Доставки - 124161-2015

Компактен изглед

10/04/2015    S70    - - Доставки - Обявление за предварителна информация без покана за участие в състезателна процедура - Не е приложимо 

България-София: Отпечатани пликове

2015/S 070-124161

Обявление за предварителна информация

Доставки

Директива 2004/18/ЕО

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование, адреси и място/места за контакт

Национална агенция за приходите
131063188
бул. „Княз Александър Дондуков“ № 52
Място/места за контакт: ЦУ на НАП, бул. „Княз Александър Дондуков“ № 52
На вниманието на: Надя Кирилова, Линда Зидарова
1000 София
България
Телефон: +359 298593211 / 298593127
Адрес за електронна поща: n.kirilova@nra.bg

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган : http://www.nap.bg

Адрес на профила на купувача: http://nap.bg/page?id=305

Допълнителна информация може да бъде получена от: Горепосоченото/ите място/места за контакт

I.2)Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.3)Основна дейност
Общи обществени услуги
Икономически и финансови дейности
I.4)Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи
Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи: не

Раздел ІІ.Б: Обект на поръчката (Доставки или услуги)

II.1)Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на пликове за кореспонденция с отпечатан адрес за нуждите на Централно управление и териториалните дирекции на Националната агенция за приходите.
II.2)Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Територията на Република България.

код NUTS BG

II.3)Информация относно рамковото споразумение
Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение : не
II.4)Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките или услугите:
Доставка на пликове за кореспонденция с отпечатан адрес за нуждите на Централно управление и териториалните дирекции на Националната агенция за приходите.
Прогнозна стойност, без да се включва ДДС: 300 000 BGN

Обособени позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.5)Oбщ терминологичен речник (CPV)

30199710

II.6)Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане
II.7)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
II.8)Допълнителна информация:

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия във връзка с поръчката
III.1.1)Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:
III.2)Условия за участие
III.2.1)Информация относно запазени поръчки

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
VI.2)Допълнителна информация:
Срок за изпълнение на поръчката: Поръчката се възлага за срок от 24 месеца, считано от дата на сключване на договора или до достигане на максимално допустимата стойност на поръчката в рамките на този срок.
VI.3)Информация относно общата нормативна рамка
Съответни правителствени уебсайтове, от които може да се получи информация

Данъчно законодателство http://www.nap.bg, http://www.minfin.bg

Законодателство в областта на опазването на околната среда http://www.moew.government.bg

Закрила на заетостта и условия на труд http://www.mlsp.government.bg, http://git.mlsp.government.bg

VI.4)Дата на изпращане на настоящото обявление:
8.4.2015