Строителство - 114613-2017

28/03/2017    S61

България-София: Морски съоръжения

2017/S 061-114613

Обявление за поръчка – комунални услуги

Строителство

Правно основание:
Директива 2014/25/ЕС

Раздел І: Възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“
Национален регистрационен номер: 130316140
Пощенски адрес: бул. „Шипченски проход“ № 69
Град: София
код NUTS: BG411 Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1574
Държава: България
Лице за контакт: инж. Славчо Добрев
Електронна поща: office@bgports.bg
Телефон: +359 28079999 / 28079959
Факс: +359 28079966
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.bgports.bg
Адрес на профила на купувача: http://bgports.bg/bg/zop/184
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://bgports.bg/bg/zop/184
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.6)Основна дейност
Пристанищни дейности

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Ремонтно-възстановителни и укрепителни работи по ВЪЛНОЛОМ Варна — II Етап.

II.1.2)Основен CPV код
45244100 Морски съоръжения
II.1.3)Вид на поръчка
Строителство
II.1.4)Кратко описание:

Обхватът на настоящата поръчка включва изпълнението на строително- ремонтните работи за част от втори етап, която е от km 0+793 до km 0+350 и е с дължина 443 метра.

Строително-ремонтните работи за настоящата поръчка най-общо включват:

1. Направа на укрепваща и защитна берма с бронировка от тетраподи, скална маса, матраци и запълване на съществуващи вълногасящи кутии със скална маса пред вълнолома в участъка от km 0+793 до km 0+350;

2. Демонтаж и монтаж на нова настилка на пасарелката свързваща Морска гара с Вълнолом Варна;

3. Демонтаж и монтаж на нови предпазни парапети от неръждаема стомана на пасарелката свързваща Морска гара с Вълнолом Варна и продължение на пешеходната зона към фара;

4. Демонтаж и монтаж на нови стоманени стълбища от неръждаема стомана.

Строително-ремонтните работи ще се изпълняват в съответствие с изготвения и одобрен работен проект (работни чертежи и детайли) и влязлото в сила разрешение за строеж.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
45244100 Морски съоръжения
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG331 Varna
Основно място на изпълнение:

Град Варна, пристанищен терминал Варна-изток.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Обхватът на настоящата поръчка включва изпълнението на строително — ремонтни работи за част от втори етап, която е от km 0+793 до km 0+350 и е с дължина 443 метра.

Строително — ремонтните работи за настоящата поръчка най-общо включват:

1. Направа на укрепваща и защитна берма с бронировка от тетраподи, скална маса, матраци и запълване на съществуващи вълногасящи кутии със скална маса пред вълнолома в участъка от km 0+793 до km 0+350;

2. Демонтаж и монтаж на нова настилка на пасарелката, свързваща Морска гара с Вълнолом Варна;

3. Демонтаж и монтаж на нови предпазни парапети от неръждаема стомана на пасарелката, свързваща Морска гара с Вълнолом Варна и продължение на пешеходната зона към фара;

4. Демонтаж и монтаж на нови стоманени стълбища от неръждаема стомана.

Строително-ремонтните работи ще се изпълняват в съответствие с изготвения и одобрен работен проект (работни чертежи и детайли) и влязлото в сила разрешение за строеж.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Техническо предложение, включва два подпоказателя: Технология и организация за изпълнение на поръчката — макс. 30 т. и Срок за изпълнение на поръчката — макс. 10 т. / Тежест: 40
Цена - Тежест: 60
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 8 000 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 370
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Избраният критерий за възлагане на поръчката, съгласно чл. 70, ал. 2, т. 3 ЗОП е оптимално съотношение качество/цена.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Участниците следва да са регистрирани в Централния професионален регистър на строителя на основание чл. 6 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя. Регистрацията да отговаря на предмета на поръчката–І-ва категория, ІІ-pa група строеж.

Чуждестранен участник следва да разполага с регистрация в еквивалентен професионален или търговски регистър на държавата, в която е установен, или да представи декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи, съгласно националния му закон.

За доказване на годността за упражняване на професионална дейност участниците представят доказателства за актуалната си регистрация чрез попълване на Част IV Критерии за подбор, раздел А в ЕЕДОП.

Преди сключването на договора, в съответствие с чл. 67, ал. 6 ЗОП, участникът, определен за изпълнител, представя удостоверение от Камарата на строителите в България за извършване на І-ва категория, ІІ-pa група строеж с валиден талон или еквивалентен документ.

Когато съгласно офертата на избрания изпълнител ще се изпълняват драгажни работи от чуждестранно лице, преди започване реалното изпълнение на договора, чуждестранното лице следва да получи временна или еднократна регистрация в Централния професионален регистър на строителя по реда, предвиден в Закона за Камарата на строителите.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Участникът следва е реализирал минимален оборот в сферата, попадаща в областта на поръчката, изчислен на база на годишните обороти за последните 3 приключили финансови години, в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.

„Оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката“ по смисъла на § 2, т. 67 от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки е сума, равна на частта от нетните приходи от продажби, реализирана от дейност, попадащи в обхвата на обществената поръчка. сферата, попадаща в областта на поръчката.

Под „сферата, попадаща в областта на поръчката“ възложителят разбира: изпълнение на хидротехническо или пристанищно строителство.

Участникът трябва да притежава валидна застраховка „Професионална отговорност“ за дейност като строител или еквивалентна.

За доказване на финансовото и икономическото си състояние участниците представят справка за оборота в сферата, попадаща в областта на поръчката, като посочват и издател, срок на валидност, застрахована дейност и застрахователно покритие на застрахователната полица „Професионална отговорност“ чрез попълване Част IV Критерии за подбор, раздел „Б“ в ЕЕДОП.

Преди сключването на договора, в съответствие с чл. 67, ал. 6 ЗОП, участникът определен за изпълнител, представя справка за оборота в сферата, попадаща в областта на поръчката и валидна застрахователна полица „Професионална отговорност“ или еквивалентна.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Реализираният минимален оборот в сферата, попадаща в областта на поръчката, изчислен на база на годишните обороти за последните 3 приключили финансови години, в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, следва да се равнява на 4 000 000 BGN.

Валидна застраховка „Професионална отговорност“ за дейност като строител следва да е с покритие, съответстващо на изискванията в чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството за І-ва категория строеж или еквивалентна.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участникът следва да е изпълнил строителство с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката. Под „строителство с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката“ се има предвид: изграждане и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или основен ремонт на морски пристанищни или брегоукрепителни хидротехнически съоръжения, които да включват извършване на дейности, сходни по обем, съдържание и сложност с предмета на поръчката (без в това число да са включени договори, имащи характер на осъществяване на текущи ремонти).

За доказване на посоченото изискване по т. 1 участниците представят списък на изпълненото строителство чрез попълване Част IV Критерии за подбор, раздел „В“ в ЕЕДОП, с посочване на стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема.

Преди сключването на договора, в съответствие с чл. 67, ал. 6 ЗОП, участникът, определен за изпълнител, представя списък на изпълненото строителство, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.

2. Участникът трябва да разполага с персонал и с ръководен екип от експерти, с определена професионална компетентност, за осигуряване пълното, точно, своевременно, качествено и компетентно изпълнението на поръчката.

За доказване на посоченото изискване по т. 2 участниците представят списъци на персонала, който ще изпълнява поръчката и на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е подробно е описана професионалната компетентност на лицата (вкл. са посочени документите, доказващи придобитата професионална компетентност с наименование, №, дата и орган, който ги е издал) чрез попълване Част IV Критерии за подбор, раздел „В“ в ЕЕДОП.

Преди сключването на договора, в съответствие с чл. 67, ал. 6 ЗОП, участникът, определен за изпълнител, представя списъци на персонала, който ще изпълнява поръчката и на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, придружен с документи за професионалната компетентност на лицата.

3. Участниците следва да разполагат със строителни машини и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката.

За доказване на посоченото изискване по т. 3 участниците представят декларация за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнението, чрез попълване Част IV Критерии за подбор, раздел „В“ в ЕЕДОП, като посочват конкретни технически и експлоатационни характеристики, производител, мощност, надеждност, сигурност, безопасност, екологосъобразност и др.п.

Преди сключването на договора, в съответствие с чл. 67, ал. 6 ЗОП, участникът, определен за изпълнител, представя декларация за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнението, като посочват конкретни технически и експлоатационни характеристики, производител, мощност, надеждност, сигурност, безопасност, екологосъобразност и др.п.

