Teabe meditsiiniseadmete vajadusega seotud pakkumismenetluste kohta leiate COVID-19 teemaliselt veebilehelt.

Euroopa tuleviku konverents annab võimaluse jagada oma ideid ja kujundada Euroopa tulevikku. Tehke oma hääl kuuldavaks!

Teenused - 115368-2017

Kuva koondatud vaade

29/03/2017    S62

Belgia-Brüssel: Mitmesugused uuringud

2017/S 062-115368

Eelteade

Teenused

Direktiiv 2004/18/EÜ

I osa: Hankija

I.1)Nimi, aadressid ja kontaktandmed

Ametlik nimetus: Euroopa Komisjon, Directorate-General for Communications Networks, Content and Technology
Postiaadress: avenue de Beaulieu 25
Linn: Brussels
Sihtnumber: 1049
Riik: Belgia
Kontaktisik: vt jaotise II.B punkti II.8

Internetiaadress(id):

Hankija üldaadress: https://ec.europa.eu/digital-agenda/

Ostjaprofiili aadress: http://ec.europa.eu/dgs/connect/

Lisateavet saab:
Vt eelmainitud kontaktandmed

I.2)Hankija liik
Euroopa Liidu institutsioon/amet või rahvusvaheline organisatsioon
I.3)Hankija põhitegevus
Muu: sidevõrgud, sisu ja tehnoloogia.
I.4)Hankeleping sõlmitakse teiste hankijate nimel
Hankija teostab hanget teiste hankijate nimel: ei

II.B osa: Hankelepingu objekt (Asjad või teenused)

II.1)Hankija poolt hankelepingule antud nimetus:
Mitmesugused uuringud
II.2)Hankelepingu liik ja asjade tarnimise või teenuste osutamise koht
Teenuse kategooria nr 11: Juhtimiskonsultatsiooniteenused [6] ja nendega seotud teenused
II.3)Teave raamlepingu kohta
Teatega kaasneb raamlepingu sõlmimine: ei
II.4)Asjade või teenuste laadi ja hulga või maksumuse lühikirjeldus:
Tahtlikult tühjaks jäetud.

Osad

Hankeleping on jaotatud osadeks: ei
II.5)Ühtne riigihangete klassifikaator (CPV)

79419000 Hindamise nõustamisteenused, 79310000 Turu-uuringu teenused, 73210000 Uurimise nõustamisteenused

II.6)Hankemenetluse kavandatav alguskuupäev
II.7)Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni riigihankelepingu (GPA) kohta
Hankeleping on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni riigihankelepinguga (GPA): jah
II.8)Lisateave:
II.1)Hankija poolt hankelepingule antud nimetus:
Digitaalse innovatsiooni keskuste võrgustik – SMART 2017/0001
II.2)Hankelepingu liik ja asjade tarnimise või teenuste osutamise koht
Teenuse kategooria nr 11: Juhtimiskonsultatsiooniteenused [6] ja nendega seotud teenused
II.3)Teave raamlepingu kohta
Teatega kaasneb raamlepingu sõlmimine: ei
II.4)Asjade või teenuste laadi ja hulga või maksumuse lühikirjeldus:
Lepingu eesmärk on suurendada digikeskuste ja kiirendite potentsiaali kogu Euroopas, pannes nad tegema koostööd, arendama ühiseid projekte ja ehitama üles digikogukonda, mis on võimeline suurendama Euroopa konkurentsivõimet.
Eesmärk on ühendada kõik Euroopa digivaldkonna sidusrühmad ja keskused, et töötada välja lõimimis- ja koostöökava, mis on mõeldud ühisprojektide koostamiseks ja Euroopa digikiirendite loomiseks, mis saavad kasutada ära kogu Euroopas oleva potentsiaali.
Ettevalmistavad tegevused hõlmavad järgmist:
— keskuste ja kiirendite võrgustiku ning nende suhteliste eeliste ja mitmekordistava mõju potentsiaali kindlakstegemine;
— nende praeguse staatuse ning arengu- ja koostööpotentsiaali hindamine;
— aktiivse ja dünaamilise ekspertide ja sidusrühmade töörühma moodustamine;
— konkreetsetele projektidele tugineva ühise lõimimiskava koostamine;
— selliste poliitiliste lahenduste väljatöötamine, mis võivad aidata tugevdada sidemeid ja koostööd Euroopa keskuste ja kiirendite vahel.
See tegevus peab tuginema olemasolevatele algatustele ja neid täiendama. Samuti soovitakse projektiga määrata kindlaks konkreetsed innovatsiooni peavoolustamise vahendid, mille abil kasutataks ära Euroopa digitaalse innovatsiooni keskuste võrgustike olemasolevad ressursid.
Kategooriatesse 10 ja 11 kuuluvate lepingute kogumaksumus: 4 740 000 EUR.

