Sedan den 2 november 2022 är TED-webbplatsen redo för eForms. Ändrad sökfunktion: du måste anpassa dina fördefinierade expertsökningar. Läs mer om förändringarna i TED-nyheterna och på de uppdaterade hjälpsidorna.

Tjänster - 107186-2017

23/03/2017    S58

Danmark-Köpenhamn: Rådgivningstjänster avseende framtagande av kartor och diagram för digitala och tryckta produkter

2017/S 058-107186

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska miljöbyrån
Postadress: Kongens Nytorv 6
Ort: Copenhagen K
Nuts-kod: DK011 Byen København
Postnummer: 1050
Land: Danmark
Kontaktperson: Eleni Barla
E-post: procurement@eea.europa.eu
Telefon: +45 33435930
Fax: +45 33367199
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.eea.europa.eu
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2307
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Miljö

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Rådgivningstjänster avseende framtagande av kartor och diagram för digitala och tryckta produkter

Referensnummer: EEA/COM/17/002.
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
22114300 Kartor
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Syftet med denna anbudsinfordran är att upprätta ett ramavtal för tjänster med 1 tjänsteleverantör eller en grupp tjänsteleverantörer (konsortium) som kommer att tillhandahålla EEA rådgivningstjänster med anknytning till framtagande av kartor och diagram för digitala och tryckta produkter.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 800 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: DK011 Byen København
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Tjänsterna ska utföras antingen i uppdragstagarens lokaler (externt) eller hos EEA i Köpenhamn (internt), beroende på kraven i beställningssedeln.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

EEA använder kartor och diagram på ett framgångsrikt sätt för att framföra specifika miljömässiga budskap baserat på analys av data. Sådana kartor och diagram kan vara dynamiska, för användning i digitala produkter och online, eller statiska för användning i tryckta produkter eller ibland i digitala produkter och online. Uppdragstagaren kommer att ansvara för att arbeta med miljömässiga data med avseende på olika teman för att ta fram interaktiva eller statiska kartor och diagram för användning i digitala produkter och produkter online som är lättbegripliga och som förmedlar ett tydligt budskap till användaren.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 800 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 48
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Enligt vad som anges i punkt 10.1 och 10.2.1 i förfrågningsunderlaget (bilaga I).

III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
Ramavtal med en enda aktör
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 26/04/2017
Lokal tid: 16:00
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Bulgariska, Tjeckiska , Danska, Tyska, Grekiska, Engelska, Spanska, Estniska, Finska, Franska, Iriska, Kroatiska, Ungerska, Italienska, Litauiska, Lettiska, Maltesiska, Nederländska, Polska, Portugisiska, Rumänska, Slovakiska, Slovenska, Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 6 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 03/05/2017
Lokal tid: 10:00
Plats:

I EEA:s lokaler på Kongens Nytorv 6, 1050 Copenhagen K, DANMARK.

Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:

Representanter för anbudsgivarna (1 representant per anbudsgivare) har rätt att delta vid mötet för öppning. De ombeds informera EEA:s upphandlingsavdelning i förväg och senast 2.5.2017 (10:00) via e-post till procurement@eea.europa.eu

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:

Anbudsgivare kan ladda ned upphandlingsdokumenten och eventuell ytterligare information från webbplatsen för e-upphandling på https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2307

Denna webbplats kommer att uppdateras regelbundet och det tillkommer anbudsgivarna att kontrollera vilka uppdateringar och ändringar som görs under anbudsperioden.

VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Tribunalen
Postadress: rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxemburg
E-post: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadress: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Behörigt organ vid medling
Officiellt namn: Europeiska ombudsmannen
Postadress: 1 avenue du Président Robert Schuman
Ort: Strasbourg
Postnummer: 67001
Land: Frankrike
E-post: eo@ombudsman.europa.eu
Telefon: +33 388172313
Fax: +33 388179062
Internetadress: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.3)Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

En begäran om överprövning kan lämnas till tribunalen inom 2 månader från den dag då den klagande delgavs (datum för mottagande av meddelande) eller, om så inte skett, från det datum då den berörda personen fick kännedom om den relevanta informationen. Ett klagomål till Europeiska ombudsmannen har ingen inverkan på den ovan angivna tidsfristen för begäran om överprövning.

VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
Officiellt namn: Tribunalen
Postadress: rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxemburg
E-post: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadress: http://curia.europa.eu
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
13/03/2017