Доставки - 109433-2017

24/03/2017    S59    - - Доставки - Обявление за поръчка - Открита процедура 

България-Мездра: Автобуси за градски и за извънградски превоз

2017/S 059-109433

Обявление за поръчка

Доставки

Legal Basis:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Община Мездра
000193371
ул. „Христо Ботев“ № 27
Мездра
3100
България
Лице за контакт: Диана Павлова
Телефон: +359 91092116
Електронна поща: mezdra@mail.bg
Факс: +359 91092523
код NUTS: BG313

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.mezdra.bg

Адрес на профила на купувача: http://eop.mezdra.bg/

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://eop.mezdra.bg/?p=83
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Доставка на автобуси втора употреба за нуждите на Община Мездра“.

II.1.2)Основен CPV код
34121000
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Обхватът на поръчката е за доставка на описаните в поръчката автобуси — 2 бр. в указания в техническото предложение срок, предложената от участника цена и в съответствие с техническите спецификации от документацията за обществената поръчка.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 41 666.67 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на пътнически автобус — втора употреба

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
34121000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG313
Основно място на изпълнение:

Гр. Мездра.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Обхватът на поръчката е за доставка на пътнически автобус с капацитет от 20 до 22 места — втора употреба в указания в техническото предложение срок, предложената от участника цена и в съответствие с техническите спецификации от документацията за обществената поръчка.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 17 350.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 45
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Гаранцията за изпълнение на договора за обществена поръчка е в размер на 3 на сто (3 %) от стойността на договора без ДДС. Гаранциите се представят в 1 от следните форми: депозит на парична сума; банкова гаранция, издадена в полза на възложителя; застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на туристически автобус — втора употреба

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
34121000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG313
Основно място на изпълнение:

Гр. Мездра.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Обхватът на поръчката е за доставка на туристически автобус с капацитет от 32 до 36 места — втора употреба в указания в техническото предложение срок, предложената от участника цена и в съответствие с техническите спецификации от документацията за обществената поръчка.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 24 316.67 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 45
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3 % от стойността на договора без ДДС. Гаранцията се представя в 1 от следните форми: депозит на парична сума; банкова гаранция, издадена в полза на възложителя; застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Възложителят не поставя такива изисквания.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят не поставя такива изисквания.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Участникът следва да има опит в изпълнението на доставки, идентични или сходни с предмета на обществената поръчка.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

За последните 3 /три/ години от датата на подаване на заявлението — да е изпълнил минимум 1 /една/ доставка идентична или сходна с предмета на настоящата поръчка, считано от датата на подаване на офертата.

Под „доставка”, която е сходна с предмета на обществената поръчка следва да се разбира: Доставка на лек и/или товарен автомобил и/или специализиран автомобил и/или автобуси.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Изпълнителят се задължава да достави автобусите в съответствие с техническите спецификации, сроковете и цената установени в техническото и ценово предложение придружени с всички необходими документи за регистрация в КАТ.

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 25/04/2017
Местно време: 17:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 120 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 26/04/2017
Местно време: 10:00
Място:

Гр. Мездра, ул. „Христо Ботев“ № 27, Малката заседателна зала в сградата на Община Мездра — IV етаж.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Получените заявления за участие или оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

Гаранцията за изпълнение на договора за обществена поръчка е в размер на 3 на сто (3 %) от стойността на договора без ДДС. Валидността на банковата гаранция за изпълнение следва да бъде до 30 календарни дни след края на договора за обществена поръчка. Гаранциите се представят в 1 от следните форми:

1. Депозит на парична сума по следната банкова сметка на възложителя:

В BGN:

Банка: „ДСК“ ЕАД, клон Мездра.

IBAN: BG82STSA93003325414500.

BIC: STSABGSF.

2. Банкова гаранция, издадена в полза на възложителя.

3. Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя която да се отнася за тази поръчка с възложител кмета на Община Мездра.

Определеният изпълнител избира свободно формата на гаранцията за изпълнение на договора за обществена поръчка.

Ако определеният изпълнител избере да предостави банкова гаранция, то тя трябва да бъде безусловна, неотменима и изискуема при първо писмено поискване, в което възложителят заяви, че изпълнителят не е изпълнил задължение по договора за възлагане на обществената поръчка.

Ако гаранцията за изпълнение е представена под формата на банкова гаранция, тя следва да бъде изготвена съгласно образец 9 или в друг образец, който съдържа еквивалентни или по-добри условия за възложителя.

В случай, че гаранцията за изпълнение е представена под формата на банкова гаранция, банковата гаранция трябва да бъде издадена от банка, лицензирана да извършва дейност на територията на държава-членка на Европейския съюз или от банка с инвестиционен рейтинг, присъден от агенциите за кредитен рейтинг, регистрирани или сертифицирани в съответствие с Регламент (ЕО) № 1060/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16.9. 2009 г. относно агенциите за кредитен рейтинг.

4. Когато гаранцията е представена под формата на парична сума или банкова гаранция, то тогава тя може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице — гарант.

5. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.

Разходите по откриването и поддържането на гаранциите са за сметка на изпълнителя. изпълнителят трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът на получената от възложителя гаранция да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура.

Възложителят освобождава гаранцията, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

На основание чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
20/03/2017