Palvelut - 123139-2018

Näytä suppea näkymä

21/03/2018    S56

Belgia-Bryssel: Ennakkotietoilmoitus

2018/S 056-123139

2018

 1.Hankintaviranomainen:

Euroopan komissio, Directorate-General Environment, ENV.A.5 Finance, BU-9 01/005, B–1049 Bruxelles/Brussels, Belgia, puhelin: (+32-2-296.00.08), sähköpostiosoite: env-tenders@ec.europa.eu
 2.Suunnitellut hankinnat vuodelle 2018:

Ympäristöasioiden PO, yksikkö A.3 – ympäristötietämys, ekoinnovaatiot ja pk-yritykset
Hankkeen nimi: Sihteeristö EU:n ennakointijärjestelmää varten uusien ympäristöongelmien havaitsemiseksi
Hankintailmoituksen ennakoitu julkaisupäivämäärä: huhtikuu 2018
Alustava budjetti (EUR): 440 000 (110 000 x 4)
Sopimustyyppi: (palvelusopimus (SER), tutkimussopimus (ETU) tai puitesopimus (FRA)): SER
Hankkeen nimi: EU:n ekoinnovoinnin tulostaulun valmistelu
Hankintailmoituksen ennakoitu julkaisupäivämäärä: huhtikuu 2018
Alustava budjetti (EUR): 560 000 (280 000 x 2)
Sopimustyyppi: (palvelusopimus (SER), tutkimussopimus (ETU) tai puitesopimus (FRA)): SER
Ympäristöasioiden PO, yksikkö B.1 – kestävä tuotanto, tuotteet ja kulutus
Hankkeen nimi: Pk-yritysten ja ympäristöalan kansalaisjärjestöjen tukeminen ympäristöjalanjälkeä käsittelevän neuvoa-antavan teknisen komitean (TAB) ja tuotteen ympäristöjalanjäljen luokittelusääntöjen (PEFCR) / organisaation ympäristöjalanjälkeä koskevat alakohtaisten sääntöjen (OEFSR) valmistelua varten
Hankintailmoituksen ennakoitu julkaisupäivämäärä: toukokuu 2018
Alustava budjetti (EUR): 240 000 (80 000 x 3)
Sopimustyyppi: (palvelusopimus (SER), tutkimussopimus (ETU) tai puitesopimus (FRA)): SER
Hankkeen nimi: Sitoumusten seuranta – vähittäismarkkinoita käsittelevä foorumi (REAP)
Hankintailmoituksen ennakoitu julkaisupäivämäärä: toukokuu 2018
Alustava budjetti (EUR): 150 000
Sopimustyyppi: (palvelusopimus (SER), tutkimussopimus (ETU) tai puitesopimus (FRA)): SER
Ympäristöasioiden PO, yksikkö B.2 – kestävät kemikaalit
Hankkeen nimi: Lannoitteissa olevat vierasaineet: niiden esiintymisen riskien arviointi sekä REACH-asetusten mukaisen mahdollisen rajoituksen sosioekonomisten vaikutusten arviointi
Hankintailmoituksen ennakoitu julkaisupäivämäärä: lokakuu 2018
Alustava budjetti (EUR): 400 000
Sopimustyyppi: (palvelusopimus (SER), tutkimussopimus (ETU) tai puitesopimus (FRA)): ETU
Hankkeen nimi: Tieteellinen ja tekninen tuki perusteiden kehittämiseksi polymeerien tunnistamiseksi ja ryhmittelemiseksi REACH-asetuksen mukaista rekisteröintiä/arviointia sekä niiden vaikutustenarviointia varten
Hankintailmoituksen ennakoitu julkaisupäivämäärä: kesäkuu 2018
Alustava budjetti (EUR): 300 000
Sopimustyyppi: (palvelusopimus (SER), tutkimussopimus (ETU) tai puitesopimus (FRA)): ETU
Hankkeen nimi: Tuki tutkimusprotokollan kehittämiseksi kemikaaleista bioottisiin järjestelmiin tai ihmisten terveyteen aiheutuvien hormonaalisten haittavaikutusten testaamiseksi
Hankintailmoituksen ennakoitu julkaisupäivämäärä: kesäkuu 2018
Alustava budjetti (EUR): 500 000
Sopimustyyppi: (palvelusopimus (SER), tutkimussopimus (ETU) tai puitesopimus (FRA)): ETU
Hankkeen nimi:
