Tjänster - 117519-2018

16/03/2018    S53    - - Tjänster - Meddelande om upphandling - Öppet förfarande 

Sverige-Stockholm: Personaltjänster och lönehantering

2018/S 053-117519

Meddelande om upphandling

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Första AP-fonden och Fjärde AP-fonden
Stockholm
Sverige
Kontaktperson: Marika Zetterberg
Telefon: +46 733-210538
E-post: marika.zetterberg@sentensia.se
Nuts-kod: SE11

Internetadress(er):

Allmän adress: www.ap1.se

I.1)Namn och adresser
Första AP-fonden och Fjärde AP-fonden
Stockholm
Sverige
Kontaktperson: Marika Zetterberg
Telefon: +46 733210538
E-post: marika.zetterberg@sentensia.se
Nuts-kod: SE11

Internetadress(er):

Allmän adress: www.ap1.se

I.2)Information om gemensam upphandling
Kontraktet inbegriper gemensam upphandling
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: http://ap1.se/sv/Om-Ap1/Upphandlingar
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till följande adress:
Första AP-fonden och Fjärde AP fonden
Stockholm
Sverige
Kontaktperson: Marika Zetterberg
Telefon: +46 733210538
E-post: marika.zetterberg@sentensia.se
Nuts-kod: SE11

Internetadress(er):

Allmän adress: http://ap1.se/sv/Om-Ap1/Upphandlingar

I.4)Typ av upphandlande myndighet
Departement eller annan central, regional eller lokal statlig myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Ekonomi och finans

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Upphandling av löneadministration

II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
79631000
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Första AP-fonden och Fjärde AP-fonden avser att tillsammans upphandla en molnbaserad tjänst för löneadministration.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE11
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Första AP-fonden och Fjärde AP-fonden avser att tillsammans upphandla en molnbaserad tjänst för löneadministration.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 24
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Kontraktet kan förlängas i ytterligare 2+2+1+1 år.

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
III.1.5)Information om reserverade kontrakt
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.1)Information om en viss yrkesgrupp
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.4)Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 17/04/2018
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 30/06/2018
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 18/04/2018
Lokal tid: 08:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten i Stockholm
Stockholm
Sverige
VI.4.2)Behörigt organ vid medling
VI.4.3)Överprövning
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
15/03/2018