Услуги - 109168-2019

08/03/2019    S48    агенции - Услуги - Допълнителна информация - Открита процедура 

Бeлгия-Брюксел: Механизъм за подпомагане за осъществяване на морско пространствено планиране

2019/S 048-109168

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Услуги

(Притурка към Официален вестник на Европейския съюз, 2019/S 030-065924)

Правно основание:

Регламент (ЕС, Евратом) № 2018/1046

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Изпълнителна агенция за малките и средните предприятия, EASME.A.3.2 — Scientific advice and control
Пощенски адрес: Covent Garden (COV2), Place Charles Rogier 16
Град: Brussels
код NUTS: BE10
Пощенски код: 1049
Държава: Белгия
Електронна поща: easme-procurement@ec.europa.eu

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://ec.europa.eu/easme/

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Механизъм за подпомагане за осъществяване на морско пространствено планиране

Референтен номер: EASME/2019/OP/0005
II.1.2)Основен CPV код
79000000
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

EASME иска да сключи договор за услуги за предоставянето на механизъм за подпомагане, който предлага услуги по съдействие, технически консултации и проучвания за осъществяването на морското пространствено планиране (Директива 2014/89/EС).

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
05/03/2019
VI.6)Препратка към оригиналното обявление
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2019/S 030-065924

Раздел VІI: Промени

VII.1)Информация за коригиране или добавяне
VII.1.2)Tекст за коригиране в оригиналното обявление
VII.2)Друга допълнителна информация:

Промени в тръжните спецификации съгласно раздел 1.4) „Задачи“, раздел 1.6) „Общи насоки относно методологията“ и раздел 4.3.4) ,„Критерии и доказателства, свързани с техническите и професионалните възможности“. Промени в приложение 2.2 „Технически възможности“ съгласно раздел Б „Критерии, свързани с екипа, който предоставя услугата“.