Доставки - 131417-2019

21/03/2019    S57    - - Доставки - Обявление за възлагане на поръчка - Открита процедура 

България-Варна: Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти

2019/S 057-131417

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Legal Basis:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ — Варна
000083633
ул. „Марин Дринов“ № 55
Варна
9002
България
Лице за контакт: Елена Панева
Телефон: +359 52677054
Електронна поща: epaneva@mu-varna.bg
Факс: +359 52643116
код NUTS: BG331

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.mu-varna.bg/

Адрес на профила на купувача: http://mu-varna.bg/BG/CustomerProfile/Pages/procedurure-after_15_04.aspx

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Образование

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на хранителни продукти за нуждите на Студентски общежития и столове при Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ — Варна по 11 обособени позиции

Референтен номер: 2018-050
II.1.2)Основен CPV код
15000000
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Предмет на поръчката е избор на изпълнител за доставка на хран. продукти за нуждите на Студентски общежития и столове при МУ „Проф. д-р П. Стоянов“ — Варна по единадесет обос. поз-ии, съгл. техн. спец-я (прил. № 1).

Място на изп-е на поръчката: гр. Варна, ул. „Петър Райчев“ № 35 — студентски стол.

Поръчката включва 11 обос. поз-ии:

— ОП № 1 „Хляб, тестени продукти и храни на зърнена основа“,

— ОП № 2 „Месо, месни продукти и колбаси“,

— ОП № 3 „Риба и рибни продукти“,

— ОП № 4 „Мляко и млечни продукти“,

— ОП № 5 „Пресни яйца“,

— ОП № 6 „Пресни плодове и зеленчуци“,

— ОП № 7 „Замразени плодове и зеленчуци“,

— ОП № 8 „Варива“,

— ОП № 9 „Захар, захарни и солени изделия“,

— ОП № 10 „Консервирани продукти и сокове“ и

— ОП № 11 „Пакетирани храни, подправки и други“.

Прогн. ст-ст представлява максимално допустима ст-ст на д-ра за общ. поръчка за обос. поз-я/и, за които участникът е определен за изп-л, и възл-лят се лимитира с нея.

Посоч. кол-ва в док-ята са прогнозни за 24 месеца, като доставките на хран. продукти се определя от възл-ля.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 3 735 298.40 BGN
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Хляб, тестени продукти и храни на зърнена основа

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15810000
15811000
15811100
15612000
15625000
15620000
15850000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG331
Основно място на изпълнение:

гр. Варна, ул. „Петър Райчев“ № 35 — студентски стол

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на 104 040 единици (брой, килограм) по 30 вида продукти съгласно техническа спецификация (приложение № 1) от документацията

II.2.5)Критерии за възлагане
Критерий за качество - Име: Продуктова листа / Тежест: 35 %
Критерий за качество - Име: Срок за извършване на допълнителни доставки след извънредна заявка в рамките на работния ден / Тежест: 10 %
Цена - Тежест: Отстъпка от САПИ-55 %
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

Срокът на д-ра може да бъде удължен при наличие на непредв. обст-ва по смисъла на ЗОП и/или по обект. причини (пр-ра по обжалване на стартирала общ. поръчка с еднакъв предмет без влязло в сила опр-е/реш-е, отказ на определен за изп-л за скл. на д-р и др.) при запазване на всички останали клаузи по д-ра и само при усл-е че максим. допуст. ст-ст по обос. поз-я не е изчерпана.

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Срокът на опцията за удължаване не може да надхвърля 8 (осем) месеца. Упражняването на опцията се извършва чрез едностранно писмено уведомление, отправено от възложителя до изпълнителя, като действието ѝ се прекратява при отпадане на основанието за удължаване на срока на действие на договора.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Месо, месни продукти и колбаси

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15111000
15112000
15113000
15115000
15131100
15131200
15131230
15131600
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG331
Основно място на изпълнение:

Гр. Варна, ул. "Петър Райчев" №35 - студентски стол

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на 239 700 килограма по 81 вида продукти, съгласно техническа спецификация (Приложение №1) от документацията

