Varor - 112046-2019

11/03/2019    S49

Danmark-Köpenhamn: Programvara och informationssystem

2019/S 049-112046

Meddelande om upphandling

Varor

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Kommunernes Landsforening - KL (administrator for udbuddet)
Nationellt registreringsnummer: 62 54 74 13
Postadress: Weidekampsgade 10
Ort: København S
Nuts-kod: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontaktperson: Kirsten Jørgensen
E-post: KIR@c36.dk

Internetadress(er):

Allmän adress: https://www.kl.dk/

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Aarhus Kommune
Nationellt registreringsnummer: 55 13 30 18
Postadress: Rådhuspladsen 2
Ort: Aarhus C
Nuts-kod: DK04 Midtjylland
Postnummer: 8000
Land: Danmark
Kontaktperson: Kirsten Jørgensen
E-post: KIR@c36.dk

Internetadress(er):

Allmän adress: https://aarhus.dk/

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Esbjerg Kommune
Nationellt registreringsnummer: 29 18 98 03
Postadress: Torvegade 74
Ort: Esbjerg
Nuts-kod: DK03 Syddanmark
Postnummer: 6700
Land: Danmark
Kontaktperson: Kirsten Jørgensen
E-post: KIR@c36.dk

Internetadress(er):

Allmän adress: https://www.esbjergkommune.dk/

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Favrskov Kommune
Nationellt registreringsnummer: 29 18 97 14
Postadress: Skovvej 20
Ort: Hinnerup
Nuts-kod: DK04 Midtjylland
Postnummer: 8382
Land: Danmark
Kontaktperson: Kirsten Jørgensen
E-post: KIR@c36.dk

Internetadress(er):

Allmän adress: https://www.favrskov.dk/

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Gladsaxe Kommune
Nationellt registreringsnummer: 62 76 11 13
Postadress: Rådhus Allé 7
Ort: Søborg
Nuts-kod: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2860
Land: Danmark
Kontaktperson: Kirsten Jørgensen
E-post: KIR@c36.dk

Internetadress(er):

Allmän adress: https://www.gladsaxe.dk

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Glostrup Kommune
Nationellt registreringsnummer: 65 12 01 19
Postadress: Rådhusparken 2
Ort: Glostrup
Nuts-kod: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2600
Land: Danmark
Kontaktperson: Kirsten Jørgensen
E-post: KIR@c36.dk

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.glostrup.dk/

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Horsens Kommune
Nationellt registreringsnummer: 29 18 98 89
Postadress: Rådhustorvet 4
Ort: Horsens
Nuts-kod: DK04 Midtjylland
Postnummer: 8700
Land: Danmark
Kontaktperson: Kirsten Jørgensen
E-post: KIR@c36.dk

Internetadress(er):

Allmän adress: https://horsens.dk/

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Sorø Kommune
Nationellt registreringsnummer: 29 18 99 94
Postadress: Rådhusvej 8
Ort: Sorø
Nuts-kod: DK02 Sjælland
Postnummer: 4180
Land: Danmark
Kontaktperson: Kirsten Jørgensen
E-post: KIR@c36.dk

Internetadress(er):

Allmän adress: https://soroe.dk/

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Svendborg Kommune
Nationellt registreringsnummer: 29 18 97 30
Postadress: Ramsherred 5
Ort: Svendborg
Nuts-kod: DK031 Fyn
Postnummer: 5700
Land: Danmark
Kontaktperson: Kirsten Jørgensen
E-post: KIR@c36.dk

Internetadress(er):

Allmän adress: https://www.svendborg.dk/

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Aalborg Kommune
Nationellt registreringsnummer: 29 18 94 20
Postadress: Boulevarden 13
Ort: Aalborg
Nuts-kod: DK05 Nordjylland
Postnummer: 9000
Land: Danmark
Kontaktperson: Kirsten Jørgensen
E-post: KIR@c36.dk

Internetadress(er):

Allmän adress: https://www.aalborg.dk/

I.2)Information om gemensam upphandling
Kontraktet inbegriper gemensam upphandling
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/de0981bc-2f68-494a-ae54-6552cfa215cb/publicMaterial
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/de0981bc-2f68-494a-ae54-6552cfa215cb/homepage
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
För elektronisk kommunikation behövs verktyg och anordningar som inte är allmänt tillgängliga. Obegränsad, fullständig och direkt tillgång till dessa verktyg och anordningar kan kostnadsfritt erhållas via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/de0981bc-2f68-494a-ae54-6552cfa215cb/homepage
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Utbildning

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Udbud af digitale læremidler

II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
48000000 Programvara och informationssystem
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Ordregiver ønsker at indgå en rammeaftale med flere leverandører med det formål at anskaffe digitale læremidler til brug for det pædagogiske personales undervisning i Folkeskolen. Landets kommuner har igennem de seneste år gjort sig en række erfaringer, som er udmøntet i et pilotforsøg af en ny indkøbs- og forretningsmodel for digitale læremidler.

Ordregiver ønsker i pilotforsøget at anskaffe ikke-funktionelle digitale læremidler til alle folkeskolens fag og til alle klassetrin, som understøtter elevernes læringsproces. Opgaven består af levering af digitale læremidler til pilotforsøgets deltagende kommuner.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 46 000 000.00 DKK
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
48930000 Programvara för utbildning och underhållning
48190000 Programvara för undervisning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: DK DANMARK
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

9 kommuner ønsker at indgå en rammeaftale med flere leverandører med det formål at anskaffe digitale læremidler til folkeskolen til brug for det pædagogiske personales undervisning og elevens læringsproces.

Ordregiver ønsker i et toårigt pilotforsøg at afprøve en flatrate lignende indkøbsmodel, hvor kommunernes folkeskoler opnår adgang til en mangfoldighed af digitale læremidler. Det pædagogiske personale skal opnå mulighed for at vælge læremidler, der stemmer overens med deres metode og didaktiske tilgang. Der skal således være decentrale muligheder for det pædagogiske personale til at anvende digitale læremidler, der giver værdi for alle elever og understøtter den enkelte elevs læringsmåde.

Ordregiver ønsker således at anskaffe ikke-funktionelle digitale læremidler til alle folkeskolens fag og til alle klassetrin.

Kommunerne indbetaler et årligt vederlag, som delt udmøntes til et starthonorar til leverandørerne og dels fordeles til leverandørerne efter forbrug.

Ordregiver ønsker et godt samarbejde med leverandørerne. Der vil derfor blive oprettet et Samarbejdsforum med repræsentanter fra såvel leverandører som ordregiver. Samarbejdsforum vil efter hver kvartalsopgørelse af forbruget af digitale læremidler afholde møde og drøfte eventuelle problem-stillinger og fremdriftsmuligheder.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 46 000 000.00 DKK
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 24
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.9)Upplysningar om begränsningar av antalet kandidater som inbjuds
Planerat antal kandidater: 40
Objektiva kriterier för begränsningen av antalet anbudssökande:

Såfremt flere end 40 ansøgere opfylder ordregivers mindstekrav til egnethed, udvælger ordregiver de 40 ansøgere, som vurderes som bedst egnede til at løse opgaver af den pågældende art. Udvælgelsen vil ske på baggrund af en vurdering af de beskrevne referencer set i forhold til den udbudte opgave, jf. pkt. II.1.4) og II.2.4). I forbindelse med vurderingen af en virksomheds egnethed til at løfte opgaven, vil ordregiver lægge vægt på erfaring med levering eller afprøvning af digitale læremidler rettet mod elever i grundskolen eller på ungdomsuddannelserne i Danmark eller lande med lignende uddannelsessystemer, som beskrevet i punkt II.1.4) og II.2.4).

Ordregivers vurdering heraf foretages på baggrund af ansøgernes dokumenterede erfaringer med:

1) levering eller afprøvning af digitale læremidler, som er

2) produceret direkte med undervisningsformål til elever i grundskolen eller ungdomsuddannelser. Her lægger ordregiver vægt på, at så mange referencer som muligt omhandler både 1 og 2 i samme reference, og i anden række, at de enkelte referencer dog omhandler levering eller afprøvning af digitale læremidler. Hvis flere ansøgere på den baggrund opnår samme vurdering, og der er ikke er plads til dem alle inden for de 40 prækvalificerede, vil ordregiver foretage udvælgelsen blandt disse på baggrund af, i hvilket omfang de beskrevne referencer dokumenterer, at der er sket levering eller afprøvning indenfor grundskolen.

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
En förteckning över och kortfattad beskrivning av urvalskriterierna:

Ansøger skal vedlægge et udfyldt ESPD afsnit IV.C, der er udfyldt som beskrevet nedenfor.

Ansøgerne skal i ESPD'et afsnit IV.C oplyse følgende vedrørende teknisk og faglig formåen, jf. udbudslovens § 143.

Ansøgers betydeligste leverancer af lignende ydelser i forbindelse med leverancer eller afprøvninger af digitale læremidler rettet mod elever i grundskolen eller på ungdomsuddannelserne i Danmark eller lande med lignende uddannelsessystemer.

Ansøger skal udfylde ESPD'et med angivelse af startdato og slutdato eller periode for udførelse af leverancen, beskrivelse af leverancen, modtager og kontraktværdien. Det bemærkes, at for at medtage en opgave som reference, er det ikke nødvendigt, at kontrakten er endeligt afsluttet. For at en opgave kan medtages som en reference, skal erfaringen være opnået inden for de seneste 3 år fra ansøgningstidspunktet. Ansøger bedes beskrive tidspunktet for de udførte aktiviteter i referencen.

Eventuella minimistandardnivåer:

Det er et mindstekrav, at ansøger kan påvise mindst én reference indenfor de seneste 3 år vedrørende levering eller afprøvning af digitale læremidler rettet mod elever i grundskolen eller ungdomsuddannelserne i Danmark eller lande med lignende uddannelsessystemer.

