Доставки - 12871-2016

Компактен изглед

15/01/2016    S10    - - Доставки - Обявление за предварителна информация без покана за участие в състезателна процедура - Не е приложимо 

България-София: Система за контрол на достъп

2016/S 010-012871

Обявление за предварителна информация

Доставки

Директива 2004/18/ЕО

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование, адреси и място/места за контакт

Национална агенция за приходите
131063188
бул. „Княз Александър Дондуков“ № 52
Място/места за контакт: ЦУ на НАП, бул. „Княз Александър Дондуков“ № 52
На вниманието на: Надя Кирилова, Полина Маргитина-Петрова
1000 София
България
Телефон: +359 298593211 / +359 298593138
Адрес за електронна поща: n.kirilova@nra.bg

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган : http://www.nap.bg

Адрес на профила на купувача: http://nap.bg/page?id=305

Допълнителна информация може да бъде получена от: Горепосоченото/ите място/места за контакт

I.2)Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.3)Основна дейност
Общи обществени услуги
Икономически и финансови дейности
I.4)Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи
Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи: не

Раздел ІІ.Б: Обект на поръчката (Доставки или услуги)

II.1)Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка и монтаж на централизирана система за контрол на достъп с отчитане на индивидуалното работно време и демонтаж на съществуващите системи в сградите на Централно управление (ЦУ) на НАП, гр. София, бул. „Княз Александър Дондуков“ № 52 и ул. „Врабча“ № 23.
II.2)Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Гр. София, бул. „Княз Александър Дондуков“ № 52;
гр. София, ул. „Врабча“ № 23.

код NUTS BG411

II.3)Информация относно рамковото споразумение
Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение : не
II.4)Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките или услугите:
Изпълнението на поръчката включва следните дейности:
— Демонтаж на съществуващите системи за контрол на достъп в сградите на ЦУ на НАП, находящи се в гр. София, на бул. "Княз Ал. Дондуков" № 52 и на ул. "Врабча" № 23“.
— Доставка, монтаж и тестване за пускане в експлоатация на централизирана система за контрол на достъп с отчитане на индивидуалното работно време в сградите на ЦУ на НАП в гр. София, на бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 52 и на ул. „Врабча“ № 23 — първи надпартерен и трети надпратерен етажи, в това число:
— доставка на необходимите оборудване, автоматика, материали и компоненти за монтажа и функционирането на системата едновременно в двете сгради на ЦУ на НАП;
— изработка и доставка на 1 000 /хиляда/ броя безконтактни карти за служители /с отпечатани на тях логото на НАП и имена, длъжности, дирекции и снимки на служителите/ и 200 /двеста/ броя служебни карти /с отпечатани на тях логото на НАП, надпис „Министерство на финансите“ „Национална агенция за приходите“ и пореден номер/. Безконтактните карти следва да са съвместими като параметри с използваните към настоящия момент /125 KHz/. Картите следва да се изработват и предоставят на възложителя поетапно в срока на изпълнение на договора, по заявка на възложителя, направена чрез координатора по договора.
— гаранционно обслужване на доставената и монтирана система за срок от 36 (тридесет и шест) месеца, считано от датата на приемане на извършения монтаж и тестване на системата за пускане в експлоатация, удостоверено с подписването на приемателно-предавателен протокол.
Прогнозната стойност на поръчката, която е и максимално допустима стойност, е 25 000 BGN.
Прогнозна стойност, без да се включва ДДС: 25 000 BGN

Обособени позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.5)Oбщ терминологичен речник (CPV)

42961100, 35123200

II.6)Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане
27.1.2016
II.7)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
II.8)Допълнителна информация:
II.1)Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка и монтаж на техническо оборудване — системи за видеонаблюдение в сгради на НАП.
II.2)Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Сгради на НАП на територията на Република България.

код NUTS BG

II.3)Информация относно рамковото споразумение
Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение : не
II.4)Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките или услугите:
Доставка и монтаж на техническо оборудване — системи за видеонаблюдение в сгради на НАП. Прогнозната стойност на поръчката, която е и нейна максимално допустима стойност, е в размер на 100 000 BGN.
Прогнозна стойност, без да се включва ДДС: 100 000 BGN

Обособени позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.5)Oбщ терминологичен речник (CPV)

32323500, 51314000

II.6)Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане
II.7)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
II.8)Допълнителна информация:

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия във връзка с поръчката
III.1.1)Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:
III.2)Условия за участие
III.2.1)Информация относно запазени поръчки

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
VI.2)Допълнителна информация:
Предварителното обявление касае процедури за възлагане на обществени поръчки за доставка и монтаж на системи за видеонаблюдение и система за контрол на достъпа и демонтаж на съществуващи системи, които Националната агенция за приходите възнамерява да открие през следващите 12 (дванадесет) месеца. Общата прогнозна стойност на обществените поръчки за доставки на системи за видеонаблюдение и системи за контрол на достъпа е 125 000 BGN. без ДДС. Тази стойност е обединена с поръчките за услуги със сходен предмет, които са свързани с охрана на обекти с физическа охрана и охрана на обекти със СОТ, както и услугите по ремонт и поддържане на съществуващите в НАП системи за контрол на достъпа и системи за видеонаблюдение, като общата стойност на доставки и услуги със сходен предмет е в размер на 1 500 603 BGN, което обуславя изпращането на настоящото предварително обявление.
VI.3)Информация относно общата нормативна рамка
Съответни правителствени уебсайтове, от които може да се получи информация

Данъчно законодателство http://www.nap.bg http://www.minfin.bg

Законодателство в областта на опазването на околната среда http://www.moew.government.bg

Закрила на заетостта и условия на труд http://www.mlsp.government.bg http://git.mlsp.government.bg

VI.4)Дата на изпращане на настоящото обявление:
14.1.2016