Osad

Hankeleping on jaotatud osadeks: ei
II.5)Ühtne riigihangete klassifikaator (CPV)

73210000 Uurimise nõustamisteenused, 79419000 Hindamise nõustamisteenused

II.6)Hankemenetluse kavandatav alguskuupäev
II.7)Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni riigihankelepingu (GPA) kohta
Hankeleping on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni riigihankelepinguga (GPA): jah
II.8)Lisateave:
Vastutav üksus: sidevõrkude, sisu ja tehnoloogia peadirektoraat, A1.

E-post: cnect-a1@ec.europa.eu

II.1)Hankija poolt hankelepingule antud nimetus:
Uuring ühtse telekommunikatsioonituru võrgu neutraalsuse sätete rakendamise kohta – SMART 2017/0011
II.2)Hankelepingu liik ja asjade tarnimise või teenuste osutamise koht
Teenuse kategooria nr 11: Juhtimiskonsultatsiooniteenused [6] ja nendega seotud teenused
II.3)Teave raamlepingu kohta
Teatega kaasneb raamlepingu sõlmimine: ei
II.4)Asjade või teenuste laadi ja hulga või maksumuse lühikirjeldus:
Uuringu eesmärk on aidata komisjonil koostada aruanne Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2015/2120 rakendamise kohta. Uuring sisaldab järgmisi tegevusi:
1) faktilise teabe kogumine selle kohta, kuidas riikide reguleerivad asutused (national regulatory authorities (NRA)) kõikides ELi liikmesriikides on kõnealuse määruse võrgu neutraalsuse sätteid tegelikult rakendanud;
2) nimetatud rakendamise hindamine, keskendudes eelkõige sellele, kuidas riikide reguleerivad asutused on võtnud arvesse Elektroonilise Side Euroopa Reguleerivate Asutuste Ühendatud Ameti (BEREC) suuniseid;
3) vajaduse korral valikute soovitamine määruses võimalike muudatuste tegemiseks, võttes arvesse arengusuundumusi tehnoloogias ja turul.
Uuringu raames tuleb hinnata määruse kõiki elemente ning pöörata eritähelepanu määruse ja suuniste ettevalmistamisel tõstatatud kõige tundlikumatele teemadele, sh järgmisele:
— kaubandustavade reguleerimine, eelkõige nullmääraga seotud küsimused;
— riikide reguleerivate asutuste andmeliikluse haldamise tavade hindamine, pöörates eritähelepanu andmeliikluse mõistlikule haldamisele ja määruses sätestatud 3 konkreetsele erandile andmeliikluse erakorraliseks haldamiseks;
— eriteenuste ning nende ja internetiühenduse teenuse koostoime hindamine;
— määruses sätestatud läbipaistvuse nõuete täitmine riikide reguleerivate asutuste poolt.
Kategooriatesse 10 ja 11 kuuluvate lepingute kogumaksumus: 4 740 000 EUR.

Osad

Hankeleping on jaotatud osadeks: ei
II.5)Ühtne riigihangete klassifikaator (CPV)

73210000 Uurimise nõustamisteenused, 79419000 Hindamise nõustamisteenused

II.6)Hankemenetluse kavandatav alguskuupäev
II.7)Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni riigihankelepingu (GPA) kohta
Hankeleping on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni riigihankelepinguga (GPA): jah
II.8)Lisateave:
Vastutav üksus: sidevõrkude, sisu ja tehnoloogia peadirektoraat, B1.

E-post: cnect-b1@ec.europa.eu

II.1)Hankija poolt hankelepingule antud nimetus:
Liidus 5G kasutamisega seotud tulevaste ribalaiuse vajaduste mõju hinnangut toetav uuring – SMART 2017/0015
II.2)Hankelepingu liik ja asjade tarnimise või teenuste osutamise koht
Teenuse kategooria nr 11: Juhtimiskonsultatsiooniteenused [6] ja nendega seotud teenused
II.3)Teave raamlepingu kohta
Teatega kaasneb raamlepingu sõlmimine: ei
II.4)Asjade või teenuste laadi ja hulga või maksumuse lühikirjeldus:
Sagedusalad ülalpool sagedust 24 GHz (nn millimeeterlained) on sobivad väga kõrget sagedust kasutavate väga suurtel kiirustel toimivate traadita lähisidesüsteemide jaoks. Komisjon peaks 5G tegevuskavas (5G Action Plan (5GAP)) kavandatud tegevuste (5G teenuste jaoks raadiospektri aegsasti kättesaadavaks tegemine) järel tagama asjakohased tehnilise ühtlustamise meetmed sagedusest 24 GHz ülevalpool asuvate sagedusalade jaoks, millega koos tuleb esitada mõjuhinnang. Kõnealune uuring aitab komisjonil hinnata mõju, mis on 5G tegevuskava edendamiseks ettenähtud esmatähtsate millimeeterlainete (sh sagedused 26 GHz, 32 GHz ja 40 GHz) tehnilisel ühtlustamisel. Eriti kriitiliselt tuleb vaadata turgu valitsevate ettevõtjate teenuseid (nt satelliidi- ja paikne traadita ühendus) ja nende koostoimet uute maapealse 5G teenustega, keskendudes sotsiaal-majanduslike eeliste ja kulude ühendatud andmetele.
Kategooriatesse 10 ja 11 kuuluvate lepingute kogumaksumus: 4 740 000 EUR.

Osad

Hankeleping on jaotatud osadeks: ei
II.5)Ühtne riigihangete klassifikaator (CPV)

73210000 Uurimise nõustamisteenused, 79419000 Hindamise nõustamisteenused

II.6)Hankemenetluse kavandatav alguskuupäev
II.7)Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni riigihankelepingu (GPA) kohta
Hankeleping on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni riigihankelepinguga (GPA): jah
II.8)Lisateave:
Vastutav üksus: sidevõrkude, sisu ja tehnoloogia peadirektoraat, B4.

E-post: cnect-b4@ec.europa.eu

II.1)Hankija poolt hankelepingule antud nimetus:
Lairibaühendus: Euroopa gigabitiühiskonna rakendamine: sisend mitmeaastase finantsraamistiku jaoks tehtava mõjuhinnangu jaoks – SMART 2017/0018
II.2)Hankelepingu liik ja asjade tarnimise või teenuste osutamise koht
Teenuse kategooria nr 11: Juhtimiskonsultatsiooniteenused [6] ja nendega seotud teenused
II.3)Teave raamlepingu kohta
Teatega kaasneb raamlepingu sõlmimine: ei
II.4)Asjade või teenuste laadi ja hulga või maksumuse lühikirjeldus:
Uuringu eesmärk on aidata kaasa komisjoni uue mitmeaastase finantsraamistiku ettepaneku juurde kuuluvale mõjuhinnangule. Uuringus soovitakse määrata kindlaks lairibaga seotud sekkumiste ulatus ja seejärel selgitada vajaliku rahastamise maht. Uuringus võetakse eelkõige arvesse rahastamisvajadust, mis on seotud järgmiste strateegiliste eesmärkide täitmisega (sätestatud komisjoni teatises Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele "Ühenduvus konkurentsivõimelise digitaalse ühtse turu jaoks – Euroopa gigabitiühiskonna poole" (SWD(2016) 300 final)):
— gigabitiühenduvus kõikides peamistes sellistes sotsiaalmajanduslikes keskustes nagu koolid, transpordisõlmed, avalike teenuste peamised osutajad ja intensiivselt digilahendusi kasutavad ettevõtted;
— alaline 5G levi kõigis linnapiirkondades ja peamistel maapealsetel transporditeedel;
— kõigil Euroopa majapidamistel nii maa- kui ka linnapiirkondades on internetiühendus kiirusega vähemalt 100 Mbit/s (allalink), mida saab suurendada gigabiti kiiruseni.
Iga nimetatud uuringu eesmärgi jaoks tuleb kvantifitseerida rahastamise vajadus kokku, tuvastada selliste projektide esiltulekuks potentsiaalsed projektid või protsessid, analüüsida, millises ulatuses tuleks eesmärkide saavutamist rahastada ELi tasandil, ning seejärel kvantifitseerida vajaliku rahastuse suurus uues mitmeaastases finantsraamistikus. Lisaks on uuringu eesmärk selgitada rahastamisvajadus tasuta traadita ühenduse algatuse valdkonnas, võttes arvesse eelkõige algatuse WiFi4EU rakendamise esimeses etapis saadud kogemusi. Uuringus tuleb hinnata, kas selle algatuse ulatust ja/või sisu tuleks laiendada, eelkõige liikudes muude peamiselt nõudlusega seotud meetmetele lähemale. Lisaks tuleb uuringus hinnata ka tehnilise abi / teadmussiirde / muu programmi toega seotud rahastamisvajadust.
Kategooriatesse 10 ja 11 kuuluvate lepingute kogumaksumus: 4 740 000 EUR.

Osad

Hankeleping on jaotatud osadeks: ei
II.5)Ühtne riigihangete klassifikaator (CPV)

73210000 Uurimise nõustamisteenused, 79419000 Hindamise nõustamisteenused

II.6)Hankemenetluse kavandatav alguskuupäev
II.7)Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni riigihankelepingu (GPA) kohta
Hankeleping on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni riigihankelepinguga (GPA): jah
II.8)Lisateave:
Vastutav üksus: sidevõrkude, sisu ja tehnoloogia peadirektoraat, B5.

E-post: cnect-b5@ec.europa.eu

II.1)Hankija poolt hankelepingule antud nimetus:
Plokiahelataristu avalike teenuste ja ettevõtjate jaoks Euroopas – SMART 2017/0044
II.2)Hankelepingu liik ja asjade tarnimise või teenuste osutamise koht
Teenuse kategooria nr 11: Juhtimiskonsultatsiooniteenused [6] ja nendega seotud teenused
II.3)Teave raamlepingu kohta
Teatega kaasneb raamlepingu sõlmimine: ei
II.4)Asjade või teenuste laadi ja hulga või maksumuse lühikirjeldus:
Uuringu raames tuleb analüüsida Euroopa plokiahelataristu teostatavust ja valmistada ette selle võimalik kasutamine, mis aitaks tööstusettevõtetel, kodanikel ja avaliku sektori asutustel saada kasu täiustatud teenustest, mis põhinevad arukatel lepingutel ja arukal andmete kasutamisel/jagamisel, kasutades usaldusväärseid, muudetamatuid, läbipaistvaid, autenditud ja jagatud andmekandjaid. Uuringus tuleks käsitleda selliseid erijuhtumeid, mis on avaliku sektori asutuste kohustuste puhul tavapärased, ning käsitleda eeskätt teenuseid, mida osutatakse piiriüleselt ja valdkondadevaheliselt.
See peaks toetuma olemasolevatele plokiahela algatustele, sh nendele, mis on juba käivitatud riiklikul või kohalikul/linna tasandil, ning selle raames tuleks ühendust pidada muude asjakohaste ELi tegevuste korraldajatega.
Uuringu raames tuleb eelkõige selgitada ühilduvusvõimalusi (või integreerimisvõimalusi) plokiahelataristute ja süsteemiplokkide vahel, eelkõige Euroopa ühendamise rahastu programmist rahastatud süsteemide puhul (nt kuidas Euroopa ühendamise rahastu programmi e-identimise, e-kinnitamise, äriregistrite jm nn süsteemiplokke saaks integreerida ja ühendada plokiahelataristuga).
Kategooriatesse 10 ja 11 kuuluvate lepingute kogumaksumus: 4 740 000 EUR.

Osad

Hankeleping on jaotatud osadeks: ei
II.5)Ühtne riigihangete klassifikaator (CPV)

79310000 Turu-uuringu teenused, 79419000 Hindamise nõustamisteenused

II.6)Hankemenetluse kavandatav alguskuupäev
II.7)Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni riigihankelepingu (GPA) kohta
Hankeleping on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni riigihankelepinguga (GPA): jah
II.8)Lisateave:
Vastutav üksus: sidevõrkude, sisu ja tehnoloogia peadirektoraat, F3.

E-post: cnect-f3@ec.europa.eu

II.1)Hankija poolt hankelepingule antud nimetus:
Parimate tavade raamistik võitluseks laste seksuaalse kuritarvitamise vastu internetis – SMART 2017/0066
II.2)Hankelepingu liik ja asjade tarnimise või teenuste osutamise koht
Teenuse kategooria nr 11: Juhtimiskonsultatsiooniteenused [6] ja nendega seotud teenused
II.3)Teave raamlepingu kohta
Teatega kaasneb raamlepingu sõlmimine: ei
II.4)Asjade või teenuste laadi ja hulga või maksumuse lühikirjeldus:
Selliste õiguskeskkondade analüüs, milles tegutsevad laste seksuaalset kuritarvitamist kujutavat veebimaterjali käsitlevad veebipõhised vihjeliinid. Uuringu tulemusi kasutatakse konkreetsete soovituste koostamiseks selle kohta, kuidas parandada vihjeliinide ja nende võrgustike suutlikkust ja võimekust ning suurendada nende oskusi, et toetada laste seksuaalset kuritarvitamist kujutava materjali tulemuslikumat kõrvaldamist. Kvalitatiivne uuring hõlmab kõiki ELi liikmesriike ning eesmärk on teha kindlaks probleemid ja takistused, millega laste seksuaalset kuritarvitamist kujutava materjali vastu võitlevad vihjeliinid kokku puutuvad. Uuring peab sisaldama ulatuslikku ja põhjalikku analüüsi iga liikmesriigi konkreetsest olukorrast ning hõlmama järgmist:
— lühike kirjeldus selle kohta, kuidas vihjeliin teeb koostööd erinevate sidusrühmadega (nt õiguskaitseasutused, ministeeriumid ja hostivad internetiteenuse pakkujad) ning mis on sellise koostöö õiguslik alus;
— selliste menetluste tulemuslikkuse hindamine, mis on kehtestatud sidusrühmadega koostöö jaoks ning laste seksuaalseks kuritarvitamiseks klassifitseeritud materjali kõrvaldamiseks ja asjaomaseks seireks nii riiklikul, ELi kui ka ülemaailmsel piiriülesel tasandil;
— tehnilise taristu, sh turvameetmete, sobilikkuse hindamine;
— tulemuslikkuse näitajate hindamine;
— vihjeliinide andmehalduse hindamine;
— vihjeliinide märgatavuse hindamine.
Kategooriatesse 10 ja 11 kuuluvate lepingute kogumaksumus: 4 740 000 EUR.

Osad

Hankeleping on jaotatud osadeks: ei
II.5)Ühtne riigihangete klassifikaator (CPV)

73210000 Uurimise nõustamisteenused, 79419000 Hindamise nõustamisteenused

II.6)Hankemenetluse kavandatav alguskuupäev
II.7)Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni riigihankelepingu (GPA) kohta
Hankeleping on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni riigihankelepinguga (GPA): jah
II.8)Lisateave:
Vastutav üksus: sidevõrkude, sisu ja tehnoloogia peadirektoraat, G3.

E-post: CNECT-g3@ec.europa.eu

II.1)Hankija poolt hankelepingule antud nimetus:
Veebisaitidele juurdepääsetavuse direktiivis kindlaksmääratud rakendusaktide rakendusvalikute (tehnilised kirjeldused, juurdepääsetavuse avaldused, järelevalve meetodid ja aruandluskavad) analüüs – SMART 2017/0068
II.2)Hankelepingu liik ja asjade tarnimise või teenuste osutamise koht
Teenuse kategooria nr 11: Juhtimiskonsultatsiooniteenused [6] ja nendega seotud teenused
II.3)Teave raamlepingu kohta
Teatega kaasneb raamlepingu sõlmimine: ei
II.4)Asjade või teenuste laadi ja hulga või maksumuse lühikirjeldus:
Veebisaitidele juurdepääsetavuse direktiivis (avaldatud detsembris 2016) sätestatakse, et komisjon peab võtma enne 2018. aasta lõppu vastu rakendusaktid, millega sätestatakse
i) järelevalvemeetod;
ii) aruandluskavad;
iii) juurdepääsetavuse avalduse näidis;
iv) tehnilised kirjeldused mobiilirakenduste juurdepääsetavuse kohta.
Uuringu eesmärk on koguda ja uurida teavet, et hinnata ja analüüsida eespool nimetatud rakendusaktide ettevalmistamisel kindlaksmääratud rakendusvalikute mõju.
Kategooriatesse 10 ja 11 kuuluvate lepingute kogumaksumus: 4 740 000 EUR.

Osad

Hankeleping on jaotatud osadeks: ei
II.5)Ühtne riigihangete klassifikaator (CPV)

73210000 Uurimise nõustamisteenused, 79419000 Hindamise nõustamisteenused

II.6)Hankemenetluse kavandatav alguskuupäev
II.7)Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni riigihankelepingu (GPA) kohta
Hankeleping on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni riigihankelepinguga (GPA): jah
II.8)Lisateave:
Vastutav üksus: sidevõrkude, sisu ja tehnoloogia peadirektoraat, G3.

E-post: cnect-g3@ec.europa.eu

II.1)Hankija poolt hankelepingule antud nimetus:
Liikmesriikide jaoks poliitilise juhendi väljatöötamine e-valitsuse võrdlusandmete analüüsi ja aruande tulemuste rakendamiseks – SMART 2017/0076
II.2)Hankelepingu liik ja asjade tarnimise või teenuste osutamise koht
Teenuse kategooria nr 10: Turu-uuringute ja avaliku arvamuse küsitlustega seotud teenused
II.3)Teave raamlepingu kohta
Teatega kaasneb raamlepingu sõlmimine: ei
II.4)Asjade või teenuste laadi ja hulga või maksumuse lühikirjeldus:
Uuring põhineb varasema ELi võrdlusanalüüsi elementidel, andmekogumisel, 28 liikmesriigi (ja muude riikide) e-valitsuse teenuse osutamise olukorra aruandel ning riigi tasandi teabe esitamisel. Uuringu põhieesmärk on põhjalikult uuesti hinnata andmete kogumist ja aruandlust selge sihiga teha riigipõhiseid ja üldpoliitilisi tegevustega seotud ettepanekuid.
Kategooriatesse 10 ja 11 kuuluvate lepingute kogumaksumus: 4 740 000 EUR.

Osad

Hankeleping on jaotatud osadeks: ei
II.5)Ühtne riigihangete klassifikaator (CPV)

79310000 Turu-uuringu teenused

II.6)Hankemenetluse kavandatav alguskuupäev
II.7)Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni riigihankelepingu (GPA) kohta
Hankeleping on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni riigihankelepinguga (GPA): jah
II.8)Lisateave:
Vastutav üksus: sidevõrkude, sisu ja tehnoloogia peadirektoraat, H4.

E-post: cnect-h4@ec.europa.eu

II.1)Hankija poolt hankelepingule antud nimetus:
EID/mID sisserändajate jaoks ja hinnang lünkade kohta valdkonnaga seotud tulevases teadus- ja arendustegevuses – SMART 2017/0078
II.2)Hankelepingu liik ja asjade tarnimise või teenuste osutamise koht
Teenuse kategooria nr 11: Juhtimiskonsultatsiooniteenused [6] ja nendega seotud teenused
II.3)Teave raamlepingu kohta
Teatega kaasneb raamlepingu sõlmimine: ei
II.4)Asjade või teenuste laadi ja hulga või maksumuse lühikirjeldus:
Digitaalse arengu poliitika eesmärk on viia ellu tegevusi digitaalse ühtse turu poliitika teavitusena, mis on suunatud arengujärgus ja tärganud turumajandusega riikidele, ning edendada meie ideid selle kohta, kuidas digitehnoloogia ja -teenused avaldavad mõju riikide jätkusuutlikule arengule. Kõnealuse algatuse raames on oluliseks tegevuseks tagada korrakohane ja turvaline identifitseerimise viis, mis on eeltingimuseks inimestele nende asukohariigis kodanikuks olemisele ja oma kodanikuõiguste kasutamisele (nagu hääletamine, juurdepääs õigus- ja tervishoiusüsteemile), samuti võimaldab see juurdepääsu põhiteenustele (nagu haridus või sotsiaaltugi) ja kohustuste täitmisele (nagu maksude maksmine) ühes piiriülese liikumisvõimalusega.
Kategooriatesse 10 ja 11 kuuluvate lepingute kogumaksumus: 4 740 000 EUR.

