Euroopa Liidu Väljaannete Talitus uuendab parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Teenused - 127001-2014

Kuva koondatud vaade

15/04/2014    S74    Euroopa Komisjon - Teenused - Hanketeade - Avatud menetlus 

Belgia-Brüssel: Universaalteenuse ulatuse ülevaadet käsitlev uuring – SMART 2014/0011

2014/S 074-127001

Hanketeade

Teenused

Direktiiv 2004/18/EÜ

I osa: Hankija

I.1)Nimi, aadressid ja kontaktandmed

Ametlik nimetus: Euroopa Komisjon, sidevõrkude, sisu ja tehnoloogia peadirektoraat, direktoraat B – elektroonilised sidevõrgud ja -teenused, üksus B2 – regulatiivne koordineerimine ja kasutajad
Postiaadress: BU33 04/035
Linn: Brüssel
Sihtnumber: 1049
Riik: Belgia
Kontaktisik: hr Vesa Terävä
E-post: cnect-bos@ec.europa.eu

Internetiaadress(id):

Hankija üldaadress: http://ec.europa.eu/dgs/connect/index_en.htm

Ostjaprofiili aadress: https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/newsroom/all/1374

Elektrooniline juurdepääs teabele: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=451

Lisateavet saab:
Vt eelmainitud kontaktandmed

Tehnilisi kirjeldusi ja täiendavaid dokumente (k.a võistlevat dialoogi ja dünaamilist hankesüsteemi käsitlevaid dokumente) saab:
Vt eelmainitud kontaktandmed

Pakkumused või osalemistaotlused saata järgmisel aadressil:
Vt eelmainitud kontaktandmed

I.2)Hankija liik
Euroopa Liidu institutsioon/amet või rahvusvaheline organisatsioon
I.3)Hankija põhitegevus
Üldised avalikud teenused
Muu: kommunikatsioonivõrgud, sisu ja tehnoloogia.
I.4)Hankeleping sõlmitakse teiste hankijate nimel
Hankija teostab hanget teiste hankijate nimel: ei

II osa: Hankelepingu objekt

II.1)Kirjeldus
II.1.1)Hankija poolt hankelepingule antud nimetus:
Universaalteenuse ulatuse ülevaadet käsitlev uuring – SMART 2014/0011
II.1.2)Hankelepingu liik ja ehitustööde teostamise, asjade tarnimise või teenuste osutamise koht
Teenused
Teenuse kategooria nr 11: Juhtimiskonsultatsiooniteenused [6] ja nendega seotud teenused
Põhiline ehitustööde teostamise, asjade tarnimise või teenuste osutamise koht: töövõtja ruumid.
NUTS kood
II.1.3)Teave riigihankelepingu, raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi (DPS) kohta
Teatega kaasneb hankelepingu sõlmimine
II.1.4)Teave raamlepingu kohta
II.1.5)Hankelepingu või hanke/hangete lühikirjeldus
Uuringu eesmärk on faktidel põhineva ja põhjendatud sotsiaalmajandusliku hinnangu tagamine, mis võimaldaks koosmõjus riigi reguleerivatelt asutustelt kogutud teabega otsustada, kas ja kuidas tuleks universaalteenuse ulatust ELi tasandil muuta. Seetõttu tuleb uuringus muu hulgas hinnata järgmist: i) ELi tasandil (teatavatele minimaalsetele) kvaliteedinõuetele vastava lairibateenuse osutamise sotsiaalmajanduslikud, otsesed ja kaudsed hüved ning kulud; ii) kasutajatele lairibaühenduste pakkumise tõenäoline ulatus, mida turg ja poliitilised algatused võimaldavad (arvestades LTE kasutamist ja riiklikke lairibakavasid, ELi tõukefonde ja riigiabi); iii) praeguste universaalteenuse nõuete ning korra sobivus; iv) universaalteenusega seotud praeguste kohustuste võimalik vähendamine, kui turul neid teenuseid osutatakse (nt juurdepääs avalikult kasutatavatele telefoniteenustele, kataloogi ja kataloogipäringute teenus, üldkasutatavad telefonid). Lisaks hinnatakse uuringus universaalteenuse tariifide taskukohasust ning universaalteenuse lairibaühendusega seotud täiendavate kohustuste võimalust, eelkõige erilist huvi pakkuvate avalike kohtade, nt koolide, raamatukogude ja tervishoiukeskuste, ühendamise elluviidavust ning kulusid. Samuti hinnatakse universaalteenuse erinevate rahastamismehhanismide (nt avalikud vahendid, rahalised toetused elektroonilise side sektorilt või muudelt kasusaajatelt ja/või lisatasud tavatelefoni- ja traadita võrgu teenuseid kasutavatelt tarbijatelt) positiivseid ning negatiivseid aspekte.
II.1.6)Ühtne riigihangete klassifikaator (CPV)

