Teenused - 113269-2017

28/03/2017    S61

Poola-Varssavi: Ühekordne raamleping IKT-toodete ja -teenuste tagamiseks Eurosuri jaoks

2017/S 061-113269

Hanketeade

Teenused

Õiguslik alus:
Direktiiv 2014/24/EL

I osa: Hankija

I.1)Nimi ja aadressid
Ametlik nimetus: Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Amet (Frontex)
Postiaadress: Plac Europejski 6
Linn: Warsaw
NUTS kood: PL127 Miasto Warszawa
Sihtnumber: 00-844
Riik: Poola
Kontaktisik: Frontex Procurement Team
E-post: procurement@frontex.europa.eu
Telefon: +48 222059500
Faks: +48 222059501

Internetiaadress(id):

Üldaadress: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2323

I.2)Teave ühishanke kohta
I.3)Teabevahetus
Hankedokumendid on kättesaadavad (tasuta piiramatu ja täielik juurdepääs) aadressil: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2323
Lisateavet saab eespool nimetatud aadressil
Pakkumused või osalemistaotlused saata eespool nimetatud aadressil
I.4)Hankija liik
Euroopa Liidu institutsioon/amet või rahvusvaheline organisatsioon
I.5)Põhitegevus
Üldised avalikud teenused

II osa: Ese

II.1)Hanke kogus või ulatus
II.1.1)Nimetus:

Ühekordne raamleping IKT-toodete ja -teenuste tagamiseks Eurosuri jaoks

Viitenumber: Frontex/RP/159/2017/AH.
II.1.2)CPV põhikood
48000000 Tarkvarapaketid ja infosüsteemid
II.1.3)Lepingu liik
Teenused
II.1.4)Lühikirjeldus:

Pakkumise eesmärk on sõlmida raamleping IKT-toodete ja -teenuste tagamiseks Eurosuri jaoks.

Pakkumismenetluse tulemusel sõlmitava raamlepingu eesmärk on tagada Eurosuri võrgu jaoks tugi- ja hooldustooted ja -teenused ning funktsioonide ja tehnilise põhitaristu muutmine, et vastata muutustele õiguslikus, poliitilises, organisatsioonilises või tehnilises keskkonnas.

Täpsemalt hõlmab raamleping järgmisi põhivaldkondi:

a. Eurosuri arendamine;

b. Eurosuri tugi ja hooldus.

II.1.5)Eeldatav kogumaksumus või suurusjärk
Maksumus käibemaksuta: 12 000 000.00 EUR
II.1.6)Teave osade kohta
Hankeleping on jaotatud osadeks: ei
II.2)Kirjeldus
II.2.1)Nimetus:
II.2.2)CPV lisakood(id)
72000000 IT-teenused: nõuande-, tarkvaraarendus-, Interneti- ja tugiteenused
II.2.3)Täitmise koht
NUTS kood: PL127 Miasto Warszawa
Põhiline teostamise koht:

Frontexi hoone, Varssavi, Poola.

II.2.4)Hanke kirjeldus:

Pakkumise eesmärk on sõlmida raamleping IKT-toodete ja -teenuste tagamiseks Eurosuri jaoks.

Pakkumismenetluse tulemusel sõlmitava raamlepingu eesmärk on tagada Eurosuri võrgu jaoks tugi- ja hooldustooted ja -teenused ning funktsioonide ja tehnilise põhitaristu muutmine, et vastata muutustele õiguslikus, poliitilises, organisatsioonilises või tehnilises keskkkonnas.

Euroopa piiride valvamise süsteem (European Border Surveillance System (Eurosur)) loodi Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22.10.2013 määrusega (EL) nr 1052/2013 (millega luuakse Euroopa piiride valvamise süsteem (Eurosur)), et toetada turvalisel viisil piiridega seotud teabe (sh ebaseaduslik ränne ja piiriülene kuritegevus) vahetamist osalevate liikmesriikide asjakohaste riiklike koordinatsioonikeskuste vahel ning riiklike koordinatsioonikeskuste ja Frontexi vahel.

Eurosuri andmeedastusvõrk (Eurosur communication network (ECN)) võimaldab turvalist Eurosuri teabe vahetamist. Andmeedastusvõrk on veebipõhine, geoinfosüsteemide (geographic information systems (GIS)) mahukas, jagatud ja laiendatav teabevahetussüsteem. Süsteemi aluseks on Java ja avatud lähtekoodiga tarkvara (open source software (OSS)) tehnoloogiad ning teabevahetuseks kasutatakse turvalisi partnervõrgu internetiühendusi.

Eurosuri sidevõrk koosneb praegu 31 ühenduspunktist, millest igaühel on oma vastav riist- ja tarkvara, sh teavet sisaldava andmebaasi kohalik koopia. Täiendavaid ühenduspunkte kasutatakse Frontexi peakorteris ja andmevarunduskeskuses katsetamise ja avariijärgse taastamise eesmärgil.

