Sedan den 2 november 2022 är TED-webbplatsen redo för eForms. Ändrad sökfunktion: du måste anpassa dina fördefinierade expertsökningar. Läs mer om förändringarna i TED-nyheterna och på de uppdaterade hjälpsidorna.

Tjänster - 129737-2021

16/03/2021    S52

Ungern-Budapest: Administrativt och tekniskt stöd för genomförandet av del 3 – Straffrättslig reaktion inom ramen för CT INFLOW-projektet

2021/S 052-129737

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
Förordning (EU, Euratom) nr 2018/1046

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (Cepol)
Postadress: Ó utca 27
Ort: Budapest
Nuts-kod: HU Magyarország
Postnummer: 1066
Land: Ungern
E-post: tenders@cepol.europa.eu
Telefon: +36 18038030
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.cepol.europa.eu/
Upphandlarprofil: https://www.cepol.europa.eu/who-we-are/working-with-cepol/procurement
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7755
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7755
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Administrativt och tekniskt stöd för genomförandet av del 3 – Straffrättslig reaktion inom ramen för CT INFLOW-projektet

Referensnummer: CEPOL/PR/OP/2021/001
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
80500000 Utbildningstjänster
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Cepol strävar efter att genomföra den del av projektet som rör straffrättsliga åtgärder mot terrorism i Mellanöstern och Nordafrika (CT INFLOW) genom en specialiserad enhet. Den specialiserade enheten ska ha trovärdig styrkt erfarenhet av kapacitetsuppbyggnad för rättssektorn i tredjeländer. De åtgärder som genomförs måste leda till förbättrade straffrättsliga system som kan samarbeta regionalt och internationellt för att erbjuda sina medborgare säkerhet samtidigt som efterlevnaden av internationell rätt, mänskliga rättigheter och rättsstatsprincipen säkerställs.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 1 400 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
73000000 FoU-tjänster samt tillhörande konsulttjänster
79000000 Företagstjänster: lagstiftning, marknadsföring, rådgivning, rekrytering, tryckning och säkerhet
79996000 Företagsadministration
79997000 Affärsresetjänster
79400000 Företags- och managementrådgivning samt tillhörande tjänster
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: HU Magyarország
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

EU:s södra grannskap främst i partnerländer (Algeriet, Jordanien, Libanon, Marocko, Tunisien, Turkiet)

EU:s medlemsstater

I uppdragstagarens egna lokaler

I Cepols lokaler i Budapest

Avlägset

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 1 400 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 30
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Förnyas automatiskt en gång för sex månader, såvida inte någon av parterna erhåller ett formellt meddelande om motsatsen minst en månad före utgången av den pågående löptiden.

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: ja
Projektnummer eller referens:

Förbättra informationen och de straffrättsliga insatserna mot terrorism i Mellanöstern och Nordafrika (CT INFLOW) som finansieras genom instrumentet som bidrar till stabilitet och fred.

II.2.14)Kompletterande upplysningar

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).

III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).

III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet
Skyldighet att ange namn och yrkeskvalifikationer för den personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
Ramavtal med en enda aktör
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 30/04/2021
Lokal tid: 10:30
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Engelska, Bulgariska, Danska, Tyska, Grekiska, Estniska, Finska, Franska, Iriska, Kroatiska, Ungerska, Italienska, Lettiska, Litauiska, Maltesiska, Nederländska, Polska, Portugisiska, Rumänska, Slovakiska, Slovenska, Spanska, Svenska, Tjeckiska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 6 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 03/05/2021
Lokal tid: 10:30
Plats:

Cepols huvudkontor beläget i Budapest, Ó utca 27., Budapest, 1066, UNGERN.

Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).

VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Tribunalen
Postadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxemburg
E-post: GC.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadress: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
09/03/2021