Услуги - 111771-2015

Компактен изглед

01/04/2015    S64

Люксембург-Люксембург: Годишен списък на изпълнителите

2015/S 064-111771

(Член 124 от правилата за прилагане на Финансовия регламент; Делегиран регламент (ЕС) № 1268/2012 на Комисията)


Раздел I: Възлагащ орган

I.1)Наименование, адреси и адрес за контакти:

Съд на Европейския съюз, на вниманието на: Генерална дирекция „Инфраструктура“, boulevard Konrad Adenauer, 2925 Люксембург, ЛЮКСЕМБУРГ. Тел. +352 4303-1.

Интернет адрес/и:

Общ адрес на възлагащия орган: http://www.curia.europa.eu

Електронен достъп до информация: http://www.curia.europa.eu


Раздел II: Списък на поръчките, за които не е публикувано конкретно обявление за възлагане

II.1)Вид на поръчката:
Услуги.
II.2)Възлагане на поръчката:
Поръчка №: 1.
Заглавие: транспорт за персонала на Съда чрез автобусните услуги на град Люксембург.
II.2.1)Дата на възлагане на поръчката:
21.2.2014.
II.2.2)Информация относно офертите:
Брой на получените оферти: 1.
II.2.3)Име и адрес на икономическия оператор, на когото е възложена поръчката:
Administration communale de la ville de Luxembourg, 42, place Guillaume II, 1648 Люксембург, ЛЮКСЕМБУРГ.
II.2.4)Предмет на поръчката:
Транспорт за персонала на Съда чрез автобусните услуги на град Люксембург.
II.2.7)Съвкупна крайна стойност на поръчката/поръчките:
Стойност: 100 485,25 EUR без ДДС.


Раздел III: Допълнителна информация

III.2)Дата на изпращане на настоящото обявление:
20.3.2015.