Eurosuri tehnilise haldamise süsteem on Eurosuri andmeedastusvõrgu oluline osa. Sellega tagatakse põhiteenused, kesksete kaarditeenuste jagamine ning tugi Eurosuri sidevõrgule ja selle ühenduspunktidele.

Raamlepingu eesmärk on Eurosuri andmeedastusvõrgu hooldus ja tugi ning selle arendamine. Võrgu arengu all peetakse silmas tegevusi, mis hõlmavad (loetelu ei ole lõplik) uute funktsioonide ja põhitaristu projekteerimist, arendamist, töökorda seadmist ja rakendamist.

Lisaks võib Frontex nõuda teenuseid Eurosuri andmeedastusvõrgu süsteemi laiendamiseks (andmeallikate uute kategooriate välja töötamine, Eurosuri andmete tagamise või kasutamisega seotud rakenduste ja lahenduste välja töötamine või nende laiendamine või välissüsteemide ja -rakenduste mis tahes integreerimise kasutusele võtmine).

Täpsemalt hõlmab raamleping järgmisi põhivaldkondi:

a. Eurosuri arendamine:

— Eurosuri sidevõrgu laiendamine uutesse ühenduspunktidesse, et hõlmata täiendavad praegused ja tulevased liikmesriigid, Schengeniga ühinenud riigid ja valitud ELi ametid;

— Eurosuri ühenduspunktide ja rakenduste komplekti süsteemi stabiilsuse ja töökindluse parandamine;

— Eurosuri ühenduspunktidele juurdepääsu laiendamine kohalikele kasutajatele ja süsteemidele;

— Eurosuri koolituskeskkondade arendamine;

— Eurosuri rakenduse parandamine;

— Eurosuri taristu parandamine ja ratsionaliseerimine;

b. Eurosuri tugi ja hooldus:

— Eurosuri võrgu igapäevane käitamine;

— Eurosuri võrgu hooldus ja tugi, sh riistvara hooldus;

— rakenduskomplekti hooldus ja tugi.

II.2.5)Hindamiskriteeriumid
Hind ei ole ainus lepingu sõlmimise kriteerium ning kõik kriteeriumid on esitatud üksnes hankedokumentides
II.2.6)Eeldatav maksumus või suurusjärk
Maksumus käibemaksuta: 12 000 000.00 EUR
II.2.7)Lepingu, raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kestus
Kestus kuudes: 12
Seda lepingut võidakse uuendada: jah
Uuenduste kirjeldus:

raamleping sõlmitakse esialgu 1 aastaks võimalusega seda uuendada maksimaalselt 3 korda 12kuulise perioodi kaupa. Raamlepingu maksimaalne kestus ei tohi ületada 48 kuud.

II.2.9)Teave osalema kutsutavate kandidaatide piirarvu kohta
Kandidaatide eeldatav arv: 5
II.2.10)Teave alternatiivsete pakkumuste kohta
Alternatiivsete pakkumuste lubatavus: ei
II.2.11)Teave täiendavate hankevõimaluste kohta
Täiendavad hankevõimalused: ei
II.2.12)Teave elektrooniliste kataloogide kohta
II.2.13)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei
II.2.14)Lisateave

III osa: Juriidiline, majanduslik, finants- ja tehniline teave

III.1)Osalemistingimused
III.1.1)Kutsetööga tegelemise sobivus, sealhulgas kutse- või äriregistrisse kuulumisega seotud nõuded
Tingimuste loetelu ja lühikirjeldus:

pakkuja peab esitama tõendid selle kohta, et riikliku õiguse kohaselt on tal luba lepingut täita, mida tõendab kuulumine kutse- või äriregistrisse, vandetunnistus või tõend, eriorganisatsiooni kuulumine, selleks tööks vajaliku loa olemasolu või kuulumine käibemaksukohustuslaste registrisse.

Nõutavad tõendid:

pakkuja peab esitama ka korrakohaselt täidetud ja allkirjastatud juriidilise isiku vormi (vt allpool olevat linki) koos muude selles nõutavate dokumentidega.

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/legal_entities/legal-entities_en.cfm

III.1.2)Majanduslik ja finantsseisund
Kvalifitseerimise tingimuste loetelu ja lühikirjeldus:

pakkuja peab esitama järgmise tõendusmaterjali oma majandus- ja finantssuutlikkuse kohta, mis on vajalik lepingu täitmiseks:

— viimase 3 majandusaasta lõikes peab iga eraldi majandusaasta käive olema vähemalt 4 000 000 EUR;

— viimase 3 ametlikult lõpetatud raamatupidamisaruannetega majandusaasta keskmine maksustamiseelne aastakasum peab olema positiivne. Nimetatud nõude peab täitma konsortsiumi iga liige (kui kohaldatakse).