II.2.5)Критерии за възлагане
Критерий за качество - Име: Система за управление на риска / Тежест: 30 %
Критерий за качество - Име: Продуктова листа / Тежест: 15 %
Критерий за качество - Име: Срок за извършване на допълнителни доставки след извънредна заявка в рамките на работния ден / Тежест: 5 %
Цена - Тежест: Отстъпка от САПИ-50 %
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

Срокът на д-ра може да бъде удължен при наличие на непредв.обст-ва по смисъла на ЗОП и/или по обект.причини, при запазване на всички ост. клаузи по д-ра и само при усл-е, че максим. допуст.ст-ст по обос.поз-я не е изчерпана. Упражняването на опцията се извършва чрез едностр.писмено уведомление, отправено от В-ля до Изп-ля, като се прекратява при отпадане на осн-нието за удълж-не на срока на д-ра.

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Възл-лят си запазва правото да поръчва хран. продукти, невключени в техн. спец-я (ТС), но попадат в обхвата на групата/те храни, включени в об. поз-я.

Размер на опцията: ст-стта на дост. продукти, невключени в ТС след приспаднат % отстъпка, предлаган от участника, не може да надвишава 3 % от прогн. ст-ст на об. поз-я без ДДС, респ. от потребената ст-ст без ДДС към момента на приключване на д-ра.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Риба и рибни продукти

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15200000
15220000
15250000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG331
Основно място на изпълнение:

Гр. Варна, ул. "Петър Райчев" №35 - студентски стол

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на 4 700 килограма по 11 вида продукти, съгласно техническа спецификация (Приложение №1) от документацията

II.2.5)Критерии за възлагане
Критерий за качество - Име: Продуктова листа / Тежест: 35 %
Критерий за качество - Име: Срок за извършване на допълнителни доставки след извънредна заявка в рамките на работния ден / Тежест: 10 %
Цена - Тежест: Отстъпка от САПИ-55 %
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

Срокът на д-ра може да бъде удължен при наличие на непредв. обст-ва по смисъла на ЗОП и/или по обект. причини (пр-ра по обжалване на стартирала общ. поръчка с еднакъв предмет без влязло в сила опр-е/реш-е, отказ на определен за изп-л за скл. на д-р и др.), при запазване на всички останали клаузи по д-ра и само при усл-е, че максим. допуст. ст-ст по обос. поз-я не е изчерпана.

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Срокът на опцията за удължаване не може да надхвърля 8 (осем) месеца. Упражняването на опцията се извършва чрез едностранно писмено уведомление, отправено от Възложителя до Изпълнителя, като действието й се прекратява при отпадане на основанието за удължаване на срока на действие на договора.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Мляко и млечни продукти

Обособена позиция №: 4
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15500000
15511000
15540000
15551300
15550000
15512000
15530000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG331
Основно място на изпълнение:

Гр. Варна, ул. "Петър Райчев" №35 - студентски стол

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на 181 880 единици (брой, килограм) по 36 вида продукти, съгласно техническа спецификация (Приложение №1) от документацията

II.2.5)Критерии за възлагане
Критерий за качество - Име: Система за управление на риска / Тежест: 30 %
Критерий за качество - Име: Продуктова листа / Тежест: 15 %
Критерий за качество - Име: Срок за извършване на допълнителни доставки след извънредна заявка в рамките на работния ден / Тежест: 5 %
Цена - Тежест: Отстъпка от САПИ-50 %
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

Срокът на д-ра може да бъде удължен при наличие на непредв. обст-ва по смисъла на ЗОП и/или по обект. причини (пр-ра по обжалване на стартирала общ. поръчка с еднакъв предмет без влязло в сила опр-е/реш-е, отказ на определен за изп-л за скл. на д-р и др.), при запазване на всички останали клаузи по д-ра и само при усл-е, че максим. допуст. ст-ст по обос. поз-я не е изчерпана.

