Tjänster - 113790-2015

Visa förkortad version

02/04/2015    S65    Europeiska kommissionen - Tjänster - Meddelande om upphandling - Öppet förfarande 

Belgien-Bryssel: Tjänster för enheten för politiskt stöd

2015/S 065-113790

Meddelande om upphandling

Tjänster

Direktiv 2004/18/EG

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn, adresser och kontaktpunkt(er)

Officiellt namn: Europeiska kommissionen, generaldirektoratet för forskning och innovation, direktorat A – Utformning och samordning av politiken, A.4 – Analys och övervakning av nationell forskningspolitik
Ort: Bryssel
Postnummer: 1049
Land: Belgien
Kontaktperson: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=757

Internetadress(er):

Upphandlande myndighet: http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=dg&lg=en

Upphandlarprofil: http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=tenders-open

Elektronisk tillgång till information: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=757

Ytterligare upplysningar kan erhållas från:
Ovannämnda kontaktpunkt(er)

Förfrågningsunderlag och kompletterande handlingar (inklusive dokument för en konkurrenspräglad dialog eller ett dynamiskt inköpssystem) kan erhållas från:
Ovannämnda kontaktpunkt(er)

Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till:
Officiellt namn: Europeiska kommissionen, generaldirektoratet för forskning och innovation, direktorat A – Utformning och samordning av politiken, A.4 – Analys och övervakning av nationell forskningspolitik
Postadress: ORBN 02/081
Ort: Bryssel
Postnummer: 1049
Land: Belgien
Att: Enhetschefen

I.2)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.3)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster
Annan: europeisk politik för forskning och innovation.
I.4)Tilldelning på andra upphandlande myndigheters vägnar
Den upphandlande myndigheten handlar på andra upphandlande myndigheters vägnar: nej

Avsnitt II: Upphandlingens föremål

II.1)Beskrivning
II.1.1)Den upphandlande myndighetens benämning på upphandlingen:
Tjänster för enheten för politiskt stöd
II.1.2)Typ av upphandling och plats för byggentreprenad, leverans eller utförande
Tjänster
Tjänstekategori: nr 11: Organisationskonsulttjänster [6] och därmed sammanhängande tjänster
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning, leverans eller utförande: uppdragstagarens lokaler.
NUTS-kod
II.1.3)Information om offentligt kontrakt, ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Meddelandet omfattar upprättandet av ett ramavtal
II.1.4)Information om ramavtal
Ramavtal med en enda aktör

Ramavtalets löptid

Antal månader: 48
II.1.5)Kort beskrivning av upphandlingen eller inköpet/inköpen
Tjänster till stöd för följande åtgärder inom enheten för politiskt stöd som avser hjälpa EU:s medlemsstater och associerade länder att reformera sin politik avseende forskning och innovation: stöd till sakkunnigbedömningar av nationella strategier, program och institutioner för forskning och innovation, särskilt stöd till länder (förhandssakkunnigbedömningar, efterhandssakkunnigbedömningar, särskilda förfrågningar), stöd till djuplodande workshoppar för ömsesidigt lärande för en grupp länder, verksamheter avseende kommunikation och spridning.
II.1.6)Gemensam terminologi vid offentlig upphandlng (CPV-referensnummer)

73000000 FoU-tjänster samt tillhörande konsulttjänster, 73200000 FoU-rådgivning

II.1.7)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
II.1.8)Delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.9)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2)Upphandlingens mängd eller omfattning
II.2.1)Total mängd eller omfattning:
Ramavtalets högsta totala belopp under den totala löptiden på 4 år ska vara 10 000 000 EUR (exklusive moms).
II.2.2)Information om optioner
Option: nej
II.2.3)Information om förlängning
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.3)Kontraktets löptid eller tidsram för slutförande

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för kontraktet
III.1.1)Begärda säkerheter och garantier:
III.1.2)Huvudvillkor för finansiering och betalning och/eller hänvisning till de föreskrifter där dessa framgår:
Se upphandlingsdokumenten.
III.1.3)Rättslig form som den grupp ekonomiska aktörer som tilldelas kontraktet ska anta:
III.1.4)Andra särskilda villkor
Fullgörandet av kontraktet är förbundet med särskilda villkor: nej
III.2)Villkor för deltagande
III.2.1)De ekonomiska aktörernas personliga förhållanden, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
Upplysningar och formella förfaranden som är nödvändiga för bedömning av om kraven är uppfyllda: Se upphandlingsdokumenten.
III.2.2)Ekonomisk och finansiell kapacitet
Upplysningar och formella förfaranden som är nödvändiga för bedömning av om kraven är uppfyllda: Se upphandlingsdokumenten.
Eventuella minimistandardnivåer: Se upphandlingsdokumenten.
III.2.3)Teknisk kapacitet
Upplysningar och formella förfaranden som är nödvändiga för bedömning av om kraven är uppfyllda:
Se upphandlingsdokumenten.
Eventuella minimistandardnivåer:
Se upphandlingsdokumenten.
III.2.4)Information om reserverade kontrakt
III.3)Särskilda villkor för tjänstekontrakt
III.3.1)Information om en viss yrkesgrupp
Utförandet av tjänsten är förbehållet en bestämd yrkesgrupp: nej
III.3.2)Personal som ska ansvara för utförandet av tjänsten
Juridiska personer ska ange namn och yrkeskvalifikationer för den personal som ska ansvara för utförandet av tjänsten: ja

