla kommun, Trelleborgs kommun, Vellinge kommun, Ystad Energi AB, Ystad Hamn Logistik AB, Ystads Industrifastigheter, Ystads kommun, Ystads Teater, Ängelholms kommun, Öresundskraft AB med dotterbolag, Östra Göinge kommun och Kommunförbundet Skåne, i fortsättningen kallade Beställare, samverkar kring upphandling av posttjänster. Vi inbjuder Er att lämna anbud enligt nedan angivna anbudsbestämmelser samt specifikationer.

Upphandlingen samordnas av Kommunförbundet Skåne (KFSK), som står som upphandlingens ombud, via fullmakter från Beställarna. Kommunförbundet Skåne har fullmakt att teckna ramavtal och företräder Beställarna i avtalsförvaltning och uppföljning. Respektive Beställare tecknar eget leveransavtal för aktuella tjänster med ramavtalet som grund.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 01/11/2018
Slut: 31/10/2020
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Om Beställare inte säger upp ramavtalet senast sex (6) månader före avtalstidens utgång förlängs det på Beställarens begäran upp till 24 månader.

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Flera optioner, bland annat ODR/samhällsinformation, utdelning vardagar respektive helger.

II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.5)Information om reserverade kontrakt
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.1)Information om en viss yrkesgrupp
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.4)Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 11/04/2018
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 04/10/2018
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 12/04/2018
Lokal tid: 00:00
Plats:

Gasverksgatan 3A, 222 29, Lund.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten
Malmö
Sverige
VI.4.2)Behörigt organ vid medling
VI.4.3)Överprövning
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
07/03/2018