4. Участниците следва да разполагат с внедрени системи за управление на качеството съгласно изискванията на стандарти: ЕN ISO 9001:2008, ЕN ISO 14001:2004 и BS OHSAS 18001:2007 или еквивалентни.

За доказване на посочените изисквания по т. 4. участниците попълват Част IV Критерии за подбор, раздел „Г“ в ЕЕДОП като посочват издател, обхват и срок на валидност на сертификатите или еквивалентни документи.

Преди сключването на договора, в съответствие с чл. 67, ал. 6 ЗОП, участникът, определен за изпълнител, представя валидни сертификати ЕN ISO 9001:2008, ЕN ISO 14001:2004 и BS OHSAS 18001:2007, издадени от акредитирани лица с обхват на сертификация, отговарящ на предмета на поръчката или еквивалентните документи.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Строителството с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, трябва да е изпълнено най-много за последните 5 години от датата на подаване на офертата.

2. Експертите да отговарят на следните минимални изисквания:

А. Ръководител на екипа: магистър, строителен инженер, специалност „ХТС“ или „Транспортно строителство“ или еквивалетна; професионален опит минимум 8 г. по специалността; опит в изпълнение и/или ръководство на минимум 1 проект за изграждане и/или реконструкция на обект от техническата инфраструктура;

Б. Технически ръководител: „строителен инженер“ или „строителен техник“, съгласно чл. 163а, ал.4 от ЗУТ или еквивалентна; минимум 3 г. опит в изпълнение и/или ръководство на строителни обекти;

В. Отговорник по контрола на качеството: придобита профес. квалификация, отговаряща на изискванията на чл. 163а, ал. 2 от ЗУТ или еквивалентна; притежава удостоверение/сертификат за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение в строителството или еквивалентно; минимум 3 г. стаж като изпълняващ длъжността „Отговорник по контрола на качеството“ или еквивалентна;

Г. Координатор по безопасност и здраве: придобита профес. квалификация, отговаряща на изискванията на чл. 163а, ал. 2 от ЗУТ или еквивалентна; притежава удостоверение/сертификат за завършен курс за длъжностно лице по безопасност и здраве в строителството или еквивалентно; минимум 3 г. стаж като изпълняващ длъжността „Координатор по безопасност и здраве “ или еквивалентна.

Д. Водолазна група (минимум 2-ма водолази и 1 ръководител на групата).Ръководителят на водолазната група и всеки от членовете ѝ да е преминал успешно курс за водолаз и да разполага със съответен сертификат или друг документ, удостоверяващ това обстоятелство. Ръководителят на водолазната група да има не по-малко от 5 години водолазен опит.

4. Строителните машини и техническо оборудване да са необходими за изпълнение на поръчката.

5. Внедрените системи за управление на качеството съгласно изискванията на стандарти: ЕN ISO 9001:2008, ЕN ISO 14001:2004 и BS OHSAS 18001:2007 да с обхват на сертификация, отговарящ на предмета на поръчката или еквивалентни документи, издадени от независими лица, акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган за акредитация, който страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация (European Cooperation for Accreditation) за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.

III.1.4)Обективни правила и критерии за участие
Списък и кратко описание на правила и критерии:

Не е приложимо.

III.1.6)Изискуеми депозити и гаранции:

Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % от неговата стойност без ДДС. При подписване на договора, Изпълнителят представя гаранция за размера на авансовото плащане. Гаранциите се представят в 1 от следните форми:

а) депозит на парична сума по сметка на възложителя; б) безусловна и неотменяема банкова гаранция в полза на възложителя;

в) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

Изпълнителят е длъжен да поддържа валидността на гаранцията за изпълнение за целия период на договора и за гаранционния срок. Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение и на гаранцията за авансовото плащане.

Подробно изискванията към гаранциите са уредени в документацията за поръчката — част I Указания за подготовка на офертите.

III.1.7)Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:

Плащанията се извършват: 1. Авансово — 20 % от общата стойност на договора. Авансовото плащане се приспада пропорционално от всички междинни; 2. Междинни -до 60 % от общата стойност на договора, след изпълнение на съответстващия по КСС обем работи; 3. Междинно — 20 % от общата стойност на договора; 4. Окончателно — остатъкът от договорената стойност, след приспадане на платените суми.