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Typ av förfarande
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet
IV.1.2)Begränsningar av antalet aktörer som inbjuds att lämna anbud eller delta
IV.1.3)Minskning av antalet aktörer under förhandlingarna eller dialogen
IV.2)Tilldelningskriterier
IV.2.1)Tilldelningskriterier
Det ekonomiskt sett mest fördelaktiga anbudet med hänsyn till de kriterier som anges i förfrågningsunderlaget, inbjudan att lämna anbud eller förhandla eller det beskrivande dokumentet
IV.2.2)Information om elektronisk auktion
En elektronisk auktion kommer att användas: nej
IV.3)Administrativ information
IV.3.1)Den upphandlande myndighetens referensnummer för ärendet:
2015/RTD/A4/OP/PP-00123-2014.
IV.3.2)Tidigare offentliggörande(n) angående samma upphandling
nej
IV.3.3)Villkor för att erhålla förfrågningsunderlag och kompletterande handlingar eller beskrivande handling
Handlingarna är avgiftsbelagda: nej
IV.3.4)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
20.5.2015
IV.3.5)Datum för avsändande av inbjudan till utvalda sökanden att lämna anbud eller delta
IV.3.6)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar
Valfritt officiellt EU-språk
IV.3.7)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 9 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.3.8)Anbudsöppning
Datum: 1.6.2015 - 10:00

Plats:

Square Frère Orban 8, våning 2, rum 2.A149, 1040 Bryssel, BELGIEN.

Personer som får närvara vid öppnandet av anbuden: ja

Kompletterande information om bemyndigade personer och öppningsförfarande: Anbudsgivare som önskar närvara vid anbudsöppnandet ombeds att anmäla sin avsikt genom att skicka ett meddelande till den officiella e-postadressen rtd-psf@ec.europa.eu minst 2 arbetsdagar i förväg. Anmälan ska undertecknas av en behörig anbudsgivarrepresentant och innehålla personens (1 per anbudsgivare) namn, förnamn och nationalitet som ska närvara vid anbudsöppnandet för anbudsgivarens räkning. Vid receptionen i Europeiska kommissionens byggnad kommer denna person att ombes uppvisa en identitetshandling som bekräftar de personuppgifter som angivits i anmälan.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: ja
Ange vilket/vilka projekt och/eller program: Horisont 2020 för forskning och innovation.
VI.3)Kompletterande information
Upphandlingsdokumenten kommer att finnas tillgängliga för nedladdning på den adress som anges i punkt I.1. e-upphandling kommer att uppdateras när så är lämpligt. Användare som registrerat sig för en särskild anbudsinfordran på e-upphandling (se avsnittet ”Registrering” till vänster) kommer att uppdateras automatiskt om eventuella ändringar som kan komma att offentliggöras rörande denna anbudsinfordran (kompletterande handlingar, frågor/svar etc.). För de eventuella anbudsgivare som inte kommer att registrera sig på e-upphandling gäller att det ligger på deras ansvar att bevaka uppdateringar och ändringar på e-upphandling under anbudsperioden.
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning

Officiellt namn: Tribunalen
Postadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxemburg
Postnummer: 2925
Land: Luxemburg
E-post: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadress: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Överprövning

Uppgifter om sista dag för överprövning: Anmärkningar om tilldelningsförfarandet kan lämnas till den upphandlande myndighet som anges i punkt I.1. Vid misstanke om ett administrativt missförhållande kan ett klagomål framföras till Europeiska ombudsmannen inom 2 år från det datum då de fakta som klagomålet bygger på blev kända (se http://www.ombudsman.europa.eu). Ett sådant klagomål leder varken till att tidsfristen för begäran om överprövning förlängs eller till att en ny period för begäran om överprövning inleds.

En begäran om överprövning kan lämnas till det organ som nämns i punkt VI.4.1 inom 2 månader efter meddelandet om beslutet om tilldelning.
VI.4.3)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
23.3.2015