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Срокът на опцията за удължаване не може да надхвърля 8 (осем) месеца. Упражняването на опцията се извършва чрез едностранно писмено уведомление, отправено от Възложителя до Изпълнителя, като действието й се прекратява при отпадане на основанието за удължаване на срока на действие на договора.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Пресни яйца

Обособена позиция №: 5
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
03142500
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG331
Основно място на изпълнение:

Гр. Варна, ул. "Петър Райчев" №35 - студентски стол

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на 200 000 броя яйца, съгласно техническа спецификация (Приложение №1) от документацията

II.2.5)Критерии за възлагане
Критерий за качество - Име: Продуктова листа / Тежест: 35 %
Критерий за качество - Име: Срок за извършване на допълнителни доставки след извънредна заявка в рамките на работния ден / Тежест: 10 %
Цена - Тежест: Отстъпка от САПИ-55 %
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

Срокът на д-ра може да бъде удължен при наличие на непредв. обст-ва по смисъла на ЗОП и/или по обект. причини (пр-ра по обжалване на стартирала общ. поръчка с еднакъв предмет без влязло в сила опр-е/реш-е, отказ на определен за изп-л за скл. на д-р и др.), при запазване на всички останали клаузи по д-ра и само при усл-е, че максим. допуст. ст-ст по обос. поз-я не е изчерпана.

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Срокът на опцията за удължаване не може да надхвърля 8 (осем) месеца. Упражняването на опцията се извършва чрез едностранно писмено уведомление, отправено от Възложителя до Изпълнителя, като действието й се прекратява при отпадане на основанието за удължаване на срока на действие на договора.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Пресни плодове и зеленчуци

Обособена позиция №: 6
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
03200000
03212100
03220000
03221000
03222000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG331
Основно място на изпълнение:

Гр. Варна, ул. "Петър Райчев" №35 - студентски стол

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на 197 502 килограма по 44 вида продукти, съгласно техническа спецификация (Приложение №1) от документацията

II.2.5)Критерии за възлагане
Критерий за качество - Име: Система за управление на риска / Тежест: 35 %
Критерий за качество - Име: Срок за извършване на допълнителни доставки след извънредна заявка в рамките на работния ден / Тежест: 10 %
Цена - Тежест: Отстъпка от САПИ-55 %
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

Срокът на д-ра може да бъде удължен при наличие на непредв. обст-ва по смисъла на ЗОП и/или по обект. причини (пр-ра по обжалване на стартирала общ. поръчка с еднакъв предмет без влязло в сила опр-е/реш-е, отказ на определен за изп-л за скл. на д-р и др.), при запазване на всички останали клаузи по д-ра и само при усл-е, че максим. допуст. ст-ст по обос. поз-я не е изчерпана.

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Срокът на опцията за удължаване не може да надхвърля 8 (осем) месеца. Упражняването на опцията се извършва чрез едностранно писмено уведомление, отправено от Възложителя до Изпълнителя, като действието й се прекратява при отпадане на основанието за удължаване на срока на действие на договора.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Замразени плодове и зеленчуци

Обособена позиция №: 7
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15331100
15331170
15311000
15311200
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG331
Основно място на изпълнение:

Гр. Варна, ул. "Петър Райчев" №35 - студентски стол

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на 69 300 килограма по 16 вида продукти, съгласно техническа спецификация (Приложение №1) от документацията

II.2.5)Критерии за възлагане
Критерий за качество - Име: Продуктова листа / Тежест: 35 %
Критерий за качество - Име: Срок за извършване на допълнителни доставки след извънредна заявка в рамките на работния ден / Тежест: 10 %
Цена - Тежест: Отстъпка от САПИ-55 %
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

Срокът на д-ра може да бъде удължен при наличие на непредв.обст-ва по смисъла на ЗОП и/или по обект.причини, при запазване на всички ост. клаузи по д-ра и само при усл-е, че максим. допуст.ст-ст по обос.поз-я не е изчерпана. Упражняването на опцията се извършва чрез едностр.писмено уведомление, отправено от В-ля до Изп-ля, като се прекратява при отпадане на осн-нието за удълж-не на срока на д-ра.

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Възл-лят си запазва правото да поръчва хран. продукти, невключени в техн. спец-я (ТС), но попадат в обхвата на групата/те храни, включени в об. поз-я.

