Услуги - 129737-2021

16/03/2021    S52

Унгapия-Будапеща: Административна и техническа помощ за изпълнението на компонент 3 — действия на наказателното правосъдие в контекста на проекта CT INFLOW

2021/S 052-129737

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Регламент (ЕС, Евратом) № 2018/1046

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Агенция на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането (CEPOL)
Пощенски адрес: Ó utca 27
Град: Budapest
код NUTS: HU Magyarország
Пощенски код: 1066
Държава: Унгария
Електронна поща: tenders@cepol.europa.eu
Телефон: +36 18038030
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.cepol.europa.eu/
Адрес на профила на купувача: https://www.cepol.europa.eu/who-we-are/working-with-cepol/procurement
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7755
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7755
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Административна и техническа помощ за изпълнението на компонент 3 — действия на наказателното правосъдие в контекста на проекта CT INFLOW

Референтен номер: CEPOL/PR/OP/2021/001
II.1.2)Основен CPV код
80500000 Услуги по обучение
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

CEPOL иска да изпълни компонента за действия на наказателното правосъдие на проекта „Засилване на действията в областта на информацията и наказателното правосъдие за тероризма в Близкия Изток и Северна Африка (CT INFLOW)“ посредством специализиран субект. Специализираното лице трябва да има надежден, доказан опит в създаването на възможности за правосъдния сектор в трети държави. Използваните дейности трябва да доведат до подобрени системи за наказателно правосъдие, които могат да си сътрудничат регионално и международно, за да предложат сигурност на техните граждани, като същевременно се гарантира спазване на международното право, човешките права и върховенството на закона.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1 400 000.00 EUR
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
73000000 Научни изследвания и експериментални разработки и свързаните с тях консултантски услуги
79000000 Бизнес услуги: право, маркетинг, консултиране, набиране на персонал, печат и охрана
79996000 Услуги по организиране на бизнес събития
79997000 Услуги, свързани с бизнес пътувания
79400000 Консултантски услуги по управление и стопанска дейност и свързаните с тях услуги
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: HU Magyarország
Основно място на изпълнение:

Южно съседство от ЕС основно в държавите-партньори (Алжир, Йордания, Ливан, Мароко, Тунис, Турция)

Държавите — членки на ЕС

В собствените помещения на изпълнителя

В помещенията на CEPOL в Будапеща

Дистанционно

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1 400 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 30
Тази поръчка подлежи на подновяване: да
Описание на подновяванията:

Подновява се автоматично един път за шест месеца, освен ако една от страните не получи официално уведомление за противното най-малко 1 месец преди изтичането на текущия срок.

II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Засилване на действията в областта на информацията и наказателното правосъдие за тероризма в Близкия Изток и Северна Африка (CT INFLOW), финансирани по инструмента, допринасящ за стабилността и мира.

II.2.14)Допълнителна информация

Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.1.3)Технически и професионални възможности
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
Рамково споразумение с един оператор
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 30/04/2021
Местно време: 10:30
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Английски, Български, Датски, Немски, Гръцки, Естонски, Фински, Френски, Ирландски, Хърватски, Унгарски, Италиански, Латвийски, Литовски, Малтийски, Нидерландски, Полски, Португалски, Румънски, Словашки, Словенски, Испански, Шведски, Чешки
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 03/05/2021
Местно време: 10:30
Място:

Седалището на CEPOL в Будапеща на адрес: CEPOL, Ó utca 27., Budapest, 1066, УНГАРИЯ.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Общ съд
Пощенски адрес: Rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: L-2925
Държава: Люксембург
Електронна поща: GC.Registry@curia.europa.eu
Телефон: +352 4303-1
Факс: +352 4303-2100
Интернет адрес: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
09/03/2021