Услуги - 118699-2017

30/03/2017    S63    Услуги - Допълнителна информация - Процедура на договаряне без публикуване на обявление за поръчка 

България-Габрово: Услуги по ремонт и поддържане на медицинско оборудване и прецизни апарати

2017/S 063-118699

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Услуги

(Притурка към Официален вестник на Европейския съюз, 2017/S 046-084639)

Правно основание:

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Многопрофилна болница за активно лечение Д-р Тота Венкова АД
Национален регистрационен номер: 107507217
Пощенски адрес: ул. „Д-р Илиев Детския“ № 1
Град: Габрово
код NUTS: BG322
Пощенски код: 5300
Държава: България
Лице за контакт: Стела Тотева — Икономист Обществени поръчки
Електронна поща: targovembalgabrovo@gmail.com
Телефон: +359 66800638
Факс: +359 66804424

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://mbalgabrovo.com

Адрес на профила на купувача: http://zop.mbalgabrovo.com

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Абонаментно и сервизно обслужване на медицинска техника /апаратура и оборудване/ на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД.

II.1.2)Основен CPV код
50400000
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Абонаментно и сервизно обслужване на медицинска техника /апаратура и оборудване/ на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
28/03/2017
VI.6)Препратка към оригиналното обявление
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2017/S 046-084639

Раздел VІI: Промени

VII.1)Информация за коригиране или добавяне
VII.1.2)Tекст за коригиране в оригиналното обявление
Номер на раздел: V.2.4)
Обособена позиция №: 3
Част от текста, която трябва да се промени: Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС):
Вместо:

Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 1 950.00 BGN

Да се чете:

Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 15 339,60 без ДДС.

VII.2)Друга допълнителна информация: