Услуги - 109166-2019

08/03/2019    S48

Холандия-Амстердам: Медицински и други услуги за настоящи и бъдещи членове на персонала на Европейската агенция по лекарствата (ЕМА)

2019/S 048-109166

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска агенция по лекарствата
Пощенски адрес: Spark building/gebouw, Orlyplein 24
Град: Amsterdam
код NUTS: NL329 Groot-Amsterdam
Пощенски код: 1043 DP
Държава: Нидерландия
Електронна поща: Medical2019@ema.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://www.ema.europa.eu/
Адрес на профила на купувача: https://www.ema.europa.eu/en/about-us/procurement
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4537
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Медицински и други услуги за настоящи и бъдещи членове на персонала на Европейската агенция по лекарствата (ЕМА)

Референтен номер: EMA/2019/10/ST
II.1.2)Основен CPV код
85100000 Услуги на здравеопазването
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Осигуряване на медицински и други услуги за настоящи и бъдещи членове на персонала на EMA в Нидерландия в съответствие с правилника за длъжностните лица. Услугите включват прегледи преди назначаване на работа, годишни медицински прегледи, медицински преглед на работното място, консултиране, управление и обработка на документи относно отсъствия поради болест или злополука, оценка на разходите за отпуск по болест в чужбина и обосноваване на специален отпуск поради болест в семейството, случаи на инвалидност, благосъстояние и политики за здравеопазване и безопасност и сезонни грипни ваксинации, както и други услуги.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 3 000 000.00 EUR
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
85120000 Услуги на лечебни заведения за извънболнична лекарска помощ
85147000 Услуги по трудова медицина
85121200 Консултации и лечение от лекари специалисти
85121000 Лекарски услуги
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: NL NEDERLAND
Основно място на изпълнение:

Амстердам или на разстояние 100 минути път с обществен транспорт и/или пеш от постоянния адрес на Агенцията Domenico Scarlattilaan 6, 1083 HS Amsterdam, НИДЕРЛАНДИЯ

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Осигуряване на медицински и други услуги за настоящи и бъдещи членове на персонала на EMA в съответствие с правилника за длъжностните лица. Услугите включват прегледи преди назначаване на работа, годишни медицински прегледи, медицински преглед на работното място, консултиране, управление и обработка на документи относно отсъствия поради болест или злополука, оценка на разходите за отпуск по болест в чужбина и обосноваване на специален отпуск поради болест в семейството, случаи на инвалидност, благосъстояние и политики за здравеопазване и безопасност и сезонни грипни ваксинации.

Други услуги обхващат оценки на работна станция, медицински консултации за бизнес пътувания, трансфери на медицински досиета, обучение за персонала на EMA по въпроси в рамките на предмета на търга и всякакви други услуги, свързани с предмета на този търг.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 3 000 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 48
Тази поръчка подлежи на подновяване: да
Описание на подновяванията:

Първоначалният рамков договор ще бъде сключен за период от една година и може да бъде подновен допълнително 3 пъти за период от дванадесет месеца всеки път. Следователно максималната обща продължителност на поръчката е 4 години (1+1+1+1).

II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.1.3)Технически и професионални възможности
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
Рамково споразумение с един оператор
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 08/04/2019
Местно време: 12:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Английски, Български, Датски, Немски, Гръцки, Естонски, Фински, Френски, Ирландски, Хърватски, Унгарски, Италиански, Латвийски, Литовски, Малтийски, Нидерландски, Полски, Португалски, Румънски, Словашки, Словенски, Испански, Шведски, Чешки
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 11/04/2019
Местно време: 11:00
Място:

Европейска агенция по лекарствата

Spark building/gebouw

Orlyplein 24

1043 DP Amsterdam

НИДЕРЛАНДИЯ

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: да
VI.3)Допълнителна информация:

Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Общ съд
Пощенски адрес: Rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: L-2925
Държава: Люксембург
Електронна поща: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Телефон: +352 4303-1
Факс: +352 4303-2100
Интернет адрес: http://curia.europa.eu
VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
Официално наименование: Европейска агенция по лекарствата
Пощенски адрес: Spark building/gebouw, Orlyplein 24
Град: Amsterdam
Пощенски код: 1043 DP
Държава: Нидерландия
Електронна поща: info@ema.europa.eu
Телефон: +31 887816000
Интернет адрес: http://www.ema.europa.eu
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
01/03/2019