79419000, 73200000

II.1.7)Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni riigihankelepingu (GPA) kohta
Hankeleping on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni riigihankelepinguga (GPA): jah
II.1.8)Osad
Hankeleping on jaotatud osadeks: ei
II.1.9)Teave alternatiivsete pakkumuste kohta
Alternatiivsete pakkumuste lubatavus: ei
II.2)Lepingu kogus või ulatus
II.2.1)Üldkogus või ulatus:
Maksimaalne maksumus: 150 000 EUR.
II.2.2)Teave täiendavate hankevõimaluste kohta
Täiendavate hangete võimalused: ei
II.2.3)Info uuendamiste kohta
Seda lepingut võidakse uuendada: ei
II.3)Hankelepingu kestus või lõpptähtaeg
Kestus kuudes: 10 (alates hankelepingu sõlmimisest)

III osa: Juriidiline, majanduslik, finants- ja tehniline teave

III.1)Hankelepingu tingimused
III.1.1)Nõutavad tagatised ja garantiid:
Vt pakkumise iseloomustust ja teenuste näidislepingut.
III.1.2)Peamised rahastamis- ja maksetingimused ja/või viide neid reguleerivatele asjaomastele sätetele:
Vt pakkumise iseloomustust ja teenuste näidislepingut.
III.1.3)Edukaks tunnistatud ühispakkumuse esitanud pakkujate rühmalt nõutav õiguslik vorm:
Vt pakkumise iseloomustust.
III.1.4)Muud eritingimused
Lepingu täitmise suhtes kohaldatakse eritingimusi: ei
III.2)Osalemistingimused
III.2.1)Ettevõtjate individuaalne seisund, sealhulgas kutse- või ettevõtlusregistrisse kuulumisega seotud nõuded
Teave ja vorminõuded, mis on vajalikud nõuete täitmise hindamiseks: vt pakkumise iseloomustust.
III.2.2)Majandus- ja finantssuutlikkus
Teave ja vorminõuded, mis on vajalikud nõuete täitmise hindamiseks: vt pakkumise iseloomustust.
III.2.3)Tehniline pädevus
Teave ja vorminõuded, mis on vajalikud nõuete täitmise hindamiseks:
vt pakkumise iseloomustust.
III.2.4)Teave reserveeritud hankelepingute kohta
III.3)Teenuste hankelepingute eritingimused
III.3.1)Teave teatava kutseala kohta
Teenust võivad osutada ainult teatava kutseala esindajad: ei
III.3.2)Teenuse osutamise eest vastutav personal
Juriidilised isikud peavad esitama teenuse osutamise eest vastutava personali nimed ja kvalifikatsiooni: jah

IV osa: Hankemenetlus

IV.1)Hankemenetluse liik
IV.1.1)Hankemenetluse liik
Avatud
IV.1.2)Taotlejate piirarv, keda kutsutakse esitama pakkumusi või osalema
IV.1.3)Pakkujate arvu piiramine läbirääkimiste või võistleva dialoogi käigus
IV.2)Hindamiskriteeriumid
IV.2.1)Hindamiskriteeriumid
majanduslikult soodsaim pakkumus lähtudes tehnilises kirjelduses, pakkumuse esitamise ettepanekus, ettepanekus alustada läbirääkimisi või kirjeldavas dokumendis esitatud kriteeriumidest
IV.2.2)Teave elektroonilise oksjoni kohta
Kasutatakse elektroonilist oksjonit: ei
IV.3)Haldusalane teave
IV.3.1)Hankija poolt toimikule antud viitenumber:
SMART 2014/0011.
IV.3.2)Sama hankelepingu kohta on varem avaldatud teade/teated