Osad

Hankeleping on jaotatud osadeks: ei
II.5)Ühtne riigihangete klassifikaator (CPV)

73210000 Uurimise nõustamisteenused, 79419000 Hindamise nõustamisteenused

II.6)Hankemenetluse kavandatav alguskuupäev
II.7)Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni riigihankelepingu (GPA) kohta
Hankeleping on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni riigihankelepinguga (GPA): jah
II.8)Lisateave:
Vastutav üksus: sidevõrkude, sisu ja tehnoloogia peadirektoraat, H4.

E-post: cnect-h4@ec.europa.eu

II.1)Hankija poolt hankelepingule antud nimetus:
Alates avatud valitsusest kuni lisaväärtusega andmepõhiste teenusteni – SMART 2017/0079
II.2)Hankelepingu liik ja asjade tarnimise või teenuste osutamise koht
Teenuse kategooria nr 11: Juhtimiskonsultatsiooniteenused [6] ja nendega seotud teenused
II.3)Teave raamlepingu kohta
Teatega kaasneb raamlepingu sõlmimine: ei
II.4)Asjade või teenuste laadi ja hulga või maksumuse lühikirjeldus:
Võttes arvesse liikumist avatud valitsuse käsitlusviisi suunas, tuleb märkida, et olemas on kasvav huvi avatud andmete ja taaskasutatavate moodulteenuste vastu, mida on võimalik kombineerida nende rakenduste programmeerimisliideseid (Application Programming Interface (API)) kasutades, et võimaldada uute teenuste loomist. Lisaks, ühendades need suurandmete kogudega, võib tekkida suur potentsiaal reaalajas teenuste osutamiseks. Uuringu raames selgitatakse, kuidas avalik sektor võib kasu saada avatud liideste süsteemist. Uuringu raames tuleb teha API-majanduse väärtuse kulude-tulude analüüs, et paremini mõista selle potentsiaalset majanduslikku mõju ja uurida selle saavutamist takistavaid tõkkeid (õiguslikke, tehnilisi jm). Uuringus määratakse ühtlasi kindlaks, kuidas suurandmeid saaks integreerida asjakohasesse süsteemi (õiguslikult, tehniliselt jne) ning milliseid lisaeeliseid (majanduslikke, sotsiaalseid jne) see tooks.
Kategooriatesse 10 ja 11 kuuluvate lepingute kogumaksumus: 4 740 000 EUR.

Osad

Hankeleping on jaotatud osadeks: ei
II.5)Ühtne riigihangete klassifikaator (CPV)

73210000 Uurimise nõustamisteenused, 79419000 Hindamise nõustamisteenused

II.6)Hankemenetluse kavandatav alguskuupäev
II.7)Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni riigihankelepingu (GPA) kohta
Hankeleping on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni riigihankelepinguga (GPA): jah
II.8)Lisateave:
Vastutav üksus: sidevõrkude, sisu ja tehnoloogia peadirektoraat, H4.

