Помогнете ни да подобрим уебсайта TED, като попълните нашата кратка анкета!

Услуги - 121760-2017

Компактен изглед

01/04/2017    S65    Сметна палата - Услуги - Допълнителна информация - Състезателна процедура с договаряне 

Люксембург-Люксембург: Управление на кетъринг услуги в Европейската сметна палата

2017/S 065-121760

Обявление за поправка

(Приложение към Официален вестник на Европейския съюз, 21.3.2017 г., 2017/S 056-103030)

Европейска сметна палата, 12, rue Alcide de Gasperi, L-1615 Luxembourg, ЛЮКСЕМБУРГ. За контакти: ECA Procurement Service. Тел. +352 4398-47611. Факс +352 4398-46667. Електронна поща: eca-procurement.service@eca.europa.eu

Вместо 

III.1.3) Технически и професионални възможности:

(...)

Партида 1:

(...)

б) кандидатите трябва да представят списък с 3 примера за подобни поръчки, изпълнени през последните 3 години, като всяка една представлява за кандидата оборот от най-малко 500 000 EUR на година/на клиент. Кетъринг услугите трябва да включват услуги за масов кетъринг, а също и услуги за мероприятия и официални поводи.

Всяка препоръка трябва да включва следната информация:

— име на клиента (публичен или частен),

— кратко описание на предоставените услуги (тип на услугата, стойност, дата на изпълнение),

— декларации за задоволително изпълнение, издадени от клиентите, трябва да бъдат прикачени към всяка референция;

в) кандидатите ...

Да се чете 

III.1.3) Технически и професионални възможности:

(...)

Партида 1:

(...)

б) кандидатите трябва да представят списък с 3 примера за подобни поръчки, изпълнени през последните 3 години, като всяка една представлява за кандидата оборот от най-малко 500 000 EUR на година/на клиент. Кетъринг услугите трябва да включват услуги за масов кетъринг, а също и услуги за мероприятия и официални поводи.

Всяка референция трябва включва информацията, указана в обявлението за поръчка.

Примери за поръчки може да включват всички услуги или част от тях (масов кетъринг или услуги за мероприятия и официални поводи). Дружеството трябва въпреки това да демонстрира опит в двата типа кетъринг услуги, включително, при всички случаи, пълно изготвяне на менюта на място;

в) кандидатите ...