Доставки - 108506-2020

05/03/2020    S46

България-София: Компютърно оборудване

2020/S 046-108506

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Агенция по вписванията
Национален регистрационен номер: 131282355
Пощенски адрес: ул. „Елисаета Багряна“ № 20
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1111
Държава: България
Лице за контакт: Антония Георгиева, главен юрисконсулт в отдел ПОАНД
Електронна поща: a.georgieva@registryagency.bg
Телефон: +359 29486-172
Факс: +359 29486-194
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://www.registryagency.bg/bg/
Адрес на профила на купувача: https://www.registryagency.bg/bg/profil-na-kupuvacha/protseduri/dostavka-na-kompyutri-printeri-skeneri-kopirni-mas/
I.4)Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на компютри, принтери, скенери, копирни машини и друга техника за нуждите на Агенция по вписванията

Референтен номер: 92-03-30/19
II.1.2)Основен CPV код
30230000 Компютърно оборудване
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Доставка на компютри, принтери, скенери, копирни машини и друга техника.

Обособена позиция 1 „Доставка на компютърни конфигурации — доставка и гаранционно сервизно обслужване на 250 броя компютри и 250 броя монитори“.

Обособена позиция 2 „Доставка на копирни машини и принтери: доставка на 60 броя принтери и 50 броя копирни машини“.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 380 000.00 BGN
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на компютърни конфигурации — доставка и гаранционно сервизно обслужване на 250 броя компютри и монитори

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
30230000 Компютърно оборудване
30233100 Запомнящи устройства
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Основно място на изпълнение:

БЪЛГАРИЯ

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка и гаранционно сервизно обслужване на 250 броя компютри и 250 броя монитори.

Предметът включва доставка до мястото на изпълнение и гаранционно сервизно обслужване на доставената техника на място при възложителя. Не включва инсталационни дейности и тестване.

Количествата са прогнозни и възложителят може да поръча над посочените количества от което и да е от оборудването срещу заплащане на цените съгласно ценовото предложение, без да надхвърля максималната стойност на обособената позиция.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на копирни машини и принтери: доставка на 60 броя принтери и 50 броя копирни машини

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
30230000 Компютърно оборудване
30232110 Лазерни принтери
30121100 Фотокопирни машини
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица)
Основно място на изпълнение:

София

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка, инсталиране, въвеждане в експлоатация, обучение на служителите за работа с техниката и гаранционно сервизно обслужване: 60 броя принтери и 50 броя копирни машини.

Предметът включва доставка на принтери и копирни машини и консумативи към тях до мястото на изпълнение и гаранционно сервизно обслужване на доставената периферна техника на място при възложителя, както и инсталиране, въвеждане в експлоатация и обучение на служителите за работа с техниката, за която това е предвидено като условие за влизане в сила на гаранцията.

Количествата са прогнозни и възложителят може да поръча над посочените количества от което и да е от оборудването срещу заплащане на цените съгласно ценовото предложение, без да надхвърля максималната стойност на обособената позиция.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2019/S 166-406080
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 93-00-115
Обособена позиция №: 1
Наименование:

Доставка на компютърни конфигурации — доставка и гаранционно сервизно обслужване на 250 броя компютри и 250 броя монитори

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
28/11/2019
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 3
Брой на офертите, постъпили от МСП: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Контракс“ АД
Национален регистрационен номер: 175415627
Пощенски адрес: ул. „Тинтява“ № 13
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1113
Държава: България
Електронна поща: sales@kontrax.bg
Телефон: +359 2960-9777
Факс: +359 2960-9797
Интернет адрес: https://www.kontrax.bg/bg/
Изпълнителят е МСП: не
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 250 000.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 93-00-116
Обособена позиция №: 2
Наименование:

Доставка на копирни машини и принтери: доставка на 60 броя принтери и 50 броя копирни машини

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
29/11/2019
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 7
Брой на офертите, постъпили от МСП: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Мениджмънт Бизнес Машин“ ООД
Национален регистрационен номер: 000708921
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 146, вх. Б, ет. 5
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1463
Държава: България
Електронна поща: simeonov@mbm-bg.com
Телефон: +359 2805-1715
Факс: +359 2805-1717
Интернет адрес: https://mbm-bg.com/office-hq
Изпълнителят е МСП: не
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 130 000.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 10
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg/
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Жалба — от правоимащите лица по чл. 224 от ЗОП; в срока по чл. 225 от ЗОП

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
02/03/2020