E-post: cnect-h4@ec.europa.eu

II.1)Hankija poolt hankelepingule antud nimetus:
Uuring algoritmide läbipaistvuse ja meediakirjaoskuse / oskuste arendamise edendamise kohta veebis – SMART 2017/0081
II.2)Hankelepingu liik ja asjade tarnimise või teenuste osutamise koht
Teenuse kategooria nr 10: Turu-uuringute ja avaliku arvamuse küsitlustega seotud teenused
II.3)Teave raamlepingu kohta
Teatega kaasneb raamlepingu sõlmimine: ei
II.4)Asjade või teenuste laadi ja hulga või maksumuse lühikirjeldus:
Uuringu eesmärk on vastata järgnevatele küsimustele. Mil määral on Euroopa elanikud teadlikud selliste algoritmide olemasolust, mille alusel toimub otsingumootorites tulemuste ja sotsiaalmeedia andmevoo sorteerimine? Mil määral on Euroopa elanikud teadlikud sellest, kui suur tähtsus on nimetatud algoritmidel veebisisu filtreerimisel ja esitamisel? Millised on kodanike eeldused sisuvahendajate toimetusvastutuse kohta? Kuidas mõjutab kõnealune teadlikkuse tase Euroopa kodanike hoiakuid veebisisu usaldusvääruse kohta? Millised valikuvõimalused on olemas sisuvahendusteenuse üldsuutlikkust parandamiseks nii, et kasutajatel oleks võimalus hinnata veebis tarbitava sisu kvaliteeti? Milliseid kognitiivseid probleeme tekitavad praegused tavad tarbimiskäitumise seisukohast?
Kategooriatesse 10 ja 11 kuuluvate lepingute kogumaksumus: 4 740 000 EUR.

Osad

Hankeleping on jaotatud osadeks: ei
II.5)Ühtne riigihangete klassifikaator (CPV)

79310000 Turu-uuringu teenused

II.6)Hankemenetluse kavandatav alguskuupäev
II.7)Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni riigihankelepingu (GPA) kohta
Hankeleping on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni riigihankelepinguga (GPA): jah
II.8)Lisateave:
Vastutav üksus: sidevõrkude, sisu ja tehnoloogia peadirektoraat, I1.

E-post: cnect-i1@ec.europa.eu

II.1)Hankija poolt hankelepingule antud nimetus:
Mõjuhindamise teabe ettevalmistamine – "Loov Euroopa". Kultuuri- ja loovsektori VKEde omakapitali ja laenu abil rahastamise rahalise puudujäägi hindamine – SMART 2017/0085.
II.2)Hankelepingu liik ja asjade tarnimise või teenuste osutamise koht
Teenuse kategooria nr 11: Juhtimiskonsultatsiooniteenused [6] ja nendega seotud teenused
II.3)Teave raamlepingu kohta
Teatega kaasneb raamlepingu sõlmimine: ei
II.4)Asjade või teenuste laadi ja hulga või maksumuse lühikirjeldus:
Uuringus keskendutakse omakapitali ja laenu abil rahastamisele juurdepääsu kohta põhjaliku ülevaate koostamisele ja sellele hinnangu andmisele ning seda kasutatakse lõpuks Euroopa loovprogrammi jätkuprogrammi mõju hindamisel. Uuringu eesmärk on koostada üksikasjalik eelhindamise aruanne, milles selgitatakse välja turu puudused või häired või mitteoptimaalsed investeerimisolukorrad ning hinnatakse investeerimisvajadusi, võttes arvesse kultuuri- ja loovsektori äriühingute ja organisatsioonidega seotud poliitika eesmärke.
Kategooriatesse 10 ja 11 kuuluvate lepingute kogumaksumus: 4 740 000 EUR.

Osad

Hankeleping on jaotatud osadeks: ei
II.5)Ühtne riigihangete klassifikaator (CPV)

73210000 Uurimise nõustamisteenused, 79419000 Hindamise nõustamisteenused

II.6)Hankemenetluse kavandatav alguskuupäev
II.7)Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni riigihankelepingu (GPA) kohta
Hankeleping on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni riigihankelepinguga (GPA): jah
II.8)Lisateave:
Vastutav üksus: sidevõrkude, sisu ja tehnoloogia peadirektoraat, I3.

E-post: cnect-i3@ec.europa.eu

III osa: Juriidiline, majanduslik, finants- ja tehniline teave

III.1)Hankelepingu tingimused
III.1.1)Peamised rahastamis- ja maksetingimused ja/või viide neid reguleerivatele asjaomastele sätetele:
III.2)Osalemistingimused
III.2.1)Teave reserveeritud hankelepingute kohta

VI osa: Lisateave

VI.1)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hankeleping on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: jah

Viide projekti(de)le ja/või programmi(de)le: https://ec.europa.eu/digital-single-market/

VI.2)Lisateave:
VI.3)Üldist reguleerivat raamistikku käsitlev teave
VI.4)Teate lähetamise kuupäev:
17.3.2017