Във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз в момента Службата за публикации на ЕС актуализира част от съдържанието на този уебсайт. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Услуги - 111271-2017

25/03/2017    S60    Сметна палата - Услуги - Обявление за поръчка - Открита процедура 

Люксембург-Люксембург: Услуги по медиен мониторинг

2017/S 060-111271

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска сметна палата
Пощенски адрес: 12, rue Alcide de Gasperi
Град: Luxembourg
код NUTS: LU
Пощенски код: 1615
Държава: Люксембург
Лице за контакт: ECA Procurement Service
Електронна поща: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Телефон: +352 4398-47611
Факс: +352 4398-46667

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.eca.europa.eu

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2304
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени до следния адрес:
Официално наименование: Европейска сметна палата
Пощенски адрес: 12, rue Alcide de Gasperi
Град: Luxembourg
Пощенски код: 1615
Държава: Люксембург
Лице за контакт: Procurement Service
Телефон: +352 43981
Електронна поща: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Факс: +352 4398-46946
код NUTS: LU

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.eca.europa.eu

I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Икономически и финансови дейности

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Услуги по медиен мониторинг.

Референтен номер: AO 611.
II.1.2)Основен CPV код
92400000
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Целта на настоящата покана за участие в търг е да се набавят услуги по медиен мониторинг и медийно представяне по отношение на медийното отразяване, свързано със Сметната палата. Изпълнителят ще трябва да наблюдава печатната преса (национална/регионална), онлайн медиите (Интернет) и социалните медии, с цел да се предостави навременно, актуално кратко изложение на ежедневната информация под формата на преглед на медиите по отношение на начина, по който темите, отнасящи се до Сметната палата (включително до Председателя на Сметната палата и нейните членове), както и до ЕС, са представени в медиите, и количествен и качествен анализ на пресата на три месеца.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 280 000.00 EUR
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: LU
II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Изпълнителят ще наблюдава на онлайн и социалните медии, блоговете на ниво ЕС в 28-те държави-членки на ЕС, както и съответните онлайн медии на английски език в останалата част от света ежедневно през цялата година, с цел да предостави цялостни ежедневни прегледи на пресата и полезни доклади от анализи на пресата на три месеца. Сметната палата може също така да поиска излъчването по печатни медии при заявка и сигналите относно свързани статии да бъдат с платен абонамент. Сметната палата може също така да поиска и мониторинг на излъчващите медии на допълнителна цена.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Цялост, качество и четливост на извадка от ежедневен преглед на печата / Тежест: 30
Критерий за качество - Име: Цялост на описанието и качество на визуализацията на онлайн платформа/портал (включително демонстрационен достъп) / Тежест: 30
Критерий за качество - Име: Съвместимост с изискванията на Сметната палата и способност за вмъкване на съдържание на ежедневния преглед на печата от платформата/портала на оферента / Тежест: 15
Критерий за качество - Име: Цялост и качество на извадката от доклада от медийния анализ / Тежест: 15
Критерий за качество - Име: Качество на предложения машинен превод / Тежест: 10
Цена - Тежест: 40
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 280 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: да
Описание на подновяванията:

Поръчката може да бъде подновена най-много 3 пъти, всеки път за период от 12 месеца. Изпълнението на поръчката няма да започне, докато не бъде подписан договора. Всяко подновяване на договора ще се извършва в съответствие с условията, посочени в договора.

II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта: Общ бюджет на Европейския съюз.
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Оферентите трябва да са способни в правно отношение да изпълнят поръчката за услуги, за която кандидатстват. Правните възможности на оферентите ще бъдат оценени въз основа на документите, които те трябва да представят.

Оферентите трябва да бъдат регистрирани в професионален или търговски регистър, според условията, посочени от законодателството на държавата, в която оферентите са установени.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Оферентите трябва да имат достатъчно икономически и финансови възможности, които да им позволят да изпълнят поръчката в съответствие с договорните условия, като се вземе предвид нейната стойност и мащаб.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Сметната палата изисква от оферентите да имат среден специфичен годишен оборот, свързан с услугите, обхванати от тази покана за участие в търг, за всяка от последните 2 финансови години, за които осчетоводяването е приключено, равен на или надвишаващ 140 000 EUR.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Оферентите трябва да имат достатъчно технически и професионални възможности, които да им позволят да изпълнят поръчката в съответствие с договорните условия, като се вземат предвид нейната стойност и мащаб.

Техническите и професионалните възможности ще бъдат оценявани въз основа на компетентността на оферента, свързана с изискваните услуги.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

По отношение на поръчката, която е предмет на тази покана за участие в търг, Сметната палата изисква от оферентите да имат следните минимални технически и професионални възможности:

— оферентът трябва да е изпълнил през последните 3 години поне 3 проекта, състоящи се в предоставянето на медиен мониторинг и докладване, подобни на тези, изисквани по настоящата поръчка (обхващащи онлайн, печатни и социални медии на повечето от официалните езици на ЕС) за международни организации или дружества, които развиват дейност на европейско ниво,

— ръководителят на проекта, отговорен за изпълнението на проекта, трябва да има поне 3 години професионален опит в областта на услугите, обхванати от тази процедура, както и добро владеене на английски език,

— оферентът трябва да наблюдава медиите на всички езици, обхванати от поръчката.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.1)Информация относно определена професия
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:
III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): да
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 15/05/2017
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български, Чешки, Датски, Немски, Гръцки, Английски, Испански, Естонски, Фински, Френски, Ирландски, Хърватски, Унгарски, Италиански, Литовски, Латвийски, Малтийски, Нидерландски, Полски, Португалски, Румънски, Словашки, Словенски, Шведски
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Офертата трябва да бъде валидна до: 15/11/2017
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 22/05/2017
Местно време: 10:00
Място:

Европейска сметна палата, 12, rue Alcide de Gasperi, L-1615 Luxembourg, ЛЮКСЕМБУРГ.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Оферентите или техния представител, които желаят да присъстват на отварянето на офертите трябва да информират Европейската сметна палата в писмена форма (факс (+352) 4398-46667, електронна поща: ECA-procurement.service@eca.europa.eu) най-късно до 21.5.2017 (12:00) и трябва да представят своето пълномощно от офериращото дружество. Ще бъде допуснат само 1 представител на оферент.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Общ съд на Европейския съюз
Пощенски адрес: rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: 2925
Държава: Люксембург
Телефон: +352 4303-1
Факс: +352 4303-2100

Интернет адрес: http://curia.europa.eu/

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
Официално наименование: Европейски омбудсман
Град: Strasbourg
Пощенски код: 67001
Държава: Франция
Телефон: +33 388172313

Интернет адрес: http://ombudsman.europa.eu/

VI.4.3)Подаване на жалби
VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
Официално наименование: Европейска сметна палата, Procurement Service
Пощенски адрес: 12, rue Alcide de Gasperi
Град: Luxembourg
Пощенски код: 1615
Държава: Люксембург
Електронна поща: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Телефон: +352 4398-47611
Факс: +352 4398-46955

Интернет адрес: http://www.eca.europa.eu

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
15/03/2017