Сроковете, условията и необходимите документи за плащанията са описани подробно в проекта на договор — част IV и в указанията за подготовка на офертите — част I от документацията за поръчката.

III.1.8)Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката:

Не се изисква обединенията да имат определена правна форма, за да участват в поръчката или за да бъде сключен договор с тях за изпълнението ѝ.

Договорът/Споразумението за създаване на обединение (представя се заверено копие) да съдържа следната информация във връзка с конкретната поръчка: а) правата и задълженията на участниците в обединението; б) разпределението на отговорността м/у чл. на обединението; в) д-тите, които ще изпълнява всеки чл. В договора/споразумението страните: 1. Да определят партньор, който да представлява обединението за целите на поръчката, 2. Да са уговорили солидарна отговорност за изпълнението на поръчката, когато такава не е предвидена съгласно приложимото законодателство. 3. Да са уговорили че: а) срокът на обединението е най-малко за времето, за което поръчката ще бъде изпълнена и за гаранционния срок; б) не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Изискванията към изпълнението са подробно описани в Техническата спецификация — част III от документацията за поръчка, към която са приложени работен проект по част Строително-конструктивна и Количествена сметка на ремонтно възстановителни и укрепителни работи по Вълнолом Варна — II-ри етап.

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 08/05/2017
Местно време: 17:30
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 09/05/2017
Местно време: 14:00
Място:

Заседателна зала в Главното управление на ДП „Пристанищна инфраструктура“ на адрес: гр. София, бул. „Шипченски проход“ № 69, ет. 4.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Офертите ще бъдат отворени на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

Наличието на някое от обстоятелствата по чл. 54, ал.1 и чл. 55, ал. 1, т. 1 ЗОП е основание за отстраняване. Доказва се с попълване на съответната информация в ЕЕДОП.

Отстранява се участник, който е регистриран в юрисдикция с преференциален данъчен режим или е предложил подизпълнител, който е регистриран в юрисдикция с преференциален данъчен режим, или е свързан с лица, регистрирани в юрисдикция с преференциален данъчен режим, освен ако е налице някое от изключенията по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици. Участник — обединение, което не е юридическо лице, но в което участват лица, регистрирани или свързани с лица, регистрирани в юрисдикция с преференциален данъчен режим, освен ако е налице някое от изключенията по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, също ще бъде отстранен от участие.

За доказване на съответствие с изискванията към лично състояние на участници, последните попълват съответните раздели на Част III в ЕЕДОП.

Участник, който предложи срок за изпълнение, който не е цяло число, посочен е в друга единица, различна от „календарни дни“ или предложи срок за изпълнение, който е по-дълъг от максималния срок, или бъде констатирано несъответствие между предложения срок, този в линейния график или показаните технологии, организация и изпълнение на предложените СРР се отстранява от участие в процедурата.Предложеният гаранционен срок следва да бъде не по-кратък от предвидения в Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти (чл. 20, ал. 4, т. 12). Подадени оферти с предложен по-кратък гаранционен срок ще бъдат предложени за отстраняване от комисията, съответно ще бъдат отстранени от участие от възложителя. Няма да бъдат оценявани и ще бъдат предложени за отстраняване предложения, в случаите, когато е налице най-малко едно от следните условия:

— липсва задължителна част от посочените в документацията като минимално задължителни части на предложението за изпълнение на поръчката или посочените в документацията части на предложението за изпълнение на поръчката само са изброени, без да съдържат конкретна информация;

— изложението не отговаря на изискванията на възложителя или на действащото законодателство или на технически норми и стандарти;

— изложението не кореспондира със спецификата на съответните дейности, предвидени в техническата спецификация;

— изложението е вътрешно противоречиво.

Ценова оферта, надвишаваща общата максимална прогнозна стойност на поръчката не се допуска до оценка. Участник с такова ценово предложение се отстранява от участие в процедурата. Участници, които по какъвто и да е начин са включили някъде в офертата си извън плик „Предлагани ценови параметри“ елементи, свързани с предлаганата цена (или части от нея), ще бъдат отстранени от участие в процедурата.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 отт ЗОП.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
23/03/2017