Eelteade

Teate number ELTs: 2013/S 252-441252 , 31.12.2013

IV.3.3)Tehniliste kirjelduste ja täiendavate dokumentide või kirjeldava dokumendi saamise tingimused
IV.3.4)Pakkumuste või osalemistaotluste esitamise tähtaeg
12.5.2014 - 16:00
IV.3.5)Kuupäev, mil kvalifitseeritud taotlejatele saadetakse pakkumuse esitamise ettepanekud või osalemiskutsed
IV.3.6)Keel(ed), milles võib koostada pakkumised või osalemistaotlused
Mis tahes ELi ametlik keel
IV.3.7)Minimaalne aeg, mille jooksul pakkuja peab pakkumuse jõus hoidma
Kestus kuudes: 9 (alates pakkumuse esitamistähtajast)
IV.3.8)Pakkumuste avamise tingimused
Kuupäev: 19.5.2014 - 10:30

Pakkumuste avamise koht:

komisjoni hoone BU33, 4. korrus, ruum 04/65, avenue de Beaulieu 33, 1160 Brüssel, BELGIA.

Volitatud isikud, kes võivad viibida pakkumuste avamise juures: jah

Täiendav teave volitatud isikute ja avamismenetluse kohta: pakkumiste avamisel võib osaleda iga pakkuja 1 volitatud esindaja. Pakkujad, kes soovivad pakkumiste avamisel osaleda, peavad sellest hr Vesa Teräväle e-postiga (cnect-bos@ec.europa.eu) või faksiga (+32 22961507) vähemalt 48 tundi ette teatama ning märkima pakkumiste avamisel osaleva isiku nime.

VI osa: Lisateave

VI.1)Teave hanke kordumise kohta
See on korduv hange: ei
VI.2)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hankeleping on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: jah
Viide projekti(de)le ja/või programmi(de)le: elektronside poliitika.
VI.3)Lisateave
Pakkumisdokumente avaldatakse punktis I.1 nimetatud aadressil. Veebisaiti uuendatakse regulaarselt ning pakkuja kohus on pakkumismenetluse vältel uuendusi ja muudatusi kontrollida.
VI.4)Vaidlustusmenetlus
VI.4.1)Vaidlustusmenetluse eest vastutav organ

Ametlik nimetus: Üldkohus
Postiaadress: rue du Fort Niedergrünewald
Linn: Luxembourg
Sihtnumber: 2925
Riik: Luksemburg
E-post: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Internetiaadress: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Vaidlustuse esitamine
Täpne teave vaidlustuse esitamise tähtaja kohta: 2 kuu jooksul hageja teavitamisest või kui teavitamist ei toimu, 2 kuu jooksul päevast, mil asjast teada saadi. Kaebuse esitamine Euroopa Ombudsmanile ei too kaasa apellatsioonide esitamise tähtaja peatamist ega uue tähtaja määramist.
VI.4.3)Vaidlustuse esitamise kohta teavet pakkuv asutus

Ametlik nimetus: Euroopa Komisjon, sidevõrkude, sisu ja tehnoloogia peadirektoraat, direktoraat B – elektroonilised sidevõrgud ja -teenused, üksus B2 – regulatiivne koordineerimine ja kasutajad, teadmiseks: hr Vesa Terävä
Postiaadress: büroo BU33 04/035
Linn: Brüssel
Sihtnumber: 1049
Riik: Belgia
E-post: vesa.terava@ec.europa.eu
Internetiaadress: http://ec.europa.eu/dgs/connect/index_en.htm

VI.5)Teate lähetamise kuupäev:
3.4.2014