Размер на опцията: ст-стта на дост. продукти, невключени в ТС след приспаднат % отстъпка, предлаган от участника, не може да надвишава 3 % от прогн. ст-ст на об. поз-я без ДДС, респ. от потребената ст-ст без ДДС към момента на приключване на д-ра.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Варива

Обособена позиция №: 8
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
03212000
03212200
03212210
03211300
03212211
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG331
Основно място на изпълнение:

Гр. Варна, ул. "Петър Райчев" №35 - студентски стол

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на 30 400 килограма по 9 вида продукти, съгласно техническа спецификация (Приложение №1) от документацията

II.2.5)Критерии за възлагане
Критерий за качество - Име: Продуктова листа / Тежест: 35 %
Критерий за качество - Име: Срок за извършване на допълнителни доставки след извънредна заявка в рамките на работния ден / Тежест: 10 %
Цена - Тежест: Отстъпка от САПИ-55 %
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

Срокът на д-ра може да бъде удължен при наличие на непредв. обст-ва по смисъла на ЗОП и/или по обект. причини (пр-ра по обжалване на стартирала общ. поръчка с еднакъв предмет без влязло в сила опр-е/реш-е, отказ на определен за изп-л за скл. на д-р и др.), при запазване на всички останали клаузи по д-ра и само при усл-е, че максим. допуст. ст-ст по обос. поз-я не е изчерпана.

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Срокът на опцията за удължаване не може да надхвърля 8 (осем) месеца. Упражняването на опцията се извършва чрез едностранно писмено уведомление, отправено от Възложителя до Изпълнителя, като действието й се прекратява при отпадане на основанието за удължаване на срока на действие на договора.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Захар, захарни и солени изделия

Обособена позиция №: 9
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15830000
15831000
15833000
15840000
15842000
15842300
15820000
15311100
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG331
Основно място на изпълнение:

Гр. Варна, ул. "Петър Райчев" №35 - студентски стол

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на 267 200 единици (брой, килограм) по 70 вида продукти, съгласно техническа спецификация (Приложение №1) от документацията

II.2.5)Критерии за възлагане
Критерий за качество - Име: Срок за извършване на допълнителни доставки след извънредна заявка в рамките на работния ден / Тежест: 15 %
Цена - Тежест: Отстъпка от САПИ-85 %
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

Срокът на д-ра може да бъде удължен при наличие на непредв.обст-ва по смисъла на ЗОП и/или по обект.причини, при запазване на всички ост. клаузи по д-ра и само при усл-е, че максим. допуст.ст-ст по обос.поз-я не е изчерпана. Упражняването на опцията се извършва чрез едностр.писмено уведомление, отправено от В-ля до Изп-ля, като се прекратява при отпадане на осн-нието за удълж-не на срока на д-ра.

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Възл-лят си запазва правото да поръчва хран. продукти, невключени в техн. спец-я (ТС), но попадат в обхвата на групата/те храни, включени в об. поз-я.

Размер на опцията: ст-стта на дост. продукти, невключени в ТС след приспаднат % отстъпка, предлаган от участника, не може да надвишава 3 % от прогн. ст-ст на об. поз-я без ДДС, респ. от потребената ст-ст без ДДС към момента на приключване на д-ра.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Консервирани продукти и сокове

Обособена позиция №: 10
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15300000
15331420
15331430
15331450
15331480
15332200
15331470
15131310
15331400
15320000
15321000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG331
Основно място на изпълнение:

Гр. Варна, ул. "Петър Райчев" №35 - студентски стол

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на 62 680 единици (брой, килограм) по 31 вида продукти, съгласно техническа спецификация (Приложение №1) от документацията

II.2.5)Критерии за възлагане
Критерий за качество - Име: Продуктова листа / Тежест: 35 %
Критерий за качество - Име: Срок за извършване на допълнителни доставки след извънредна заявка в рамките на работния ден / Тежест: 10 %
Цена - Тежест: Отстъпка от САПИ-55 %
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

Срокът на д-ра може да бъде удължен при наличие на непредв. обст-ва по смисъла на ЗОП и/или по обект. причини (пр-ра по обжалване на стартирала общ. поръчка с еднакъв предмет без влязло в сила опр-е/реш-е, отказ на определен за изп-л за скл. на д-р и др.), при запазване на всички останали клаузи по д-ра и само при усл-е, че максим. допуст. ст-ст по обос. поз-я не е изчерпана.