Hankintailmoituksen ennakoitu julkaisupäivämäärä:
Alustava budjetti (EUR):
Sopimustyyppi: (palvelusopimus (SER), tutkimussopimus (ETU) tai puitesopimus (FRA)):
Hankkeen nimi:
Hankintailmoituksen ennakoitu julkaisupäivämäärä:
Alustava budjetti (EUR):
Sopimustyyppi: (palvelusopimus (SER), tutkimussopimus (ETU) tai puitesopimus (FRA)):
Hankkeen nimi: Vakavuuden arviointikehystä, hankkeiden ja menettelyjen, joissa käytetään eläimiä, suunnittelua sekä direktiivin 2010/63/EU mukaisesti suoritettujen eläintutkimusten hankkeen arvioijan tehtävää koskevien interaktiivisten verkko-oppimismoduulien tieteellinen ja tekninen kehittäminen
Hankintailmoituksen ennakoitu julkaisupäivämäärä: huhtikuu 2018
Alustava budjetti (EUR): 300 000
Sopimustyyppi: (palvelusopimus (SER), tutkimussopimus (ETU) tai puitesopimus (FRA)): SER
Hankkeen nimi: Sellaisten vaihtoehtoisten menetelmien/lähestymistapojen tunnistamista, joissa ei käytetä eläimiä, ja vaihtoehtoisten lähestymistapojen kehittämistä sääntelykäyttöön koskevien interaktiivisten verkko-oppimismoduulien tieteellinen ja tekninen kehittäminen
Hankintailmoituksen ennakoitu julkaisupäivämäärä: kesäkuu 2018
Alustava budjetti (EUR): 100 000
Sopimustyyppi: (palvelusopimus (SER), tutkimussopimus (ETU) tai puitesopimus (FRA)): SER
Ympäristöasioiden PO, yksikkö B.3 – jätehuolto ja uusiomateriaalit
Hankkeen nimi: Tutkimus sähkö- ja elektroniikkalaiteromun käsittelyn tilanteesta EU:n jäsenvaltioissa sekä mahdollisuudesta laatia laatua koskevat vähimmäisstandardit sähkö- ja elektroniikkalaiteromun käsittelyä varten
Hankintailmoituksen ennakoitu julkaisupäivämäärä: toukokuu 2018
Alustava budjetti (EUR): 250 000
Sopimustyyppi: (palvelusopimus (SER), tutkimussopimus (ETU) tai puitesopimus (FRA)): ETU
Hankkeen nimi: Tutkimus pakkauksia ja pakkausjätettä koskevan direktiivin mukaisista olennaisista vaatimuksista (täytäntöönpanokelpoisuus)
Hankintailmoituksen ennakoitu julkaisupäivämäärä: toukokuu 2018
Alustava budjetti (EUR): 200 000
Sopimustyyppi: (palvelusopimus (SER), tutkimussopimus (ETU) tai puitesopimus (FRA)): ETU
Hankkeen nimi: Tutkimus paristodirektiiviin tehtävien muutosten vaikutusten arvioinnin laatimisen tueksi
Hankintailmoituksen ennakoitu julkaisupäivämäärä: toukokuu 2018
Alustava budjetti (EUR): 170 000
Sopimustyyppi: (palvelusopimus (SER), tutkimussopimus (ETU) tai puitesopimus (FRA)): ETU
Ympäristöasioiden PO, yksikkö C.1 – puhdas vesi
Hankkeen nimi: Ympäristössä esiintyviä lääkkeitä koskevaan strategiseen lähestymistapaan liittyvät jatkotoimet
Hankintailmoituksen ennakoitu julkaisupäivämäärä: kesäkuu 2018
Alustava budjetti (EUR): 250 000
Sopimustyyppi: (palvelusopimus (SER), tutkimussopimus (ETU) tai puitesopimus (FRA)): SER
Hankkeen nimi: Ympäristön laatustandardien (EQS) määrittäminen tiettyjen veden epäpuhtauksien osalta
Hankintailmoituksen ennakoitu julkaisupäivämäärä: toukokuu 2018
Alustava budjetti (EUR): 150 000
Sopimustyyppi: (palvelusopimus (SER), tutkimussopimus (ETU) tai puitesopimus (FRA)): SER
Ympäristöasioiden PO, yksikkö C.3 – puhdas ilma
