Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

Помогнете ни да подобрим уебсайта TED, като попълните нашата кратка анкета!

Строителство - 118171-2018

16/03/2018    S53    Строителство - Допълнителна информация - Открита процедура 

България-София: Строителни и монтажни работи на пристанища

2018/S 053-118171

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Строителство

(Притурка към Официален вестник на Европейския съюз, 2018/S 041-090565)

Правно основание:

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“
Национален регистрационен номер: 130316140
Пощенски адрес: бул. „Шипченски проход“ № 69, ет. 4
Град: София
код NUTS: BG411
Пощенски код: 1574
Държава: България
Лице за контакт: инж. Наташа Ценева — директор дирекция Инфраструктура, акватория и собственост
Електронна поща: n.ceneva@bgports.bg
Телефон: +359 28079937
Факс: +359 28079966

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.bgports.bg

Адрес на профила на купувача: http://bgports.bg/bg/zop/224

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Подобряване условията на корабоплаване в района на кейово място 1А на Пристанищен терминал Варна Запад“

II.1.2)Основен CPV код
45241000
II.1.3)Вид на поръчка
Строителство
II.1.4)Кратко описание:

Настоящата поръчка предвижда извършване на драгажни работи в акваторията на корабно място 1А в Пристанищен терминал Варна—Запад до параметри, необходими за безопасното маневриране и приставане на предвидените за обработка кораби и изграждане и монтиране на втора плаваща котва. Площта за коригиране на дъното на акваторията възлиза на 8 000 м2. Дълбочината на акваторията, която трябва да се осигури е на кота -10,90 черноморска система (-11,18 БС), а допустимата прекопка е 0,4 м. под зададената кота. Обемът на изкопните земни маси е около 67 000 м3 без допустими прекопки, който е определен на база извършените от ДППИ и показани на приложения чертеж хидрографски промери. Котите на чертежа са в Черноморска система. Земните маси за драгиране са I-ва категория — торф, III-та категория — тиня и IV-та категория — глина. Депонирането на изкопните маси ще се извършва на регламентирани от компетентните органи депа, като осигуряването му е задължение на Изпълнителя.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
14/03/2018
VI.6)Препратка към оригиналното обявление
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2018/S 041-090565

Раздел VІI: Промени

VII.1)Информация за коригиране или добавяне
VII.1.2)Tекст за коригиране в оригиналното обявление
Номер на раздел: III.1.3
Част от текста, която трябва да се промени: Изречението „Обемът няма значение“ в т. 1 в полето „Изисквано минимално/ни ниво/а“ отпада.
Вместо:

Под „строителство, идентично или сходно с това на поръчката“ възложителят има предвид: драгажни работи за изграждане, поддържане или рехабилитация на пристанищни акватории, плавателни канали или съоръжения към тях. Обемът няма значение.

Да се чете:

Под „строителство, идентично или сходно с това на поръчката“ възложителят има предвид: драгажни работи за изграждане, поддържане или рехабилитация на пристанищни акватории, плавателни канали или съоръжения към тях.

VII.2)Друга допълнителна информация:

В Част I „Указания за подготовка на офертите“, р. III „Изисквания към участниците“, б. Б „Критерии за подбор“, т. 3.1 уточнението „Обемът няма значение“ към даденото от възложителя определение за „строителство, идентично или сходно с това на поръчката“, отпада.

В Част II „Методика за определяне на комплексната оценка на офертите“ от документацията, в уточнението по т.1.2 „Срок за изпълнение на поръчката (ОС)“ е допусната техническа грешка, като изречението: „Участниците в процедурата трябва да предложат срок за изпълнение на поръчката не по-дълъг от 50 календарни дни“, следва да се чете „Участниците в процедурата трябва да предложат срок за изпълнение на поръчката не по-дълъг от 140 календарни дни“. С оглед извършената промяна, в Профила на купувача, по електронната преписка на поръчката са публикувани коригираните Част I „Указания за подготовка на офертите“ и Част II „Методика за определяне на комплексната оценка на офертите“ от документацията.