Вижте страницата ни за COVID-19 във връзка с търговете за медицинско оборудване.

Конференцията за бъдещето на Европа е възможност да споделиш идеите си и да оформиш бъдещето на Европа. Изрази мнението си!

Услуги - 113269-2017

28/03/2017    S61

Полша-Варшава: Единичен рамков договор за предоставяне на ИКТ продукти и услуги за Eurosur

2017/S 061-113269

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска агенция за гранична и брегова охрана (Frontex)
Пощенски адрес: Plac Europejski 6
Град: Warsaw
код NUTS: PL127 Miasto Warszawa
Пощенски код: 00-844
Държава: Полша
Лице за контакт: Frontex Procurement Team
Електронна поща: procurement@frontex.europa.eu
Телефон: +48 222059500
Факс: +48 222059501
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2323
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2323
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Единичен рамков договор за предоставяне на ИКТ продукти и услуги за Eurosur.

Референтен номер: Frontex/RP/159/2017/AH.
II.1.2)Основен CPV код
48000000 Софтуерни пакети и информационни системи
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Предметът на настоящия търг е рамков договор за ИКТ продукти и услуги за Eurosur.

Рамковият договор, произтичащ от настоящата тръжна процедура, има за цел предоставяне на продукти и услуги за поддръжка и профилактика на мрежата на Eurosur, на промени на нейните функционалности, както и на основната техническа инфраструктура, в отговор на променящите се правни, политически, организационни и технически среди.

По-специално, рамковият договор ще обхване следните основни области:

а. развитие на Eurosur;

б. поддръжка и профилактика на Eurosur.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 12 000 000.00 EUR
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
72000000 ИТ услуги: консултации, разработване на софтуер, Интернет и поддръжка
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: PL127 Miasto Warszawa
Основно място на изпълнение:

помещения на Frontex, Варшава, Полша.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на настоящия търг е рамков договор за ИКТ продукти и услуги за Eurosur.

Рамковият договор, произтичащ от настоящата тръжна процедура, има за цел предоставяне на продукти и услуги за поддръжка и профилактика на мрежата на Eurosur, на промени на нейните функционалности, както и на основната техническа инфраструктура, в отговор на променящите се правни, политически, организационни и технически среди.

Европейската система за наблюдение на границите (Eurosur) е създадена с Регламент (ЕС) № 1052/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 22.10.2013 г. за създаване на Европейска система за наблюдение на границите (Eurosur) за подпомагане на безопасния обмен на информация, свързана с границите, включително незаконната миграция и трансграничната престъпност сред съответните национални координационни центрове на участващите държави-членки и между националните координационни центрове и Frontex.

Комуникационната мрежа на Eurosur (ECN) дава възможност за безопасен обмен на информация на Eurosur. Този обмен се реализира като система за обмен на уеб базирана, ГИС интензивна, разпространявана и обемна информация, базирана на Java и OSS технологии и с помощта на набор от сигурни интернет връзки потребител-към-потребител за обмен на данни.

Комуникационната мрежа на Eurosur се състои в момента от 31 възела, всеки със собствен съответен хардуер и софтуер, включително локално копие на базата данни с информация. В централата на Frontex и в резервен център за данни се разполагат допълнителни възли, с цел организиране и възстановяване след аварии.

Системата за техническо управление на Eurosur, предоставяща основни услуги, разпространение на услуги за карта с централно обслужване и подпомагане на комуникационната мрежа на Eurosur и нейните възли, е неразделна част от ECN.

Поддръжката и профилактиката на ECN, както и нейното развитие, са цели на този рамков договор. Развитието на мрежата трябва да се разбира като дейностите, включващи, но без да се ограничават до, проектиране, развитие, реализиране и разполагане на нови функционалности и на основната инфраструктура.

Освен това Frontex може да поиска услуги, необходими за разширяване на екосистемата на ECN чрез разработване на нови категории източници на информация, разработване и разширяване на приложения и решения, които предоставят или използват информация на Eurosur или да въведе всякакъв вид интеграция на външни системи и приложения.