Hankkeen nimi: Pilottihanke – kiinteiden asumisjätteiden polttamisen vaikutukset ilmanlaatuun Euroopassa ja mahdolliset lieventämistoimenpiteet
Hankintailmoituksen ennakoitu julkaisupäivämäärä: maaliskuu 2018
Alustava budjetti (EUR): 750 000
Sopimustyyppi: (palvelusopimus (SER), tutkimussopimus (ETU) tai puitesopimus (FRA)): SER
Hankkeen nimi: Pilottihanke – jätteen polttaminen Keski- ja Itä-Euroopassa
Hankintailmoituksen ennakoitu julkaisupäivämäärä: lokakuu 2018
Alustava budjetti (EUR): 1 400 000
Sopimustyyppi: (palvelusopimus (SER), tutkimussopimus (ETU) tai puitesopimus (FRA)): SER
Ympäristöasioiden PO, yksikkö D.1 – maankäyttö ja sen suunnittelu
Hankkeen nimi: Tutkimus maaperään liittyvien kestävän kehityksen tavoitteiden mahdollisista toteuttamistavoista EU:n tasolla
Hankintailmoituksen ennakoitu julkaisupäivämäärä: toukokuu 2018
Alustava budjetti (EUR): 150 000
Sopimustyyppi: (palvelusopimus (SER), tutkimussopimus (ETU) tai puitesopimus (FRA)): ETU
Hankkeen nimi: EU:n ympäristölainsäädäntöön ja -politiikkaan liittyvien suunnitteluvälineiden yhdistäminen rahoitusmekanismeihin
Hankintailmoituksen ennakoitu julkaisupäivämäärä: lokakuu 2018
Alustava budjetti (EUR): 200 000
Sopimustyyppi: (palvelusopimus (SER), tutkimussopimus (ETU) tai puitesopimus (FRA)): ETU
Hankkeen nimi: Nitraattien toimintaohjelmat: toimien arviointi ja parhaat käytännöt
Hankintailmoituksen ennakoitu julkaisupäivämäärä: huhtikuu 2018
Alustava budjetti (EUR): 200 000
Sopimustyyppi: (palvelusopimus (SER), tutkimussopimus (ETU) tai puitesopimus (FRA)): ETU
Hankkeen nimi: Pilottihanke – Lindane-torjunta-aineen aiheuttamaa saastumista EU:ssa koskevien ratkaisujen, parhaiden käytäntöjen ja korjaavien toimenpiteiden kartoittaminen
Hankintailmoituksen ennakoitu julkaisupäivämäärä: lokakuu 2018
Alustava budjetti (EUR): 600 000
Sopimustyyppi: (palvelusopimus (SER), tutkimussopimus (ETU) tai puitesopimus (FRA)): SER
Ympäristöasioiden PO, yksikkö D.2 – luonnon monimuotoisuus
Hankkeen nimi: Sopimus vuoteen 2020 ulottuvan luonnon monimuotoisuutta koskevan EU:n strategian loppuarvioinnin tukemiseksi
Hankintailmoituksen ennakoitu julkaisupäivämäärä: kesäkuu 2018
Alustava budjetti (EUR): 500 000
Sopimustyyppi: (palvelusopimus (SER), tutkimussopimus (ETU) tai puitesopimus (FRA)): SER
Hankkeen nimi: Menetelmien ja indikaattoreiden kehittäminen kaupan vapauttamisesta luonnon monimuotoisuuteen (ekosysteemit ja ekosysteemipalvelut) mahdollisesti kohdistuvan vaikutuksen arvioimiseksi EU:n ja kaupan neuvottelukumppanin välillä
Hankintailmoituksen ennakoitu julkaisupäivämäärä: huhtikuu 2018
Alustava budjetti (EUR): 230 000
Sopimustyyppi: (palvelusopimus (SER), tutkimussopimus (ETU) tai puitesopimus (FRA)): SER
Hankkeen nimi: Viljelymaisemien luonnon monimuotoisuuden valvonta Euroopassa (EMBAL)
Hankintailmoituksen ennakoitu julkaisupäivämäärä: huhtikuu 2018
Alustava budjetti (EUR): 500 000
Sopimustyyppi: (palvelusopimus (SER), tutkimussopimus (ETU) tai puitesopimus (FRA)): SER
Hankkeen nimi: Pilottihanke – perhosten seuranta EU:ssa ja niitä koskevat indikaattorit
Hankintailmoituksen ennakoitu julkaisupäivämäärä: kesäkuu 2018
