Услуги - 120815-2019

15/03/2019    S53

Бeлгия-Брюксел: Концесия за устойчиви услуги по обществено хранене в сградите на Европейския парламент в Страсбург

2019/S 053-120815

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Услуги

(Притурка към Официален вестник на Европейския съюз, 2019/S 050-113797)

Правно основание:
Регламент (ЕС, Евратом) № 2018/1046

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейски парламент
Град: Bruxelles
код NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Държава: Белгия
Лице за контакт: Direction de la logistique — Service de passation de marchés publics / bureau KAD 03G025, plateau de Kirchberg, L-2929 Luxembourg
Електронна поща: INLO.CFT@ep.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.europarl.europa.eu

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Концесия за устойчиви услуги по обществено хранене в сградите на Европейския парламент в Страсбург

Референтен номер: 06B40/2018/M060
II.1.2)Основен CPV код
55511000 Услуги на столове и бюфети, предлагащи обслужване на ограничен кръг клиенти, свързани предимно професионално
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Европейският парламент набира концесионери (правно основание: Регламент 2018/1046) за извършване на услуги по обществено хранене в сградите си в Брюксел за сметка и търговски риск на концесионера.

Концесионерите не заплащат такса.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
12/03/2019
VI.6)Препратка към оригиналното обявление
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2019/S 050-113797

Раздел VІI: Промени

VII.1)Информация за коригиране или добавяне
VII.1.2)Tекст за коригиране в оригиналното обявление
Номер на раздел: IV.2.2)
Част от текста, която трябва да се промени: Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Вместо:
Дата: 02/04/2019
Да се чете:
Дата: 08/04/2019
Номер на раздел: IV.2.3)
Част от текста, която трябва да се промени: Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
Вместо:
Дата: 17/04/2019
Да се чете:
Дата: 23/04/2019
Номер на раздел: II.2.7)
Част от текста, която трябва да се промени: Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Вместо:

Продължителност в дни: 84

Да се чете:

Продължителност в месеци: 84

VII.2)Друга допълнителна информация: