Доставки - 128886-2014

Компактен изглед

16/04/2014    S75

Люксембург-Люксембург: Доставка на природен газ

2014/S 075-128886

Обявление за поръчка

Доставки

Директива 2004/18/ЕО

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование, адреси и място/места за контакт

Официално наименование: Европейска комисия
Пощенски адрес: сграда Jean Monnet, офис A1/029
Град: Люксембург
Пощенски код: 2920
Държава: Люксембург
На вниманието на: Служба за инфраструктура и логистика – Люксембург, отдел OIL.06, сектор 002 „Процедури по доставки и договори“
Адрес за електронна поща: oil-appels-offres@ec.europa.eu
Телефон: +352 4301-38312
Факс: +352 4301-32109

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган : http://ec.europa.eu/oil/appels_fr.htm

Електронен достъп до информация: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=405

Електронно подаване на оферти и заявления за участие: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=405

Допълнителна информация може да бъде получена от:
Горепосоченото/ите място/места за контакт

Спецификации и допълнителни документи (включително документи за състезателен диалог и динамична система за покупки) могат да бъдат получени от:
Горепосоченото/ите място/места за контакт

Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени на:
Горепосоченото/ите място/места за контакт

I.2)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.3)Основна дейност
Общи обществени услуги
I.4)Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи: да

Официално наименование: Европейско училище Люксембург II
Пощенски адрес: 6, rue Gaston Thorn
Град: Бертранж
Пощенски код: 8628
Държава: Люксембург

Официално наименование: Европейски парламент
Пощенски адрес: plateau de Kirchberg, сграда Konrad Adenauer
Град: Люксембург
Пощенски код: 2929
Държава: Люксембург

Официално наименование: Съд на Европейския съюз
Пощенски адрес: plateau de Kirchberg
Град: Люксембург
Пощенски код: 2985
Държава: Люксембург

Раздел ІІ: Обект на поръчката

II.1)Описание
II.1.1)Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на природен газ.
II.1.2)Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите: Люксембург.

код NUTS LU00 Luxembourg (Grand-Duché)

II.1.3)Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)
Обявлението обхваща обществена поръчка
II.1.4)Информация относно рамковото споразумение
II.1.5)Кратко описание на поръчката или покупката/ите
Поръчката е за доставка на природен газ, който да бъде предоставен на институциите на ЕС, разположени в Люксембург.
Доставката на природен газ трябва да включва изпълнение на всички задачи и задължения, свързани с регистрацията и прекратяването на договора, както и организиране на използването на мрежата за всички места на доставка. Тези задания трябва да бъдат изпълнени от изпълнителя.
II.1.6)Oбщ терминологичен речник (CPV)

09123000 Природен газ

II.1.7)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): да
II.1.8)Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.9)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2)Количество или обем на поръчката
II.2.1)Общо количество или обем :

Годишно потребление е предвидено да бъде приблизително 3 700 000 m3.

II.2.2)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.3)Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.3)Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци: 60 (считано от датата на възлагане на поръчката)

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия във връзка с поръчката
III.1.1)Изискуеми депозити и гаранции:
III.1.2)Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:
Условията са дадени в проектодоговора.
III.1.3)Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката:
Условията са дадени в административните клаузи.
III.1.4)Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия : не
III.2)Условия за участие
III.2.1)Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
III.2.2)Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията: изискваната информация и документи са подробно описани в административните клаузи.
III.2.3)Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:
изискваната информация и документи са подробно описани в административните клаузи.
III.2.4)Информация относно запазени поръчки
III.3)Специфични условия за поръчки за услуги
III.3.1)Информация относно определена професия
III.3.2)Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Вид процедура
IV.1.1)Вид процедура
Открита
IV.1.2)Ограничение на броя на операторите, които ще бъдат поканени да представят оферти или да участват
IV.1.3)Намаляване на броя на операторите по време на договарянето или диалога
IV.2)Критерии за възлагане
IV.2.1)Критерии за възлагане
Най-ниска цена
IV.2.2)Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг: не
IV.3)Административна информация
IV.3.1)Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган:
OIL-06-PO-2014-009.
IV.3.2)Предишни публикации относно същата поръчка

Други предишни публикации

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2013/S 98-166343 от 23.5.2013

IV.3.3)Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи: 13.5.2014
Платими документи: не
IV.3.4)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
20.5.2014 - 16:00
IV.3.5)Дата на изпращане на поканите за представяне на оферта или за участие на избраните кандидати
IV.3.6)Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие
Всеки от официалните езици на ЕС
IV.3.7)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.3.8)Условия за отваряне на офертите
Дата: 26.5.2014 - 15:00

Място:

сграда Jean Monnet, зала A1/040A.

Лица, които са оправомощени да присъстват при отварянето на офертите: да
Допълнителна информация относно оправомощените лица и процедурата на отваряне: Може да присъства 1 представител за оферент. По-подробна информация е дадена в административните клаузи.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
VI.3)Допълнителна информация

Административните клаузи и допълнителните документи (включително въпроси и отговори) могат да бъдат изтеглени от следния интернет адрес: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=405

Заинтересованите страни се приканват да се консултират с тази страница редовно за актуализации и отговори на въпроси. Комисията няма да бъде отговорна, в случай че оферентите не обърнат внимание на каквато и да било допълнителна информация относно тази покана за участие в търг, предоставена на настоящата интернет страница. Няма да се издава версия на хартиен формат.
Избраният оферент трябва да изпрати на възлагащия орган, в рамките на срока, определен от последния и преди подписването на договора, копие на удостоверението за оторизация за извършване на доставки, издадено от ILR (Institut Luxembourgeois de Régulation).
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование: Общ съд на Европейския съюз
Пощенски адрес: rue du Fort Niedergrünewald
Град: Люксембург
Пощенски код: 2925
Държава: Люксембург
Адрес за електронна поща: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Телефон: +352 4303-1
Факс: +352 4303-2100
Интернет адрес: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Подаване на жалби
VI.4.3)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Официално наименование: Служба за Инфраструктура и логистика – Люксембург, на вниманието на: г-жа Inez Jacquemyn
Пощенски адрес: сграда Jean Monnet, rue Alcide de Gasperi
Град: Люксембург
Пощенски код: 2920
Държава: Люксембург
Адрес за електронна поща: inez.jacquemyn@ec.europa.eu
Телефон: +352 4301-36491
Факс: +352 4301-33789

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
3.4.2014