Alustava budjetti (EUR): 800 000
Sopimustyyppi: (palvelusopimus (SER), tutkimussopimus (ETU) tai puitesopimus (FRA)): SER
Hankkeen nimi: Pilottihanke – vieraiden tulokaslajien inhimillistä hallintaa koskevien parhaiden käytäntöjen arviointi, tunnistaminen jakaminen ja levittäminen
Hankintailmoituksen ennakoitu julkaisupäivämäärä: kesäkuu 2018
Alustava budjetti (EUR): 500 000
Sopimustyyppi: (palvelusopimus (SER), tutkimussopimus (ETU) tai puitesopimus (FRA)): SER
Ympäristöasioiden PO, yksikkö D.3 – luonnonsuojelu
Hankkeen nimi: Euroopan lintuja koskeva tilannearviointi – Euroopan lintujen punainen luettelo 2020 (EU ja koko Eurooppa)
Hankintailmoituksen ennakoitu julkaisupäivämäärä: toukokuu 2018
Alustava budjetti (EUR): 350 000
Sopimustyyppi: (palvelusopimus (SER), tutkimussopimus (ETU) tai puitesopimus (FRA)): SER
Hankkeen nimi: Tuki eläintarhadirektiivin REFIT-ohjelman seurantaa varten arvioinnin tuloksesta riippuen
Hankintailmoituksen ennakoitu julkaisupäivämäärä: kesäkuu 2018
Alustava budjetti (EUR): 400 000
Sopimustyyppi: (palvelusopimus (SER), tutkimussopimus (ETU) tai puitesopimus (FRA)): SER
Hankkeen nimi: Pilottihanke – ihmisten ja suurpetojen rinnakkaiseloa koskevien alueellisten ja paikallisten foorumien perustaminen, painopisteenä suurpetoja koskevat keskeiset toimet runsaskonfliktisilla alueilla
Hankintailmoituksen ennakoitu julkaisupäivämäärä: huhtikuu 2018
Alustava budjetti (EUR): 500 000
Sopimustyyppi: (palvelusopimus (SER), tutkimussopimus (ETU) tai puitesopimus (FRA)): SER
Hankkeen nimi: Pilottihanke – satelliittikuvien käyttäminen Natura 2000 -verkoston toiminnan parantamiseksi
Hankintailmoituksen ennakoitu julkaisupäivämäärä: kesäkuu 2018
Alustava budjetti (EUR): 1 000 000
Sopimustyyppi: (palvelusopimus (SER), tutkimussopimus (ETU) tai puitesopimus (FRA)): SER
Ympäristöasioiden PO, yksikkö E.1 – valtavirtaistaminen ja ympäristöarvioinnit
Hankkeen nimi: Ympäristöasioiden valtavirtaistaminen Euroopan laajuista liikenneverkkoa (TEN-T) koskevien politiikkojen ja hankkeiden yhteydessä vuoden 2020 jälkeen
Hankintailmoituksen ennakoitu julkaisupäivämäärä: kesäkuu 2018
Alustava budjetti (EUR): 100 000
Sopimustyyppi: (palvelusopimus (SER), tutkimussopimus (ETU) tai puitesopimus (FRA)): ETU
Ympäristöasioiden PO, yksikkö F.1 – kestävän kehityksen tavoitteet, vihreä rahoitus ja taloudellinen analyysi
Hankkeen nimi: Puitesopimus ympäristöpolitiikkoja - ja tukea koskevista taloudellisista analyyseista paremman sääntelyn yhteydessä
Hankintailmoituksen ennakoitu julkaisupäivämäärä: syyskuu 2018
Alustava budjetti (EUR): 12 000 000
Sopimustyyppi: (palvelusopimus (SER), tutkimussopimus (ETU) tai puitesopimus (FRA)): FRA
Hankkeen nimi: Valmisteleva toimi – toteuttamisvalmiuksien kehittäminen ohjelmakehitystä ja kartoittamista koskevien tavoitteiden saavuttamiseksi ympäristöverotuksen ja talousarviouudistusten alalla
Hankintailmoituksen ennakoitu julkaisupäivämäärä: huhtikuu 2018
Alustava budjetti (EUR): 750 000
Sopimustyyppi: (palvelusopimus (SER), tutkimussopimus (ETU) tai puitesopimus (FRA)): SER