По-специално, рамковият договор ще обхване следните основни области:

а. Развитие на Eurosur:

— разширяване на комуникационната мрежа на Eurosur до нови възли, които да обхващат допълнително настоящи и бъдещи държави-членки, асоциираните към Шенген държави и избрани агенции на ЕС,

— подобряване на системната стабилност и надеждност на пакета възли и приложения на Eurosur,

— разширяване на достъпността до възли на Eurosur за локални потребители и системи,

— разработване на средите за обучение на Eurosur,

— подобряване на приложението на Eurosur,

— подобряване и рационализация на инфраструктурата на Eurosur;

б. Поддръжка и профилактика на Eurosur:

— ежедневна експлоатация на мрежата на Eurosur,

— поддръжка и профилактика на мрежата на Eurosur, включително поддръжка на хардуер,

— поддръжка и профилактика на комплекта приложения.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 12 000 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: да
Описание на подновяванията:

Рамковият договор ще бъде сключен за първоначален период от 1 година, с възможност за удължаване най-много до 3 пъти, всеки със срок от 12 месеца. Максималната продължителност на рамковия договор няма да надвишава 48 месеца.

II.2.9)Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат поканени
Очакван брой кандидати: 5
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

От оферентите се изисква да докажат, че са упълномощени да изпълнят поръчката според националното законодателство, доказано с вписването им в търговски или професионален регистър, или с клетвена декларация или сертификат, членство в конкретна организация, изрично разрешение или вписване в регистъра по ДДС.

Изисквани доказателства:

оферентът трябва да представи надлежно попълнен и подписан формуляр за юридически лица (вж. препратката по-долу), придружен от документите, изисквани в него.

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/legal_entities/legal-entities_en.cfm

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Оферентът трябва да представи доказателство за своите икономическите и финансови възможности за изпълнение на поръчката, както следва:

— годишният оборот за последните 3 финансови години трябва да бъде равен на или да надвишава 4 000 000 EUR отделно за всяка година,

— средната годишна печалба преди данъчно облагане за последните 3 финансови години, за които осчетоводяването е официално приключено, трябва да бъде положителна. Това изискване трябва да бъде изпълнено за всеки член на консорциума, ако е приложимо.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Както е посочено по-горе.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Оферентът трябва да докаже своите технически и професионални възможности за изпълнение на поръчката. Тези възможности ще бъдат оценени като се използват следните критерии:

а) списък с проекти, извършени през последните 3 години, като всеки един от тях трябва да отговаря общо на всички следващи критерии:

— доставя възможности за обмен на информация,

— уеб базиран е,

— в голяма степен е разработен с технологии Java и софтуер с отворен код,

— ГИС интензивен е,

— неговата цена е равна на или е по-висока от 500 000 EUR

с кратко описание, суми, дати и получатели, обществени или частни, показващо практически опит по предмета на тази покана за участие в търг;

б) списък с наличните човешки ресурси на кандидата, както е определено в изискванията към персонала в приложение V.

Списък, базиран на „формуляр за списък на наличния персонал“, придружен с необходимите информация и документи, представени, когато това е възможно, с помощта на формуляри, предоставени от Frontex.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Трябва да бъде доказано успешно завършване на поне 3 проекта, отговарящи на всички характеристики, изброени в буква б) по-горе, доставени на клиенти през последните 3 години.

Наличните човешки ресурси на кандидата трябва да изпълняват профилните изисквания и техният минимален брой трябва да отговаря на определянето на основния екип.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Ограничена процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
Рамково споразумение с един оператор
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 28/04/2017
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български, Чешки, Датски, Немски, Гръцки, Английски, Испански, Естонски, Фински, Френски, Ирландски, Хърватски, Унгарски, Италиански, Литовски, Латвийски, Малтийски, Нидерландски, Полски, Португалски, Румънски, Словашки, Словенски, Шведски
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Общ съд
Пощенски адрес: rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: 2925
Държава: Люксембург
Електронна поща: cfi.registry@curia.europa.eu
Телефон: +352 4303-1
Факс: +352 4303-2100
Интернет адрес: http://www.curia.europa.eu
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
16/03/2017