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Срокът на опцията за удължаване не може да надхвърля 8 (осем) месеца. Упражняването на опцията се извършва чрез едностранно писмено уведомление, отправено от Възложителя до Изпълнителя, като действието й се прекратява при отпадане на основанието за удължаване на срока на действие на договора.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Пакетирани храни, подправки и други

Обособена позиция №: 11
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15870000
15871000
15871200
15872200
15411200
15332300
15512000
15411110
15840000
15861000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG331
Основно място на изпълнение:

Гр. Варна, ул. "Петър Райчев" №35 - студентски стол

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на 85 108 единици (брой, килограм, литър) по 63 вида продукти, съгласно техническа спецификация (Приложение №1) от документацията

II.2.5)Критерии за възлагане
Критерий за качество - Име: Продуктова листа / Тежест: 35 %
Критерий за качество - Име: Срок за извършване на допълнителни доставки след извънредна заявка в рамките на работния ден / Тежест: 10 %
Цена - Тежест: Отстъпка от САПИ-55 %
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

Срокът на д-ра може да бъде удължен при наличие на непредв.обст-ва по смисъла на ЗОП и/или по обект.причини, при запазване на всички ост. клаузи по д-ра и само при усл-е, че максим. допуст.ст-ст по обос.поз-я не е изчерпана. Упражняването на опцията се извършва чрез едностр.писмено уведомление, отправено от В-ля до Изп-ля, като се прекратява при отпадане на осн-нието за удълж-не на срока на д-ра.

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Възл-лят си запазва правото да поръчва хран. продукти, невключени в техн. спец-я (ТС), но попадат в обхвата на групата/те храни, включени в об. поз-я.

Размер на опцията: ст-стта на дост. продукти, невключени в ТС след приспаднат % отстъпка, предлаган от участника, не може да надвишава 3 % от прогн. ст-ст на об. поз-я без ДДС, респ. от потребената ст-ст без ДДС към момента на приключване на д-ра.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2018/S 220-503052
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: ДДП-35
Обособена позиция №: 4
Наименование:

Мляко и млечни продукти

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
28/02/2019
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 4
Брой на офертите, постъпили от МСП: 3
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
ДЗЗД „Чех груп“
176720025
ул. „Никола Габровски“ № 43
Велико Търново
5000
България
Телефон: +359 889444858
Електронна поща: cheh.group@abv.bg
Факс: +359 889444858
код NUTS: BG321
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 543 288.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 543 288.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: ДДП-36
Обособена позиция №: 2
Наименование:

Месо, месни продукти и колбаси

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
28/02/2019
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 5
Брой на офертите, постъпили от МСП: 4
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
ДЗЗД „Чех груп“
176720025
ул. „Никола Габровски“ № 43
Велико Търново
5000
България
Телефон: +359 889444858
Електронна поща: cheh.group@abv.bg
Факс: +359 889444858
код NUTS: BG321
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 1 247 466.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 1 247 466.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: ДДП-37
Обособена позиция №: 9
Наименование:

Захар, захарни и солени изделия

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
05/03/2019
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 2
Брой на офертите, постъпили от МСП: 2
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Бета-12-Иванови ЕООД
040114702
ул. „Васил Априлов“ № 158, вх. Г
Пловдив
4003
България
Телефон: +359 24416726
Електронна поща: h.mindevski@beta-12.com
Факс: +359 28756149
код NUTS: BG421
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 526 136.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 526 136.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: ДДП-38
Обособена позиция №: 1
Наименование:

Хляб, тестени продукти и храни на зърнена основа

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
08/03/2019
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 2
Брой на офертите, постъпили от МСП: 2
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Амураа-консерв-68 ООД
813069812
р-н Младост, ул. „Под игото“ № 39А
Варна
9020
България
Телефон: +359 52757356
Електронна поща: amura_con@abv.bg
Факс: +359 52763019
код NUTS: BG331
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 119 832.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 119 832.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: ДДП-39
Обособена позиция №: 3
Наименование:

