We are currently experiencing some technical issues with the website. We are working on fixing these issues as soon as possible and apologise for the inconvience.

Tjänster - 109052-2017

24/03/2017    S59    Europeiska kommissionen - Tjänster - Meddelande om upphandling - Öppet förfarande 

Belgien-Bryssel: Anordnande av den europeiska tävlingen för social innovation 2018–2020

2017/S 059-109052

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska kommissionen, Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, Directorate F: Innovation and Advanced Manufacturing
Postadress: N105 9/023
Ort: Brussels
Nuts-kod: BE
Postnummer: 1049
Land: Belgien
Kontaktperson: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2174
E-post: grow-dir-f-financial-team@ec.europa.eu

Internetadress(er):

Allmän adress: http://ec.europa.eu/growth/index_en.htm

Upphandlarprofil: http://ec.europa.eu/growth/contracts-grants/calls-for-tenders/index_en.htm

I.2)Information om gemensam upphandling
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2174
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2174
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Anordnande av den europeiska tävlingen för social innovation 2018–2020

Referensnummer: 597/PP/GRO/RCH/17/10019.
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
73300000
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Anbudsinfordran syftar till att rekrytera en uppdragstagare som ska bistå kommissionen i anordnandet av den europeiska tävlingen för social innovation under 3 upplagor (2018, 2019 och 2020). Kontraktet är föremål för ett årligt förnyelseförfarande. I detta sammanhang kommer uppdragstagaren att ombes

1. säkerställa solid utformning, organisation och förvaltning av tävlingen,

2. utforma och leverera relevant stöd till utvalda tävlande,

3. kommunicera för att nå ut och få värdefulla tävlingsbidrag,

4. organisera viktiga evenemang.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 2 100 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
73300000
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: 00
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

I uppdragstagarens lokaler eller på någon annan plats som anges i anbudet, med undantag för kommissionens lokaler.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Anbudsinfordran syftar till att rekrytera en uppdragstagare som ska bistå kommissionen i anordnandet av den europeiska tävlingen för social innovation under 3 upplagor (2018, 2019 och 2020). Kontraktet är föremål för ett årligt förnyelseförfarande. I detta sammanhang kommer uppdragstagaren att ombes

1. säkerställa solid utformning, organisation och förvaltning av tävlingen,

2. utforma och leverera relevant stöd till utvalda tävlande,

3. kommunicera för att nå ut och få värdefulla tävlingsbidrag,

4. organisera viktiga evenemang.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 2 100 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 12
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Kontraktet kan förnyas automatiskt 2 gånger med 12 månader per gång, såvida inte någon av parterna erhåller ett formellt meddelande om det motsatta minst 1 månad före slutet av den pågående löptiden.

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: ja
Projektnummer eller referens: Projektet finansieras inom ramen för ramprogrammet för forskning och innovation Horisont 2020, arbetsprogrammet för innovation inom SMF 2016–2017.
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.5)Information om reserverade kontrakt
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.1)Information om en viss yrkesgrupp
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:

Se internetadressen som anges i punkt I.3.

III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet
Skyldighet att ange namn och yrkeskvalifikationer för den personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.4)Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 23/05/2017
Lokal tid: 16:00
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Engelska, Bulgariska, Danska, Tyska, Grekiska, Estniska, Finska, Franska, Iriska, Kroatiska, Ungerska, Italienska, Lettiska, Litauiska, Maltesiska, Nederländska, Polska, Portugisiska, Rumänska, Slovakiska, Slovenska, Spanska, Svenska, Tjeckiska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 6 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 29/05/2017
Lokal tid: 10:00
Plats:

avenue des Nerviens 105, 1040 Brussels, BELGIEN.

Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:

En behörig representant för varje anbudsgivare får närvara vid anbudsöppningen. Företag som önskar närvara ombeds att anmäla detta via e-post till grow-dir-f-financial-team@ec.europa.eu minst 48 timmar i förväg. Anmälan ska undertecknas av en behörig representant för anbudsgivaren och namnet på den person som ska närvara vid anbudsöppningen ska anges.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Tribunalen
Postadress: rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxemburg
E-post: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 43032100

Internetadress: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Behörigt organ vid medling
VI.4.3)Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

Se internetadressen som anges i punkt I.3.

VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
14/03/2017