Във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз в момента Службата за публикации на ЕС актуализира част от съдържанието на този уебсайт. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Строителство - 118171-2018

16/03/2018    S53    Строителство - Допълнителна информация - Открита процедура 

България-София: Строителни и монтажни работи на пристанища

2018/S 053-118171

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Строителство

(Притурка към Официален вестник на Европейския съюз, 2018/S 041-090565)

Правно основание:

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“
Национален регистрационен номер: 130316140
Пощенски адрес: бул. „Шипченски проход“ № 69, ет. 4
Град: София
код NUTS: BG411
Пощенски код: 1574
Държава: България
Лице за контакт: инж. Наташа Ценева — директор дирекция Инфраструктура, акватория и собственост
Електронна поща: n.ceneva@bgports.bg
Телефон: +359 28079937
Факс: +359 28079966

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.bgports.bg

Адрес на профила на купувача: http://bgports.bg/bg/zop/224

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Подобряване условията на корабоплаване в района на кейово място 1А на Пристанищен терминал Варна Запад“

II.1.2)Основен CPV код
45241000
II.1.3)Вид на поръчка
Строителство
II.1.4)Кратко описание:

Настоящата поръчка предвижда извършване на драгажни работи в акваторията на корабно място 1А в Пристанищен терминал Варна—Запад до параметри, необходими за безопасното маневриране и приставане на предвидените за обработка кораби и изграждане и монтиране на втора плаваща котва. Площта за коригиране на дъното на акваторията възлиза на 8 000 м2. Дълбочината на акваторията, която трябва да се осигури е на кота -10,90 черноморска система (-11,18 БС), а допустимата прекопка е 0,4 м. под зададената кота. Обемът на изкопните земни маси е около 67 000 м3 без допустими прекопки, който е определен на база извършените от ДППИ и показани на приложения чертеж хидрографски промери. Котите на чертежа са в Черноморска система. Земните маси за драгиране са I-ва категория — торф, III-та категория — тиня и IV-та категория — глина. Депонирането на изкопните маси ще се извършва на регламентирани от компетентните органи депа, като осигуряването му е задължение на Изпълнителя.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
14/03/2018
VI.6)Препратка към оригиналното обявление
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2018/S 041-090565

Раздел VІI: Промени

VII.1)Информация за коригиране или добавяне
VII.1.2)Tекст за коригиране в оригиналното обявление
Номер на раздел: III.1.3
Част от текста, която трябва да се промени: Изречението „Обемът няма значение“ в т. 1 в полето „Изисквано минимално/ни ниво/а“ отпада.
Вместо:

Под „строителство, идентично или сходно с това на поръчката“ възложителят има предвид: драгажни работи за изграждане, поддържане или рехабилитация на пристанищни акватории, плавателни канали или съоръжения към тях. Обемът няма значение.

Да се чете:

Под „строителство, идентично или сходно с това на поръчката“ възложителят има предвид: драгажни работи за изграждане, поддържане или рехабилитация на пристанищни акватории, плавателни канали или съоръжения към тях.

VII.2)Друга допълнителна информация:

В Част I „Указания за подготовка на офертите“, р. III „Изисквания към участниците“, б. Б „Критерии за подбор“, т. 3.1 уточнението „Обемът няма значение“ към даденото от възложителя определение за „строителство, идентично или сходно с това на поръчката“, отпада.

В Част II „Методика за определяне на комплексната оценка на офертите“ от документацията, в уточнението по т.1.2 „Срок за изпълнение на поръчката (ОС)“ е допусната техническа грешка, като изречението: „Участниците в процедурата трябва да предложат срок за изпълнение на поръчката не по-дълъг от 50 календарни дни“, следва да се чете „Участниците в процедурата трябва да предложат срок за изпълнение на поръчката не по-дълъг от 140 календарни дни“. С оглед извършената промяна, в Профила на купувача, по електронната преписка на поръчката са публикувани коригираните Част I „Указания за подготовка на офертите“ и Част II „Методика за определяне на комплексната оценка на офертите“ от документацията.