Det bemærkes, at såfremt ansøger har vedlagt flere end det maksimale antal referencer [3], lægges der i vurderingen alene vægt på de 3 første angivne referencer i anmodningen. Dette er også gældende for konsortier eller andre sammenslutninger af virksomheder eller såfremt ansøger baserer sin tekniske formåen på en underleverandør. I den forbindelse vil ordregiver primært gennemgå referencer fra hovedleverandøren eller virksomheden, der repræsenterer konsortiet/sammenslutningen, og sekundært referencer fra underleverandører og øvrige deltagere i konsortiet/sammenslutningen.

III.1.5)Information om reserverade kontrakt
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Förhandlade förfaranden under konkurrens
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
Ramavtal med flera aktörer
Planerat högsta antal deltagare i ramavtalet: 30
IV.1.4)Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.5)Information om förhandling
Den upphandlande myndigheten förbehåller sig rätten att tilldela kontraktet på grundval av ursprungliga anbud utan att genomföra förhandlingar
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 08/04/2019
Lokal tid: 10:00
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Danska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
IV.2.7)Anbudsöppning

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3)Kompletterande upplysningar:

Såfremt man ønsker at ansøge om at deltage i denne udbudsproces, skal man udfylde ESPD via Ethics. Udfyld ESPD med oplysninger, som er angivet i udbudsbekendtgørelsen, herunder del II.A, II.B, II.C, III.A, III.B, III.C, IV.B og IV.C.

Bemærk at ansøger skal aflevere flere ESPD, hvis ansøger udgør en sammenslutning af virksomheder eller baserer sig på andre økonomiske aktørers kapacitet. Der er til ESPD udarbejdet en "Vejledning til ESPD", der er tilgængelig sammen med udbudsmaterialet og som guider ansøgere til besvarelse.

Ansøger skal I ESPD oplyse navn, CVR-nr., postadresse, kontaktperson, hvorvidt ansøger er en mikrovirksomhed, lille eller mellemstor virksomhed samt hvorvidt ansøger deltager i udbudsproceduren sammen med andre (ESPD del II.A). Ansøger skal oplyse de efterspurgte oplysninger i udbudskendtgørelsens del III. Ansøger skal bekræfte, at ansøger ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 135, stk. 1-3 og 136 /ESPD del III, afsnit A,B og C). Ansøger skal derudover bekræfte, at ansøger ikke er omfattet af de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1,2 og 5 (ESPD del III, afsnit C). De efterspurgte oplysninger danner grundlag for ordregivers vurdering af, hvorvidt ansøger er egnet til at løfte den udbudte opgave, og hvilke ansøgere, der opfordres at afgive tilbud. Hvis ansøger deltager i udbudsproceduren sammen med andre, navnlig som del af en gruppe, et konsortium eller lignende, skal alle berørte deltagere indsende et særskilt ESPD. Alle de krævede oplysninger under del III skal afgives for hver deltager i konsortiet. Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen dog være konsortiets samlede egnethed, der vurderes. Hvis de krævede oplysninger ikke afgives af alle konsortiedeltagere, er tilbuddet ikke nødvendigvis ikke konditionsmæssigt, men det kan have betydning for egnethedsvurderingen. Endvidere skal hver deltager i det individuelle ESPD angive den økonomiske aktørs rolle i gruppen, de øvrige økonomiske aktører, der deltager i proceduren samt i givet fald navnet på den deltagende gruppe (ESPD del II.A). Hvis ansøger ikke selv kan opfylde kravene til tekniske og faglige kapacitet, så kan ansøger basere sig på andre enheders tekniske og faglige kapacitet. I så fald skal ansøgers eventuelle underleverandører tillige vedlægge et særskilt ESPD med udfyldt del II, afsnit A og B samt del III, som er behørigt udfyldt af de pågældende enheder (ESPDdel II, afsnit C). Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen være den samlede egnethed, der vurderes, herunder ved sammenlægning af nøgletal.

Det bemærkes ift. punkt IV.2.4), at teknisk dokumentation, der ikke foreligger på dansk, kan afleveres på engelsk.

Ansøger kan alene indgive én ansøgning om prækvalifikation. Såfremt samme juridiske enhed er en del af eller på anden måde deltager i flere ansøgninger, f.eks. selv indgiver egen ansøgning, men samtidig indgår som deltager i et konsoritum, der ansøger, skal ansøgerne sikre, at samme juridiske enheds deltagelse ikke medfører mulighed for gensidigt at påvirke indholdet af de forskellige tilbudsgiveres tilbud.

Ansøgning skal afleveres elektronisk på Ethics, jf. udbudsbekendtgørelsens punkt I.3).

VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Klagenævnet for Udbud
Postadress: Toldboden 2
Ort: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-post: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadress: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2)Behörigt organ vid medling
VI.4.3)Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

I henhold til Lov om Klagenævnet for Udbud LBK nr. 593 af 2.6.2016 gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
Officiellt namn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadress: Carl Jacobsens Vej 35
Ort: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-post: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadress: www.kfst.dk

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
06/03/2019