Риба и рибни продукти

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
08/03/2019
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 2
Брой на офертите, постъпили от МСП: 1
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Амураа-консерв-68 ООД
813069812
р-н Младост, ул. „Под игото“ №39А
Варна
9020
България
Телефон: +359 52757356
Електронна поща: amura_con@abv.bg
Факс: +359 52763019
код NUTS: BG331
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 39 000.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 39 000.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: ДДП-40
Обособена позиция №: 5
Наименование:

Пресни яйца

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
08/03/2019
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 2
Брой на офертите, постъпили от МСП: 1
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Амураа-консерв-68 ООД
813069812
р-н Младост, ул. „Под игото“ №39А
Варна
9020
България
Телефон: +359 52757356
Електронна поща: amura_con@abv.bg
Факс: +359 52763019
код NUTS: BG331
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 50 000.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 50 000.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: ДДП-41
Обособена позиция №: 7
Наименование:

Замразени плодове и зеленчуци

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
08/03/2019
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 2
Брой на офертите, постъпили от МСП: 1
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Амураа-консерв-68 ООД
813069812
р-н Младост, ул. „Под игото“ №39А
Варна
9020
България
Телефон: +359 52757356
Електронна поща: amura_con@abv.bg
Факс: +359 52763019
код NUTS: BG331
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 284 856.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 284 856.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: ДДП-42
Обособена позиция №: 8
Наименование:

Варива

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
08/03/2019
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 2
Брой на офертите, постъпили от МСП: 1
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Амураа-консерв-68 ООД
813069812
р-н Младост, ул. „Под игото“ №39А
Варна
9020
България
Телефон: +359 52757356
Електронна поща: amura_con@abv.bg
Факс: +359 52763019
код NUTS: BG331
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 101 616.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 101 616.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: ДДП-43
Обособена позиция №: 10
Наименование:

Консервирани продукти и сокове

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
08/03/2019
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 3
Брой на офертите, постъпили от МСП: 2
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Амураа-консерв-68 ООД
813069812
р-н Младост, ул. „Под игото“ №39А
Варна
9020
България
Телефон: +359 52757356
Електронна поща: amura_con@abv.bg
Факс: +359 52763019
код NUTS: BG331
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 151 560.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 151 560.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: ДДП-44
Обособена позиция №: 11
Наименование:

Пакетирани храни, подправки и други

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
08/03/2019
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 2
Брой на офертите, постъпили от МСП: 2
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Амураа-консерв-68 ООД
813069812
р-н Младост, ул. „Под игото“ №39А
Варна
9020
България
Телефон: +359 52757356
Електронна поща: amura_con@abv.bg
Факс: +359 52763019
код NUTS: BG331
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 261 749.40 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 261 749.40 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: ДДП-45
Обособена позиция №: 6
Наименование:

Пресни плодове и зеленчуци

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
08/03/2019
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 3
Брой на офертите, постъпили от МСП: 2
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Варна оборот ЕООД
103275063
р-н Младост, ул. „Академик Курчатов“ №1
Варна
9009
България
Телефон: +359 52504934
Електронна поща: varna_oborot@abv.bg
Факс: +359 52503189
код NUTS: BG331
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 409 795.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 409 795.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно разпоредбата на чл. 197, ал. 1, т. 7 от ЗОП жалба срещу решението за определяне на изпълнител или за прекратяване на процедура се подава в 10-дневен срок от получаването на решението за определяне на изпълнител или за прекратяване на процедура. Жалбата се подава до Комисията за защита на конкуренцията с копие и до възложителя, чието решение действие или бездействие се обжалва.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ — Варна
ул. „Марин Дринов“ № 55
Варна
9002
България
Телефон: +359 52677054
Електронна поща: epaneva@mu-varna.bg
Факс: +359 52643116

Интернет адрес: http://www.mu-varna.bg/

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
19/03/2019