Võimalikud miinimumnõuded:

vt eespool.

III.1.3)Tehniline ja kutsealane suutlikkus
Kvalifitseerimise tingimuste loetelu ja lühikirjeldus:

pakkuja peab tõendama, et tal on lepingu täitmiseks nõutav tehniline võimsus ja kutsesuutlikkus. Nimetatud võimsust/suutlikkust hinnatakse, rakendades järgmisi kriteeriume:

a) nimekiri viimase 3 aasta jooksul tarnitud projektidest, kus kõik projektid koos peavad vastama kõigile järgmistele kriteeriumidele:

— tagati teabe vahetamise suutlikkus;

— veebipõhisus;

— Java ja avatud lähtekoodiga tehnoloogia suur osakaal arendustöös;

— geoinfosüsteemide mahukus;

— hind oli vähemalt 500 000 EUR.

Esitada tuleb ka projektide lühikirjeldus, maksumused, kuupäevad ja saajad avalikust või erasektorist, mis tõendaks praktiliste kogemuste olemasolu pakkumiskutse valdkonnas;

b) nimekiri kandidaadi käsutuses olevatest töötajatest, nagu on määratletud V lisas (töötajatega seotud nõuded).

Nimekiri peab võimaluse korral olema vormistatud Frontexi koostatud mallil (kasutatavate töötajate nimekirja mall) ning see tuleb esitada koos nõutud teabe ja esitatavate dokumentidega.

Võimalikud miinimumnõuded:

tõendada tuleb viimase 3 aasta jooksul klientidele tagatud eespool alapunktis b loetletud kõikidele omadustele vastava vähemalt 3 projekti edukat lõpuleviimist.

Kandidaadi käsutuses olevad töötajad peavad vastama profiiliga seotud nõuetele ja nende minimaalne arv peab vastama põhimeeskonna määratluses esitatud teabele.

III.1.5)Teave reserveeritud hankelepingute kohta
III.2)Lepingu tingimused
III.2.1)Teave teatava kutseala kohta
III.2.2)Lepingu täitmise tingimused:
III.2.3)Teave lepingu täitmise eest vastutavate töötajate kohta

IV osa: Hankemenetlus

IV.1)Kirjeldus
IV.1.1)Hankemenetluse liik
Piiratud menetlus
IV.1.3)Teave raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kohta
Hankega kaasneb raamlepingu sõlmimine
Raamleping ühe pakkujaga
IV.1.4)Teave läbirääkimiste või võistleva dialoogi ajal lahenduste või pakkujate arvu piiramise kohta
IV.1.6)Teave elektroonilise oksjoni kohta
IV.1.8)Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepingu (GPA) kohta
Hange on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepinguga: ei
IV.2)Haldusalane teave
IV.2.1)Käesoleva menetluse kohta varem avaldatud teade
IV.2.2)Pakkumuste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg
Kuupäev: 28/04/2017
IV.2.3)Kuupäev, mil valitud taotlejatele saadetakse pakkumuse esitamise või osalemise ettepanekud
IV.2.4)Keeled, milles võib esitada pakkumused või osalemistaotlused:
Bulgaaria keel, Tšehhi keel, Taani keel, Saksa keel, Kreeka keel, Inglise keel, Hispaania keel, Eesti keel, Soome keel, Prantsuse keel, Iiri keel, Horvaadi keel, Ungari keel, Itaalia keel, Leedu keel, Läti keel, Malta keel, Hollandi keel, Poola keel, Portugali keel, Rumeenia keel, Slovaki keel, Sloveenia keel, Rootsi keel
IV.2.6)Minimaalne aeg, mille jooksul pakkuja peab pakkumuse jõus hoidma
Kestus kuudes: 6 (alates pakkumuse laekumise tähtajast)
IV.2.7)Pakkumuste avamise tingimused

VI osa: Lisateave

VI.1)Teave hanke kordumise kohta
See on korduv hange: ei
VI.2)Teave elektrooniliste töövoogude kohta
VI.3)Lisateave:
VI.4)Läbivaatamise kord
VI.4.1)Läbivaatamise eest vastutav organ
Ametlik nimetus: Üldkohus
Postiaadress: rue du Fort Niedergrünewald
Linn: Luxembourg
Sihtnumber: 2925
Riik: Luksemburg
E-post: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100

Internetiaadress: http://www.curia.europa.eu

VI.4.2)Vahendusmenetluse eest vastutav organ
VI.4.3)Läbivaatamise kord
VI.4.4)Läbivaatamise korra kohta teavet pakkuv asutus
VI.5)Käesoleva teate lähetamise kuupäev:
16/03/2017