Доставки - 131882-2018

27/03/2018    S60

България-София: Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти

2018/S 060-131882

Обявление за поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Национална спортна академия „Васил Левски“
Национален регистрационен номер: 000670627
Пощенски адрес: „Студентски град“, ул. „Акад. Стефан Младенов“ № 21, ректорат НСА, деловодство, ет. 1, ст. 111
Град: София
код NUTS: BG411 Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1700
Държава: България
Лице за контакт: Александър Вуков — управ. сл. „Студентски столове“
Електронна поща: avukov@abv.bg
Телефон: +359 896776631
Факс: +359 24007505
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.nsa.bg
Адрес на профила на купувача: http://www.nsa.bg/bg/page%2C1677
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://www.nsa.bg/bg/page,1677/order,201
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени до следния адрес:
Официално наименование: Национална спортна академия „Васил Левски“
Национален регистрационен номер: 000670627
Пощенски адрес: „Студентски град“, ул. „Акад. Стефан Младенов“ № 21, ректорат НСА, деловодство, ет. 1, ст. 111
Град: София
Пощенски код: 1700
Държава: България
Лице за контакт: Красимира Андонова — ръководител служба „Деловодство“
Телефон: +359 24014224
Електронна поща: delov@nsa.bg
Факс: +359 24007505
код NUTS: BG411 Sofia (stolitsa)
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.nsa.bg
Адрес на профила на купувача: http://www.nsa.bg/bg/page%2C1677
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Образование

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на хранителни продукти до стол ВУСБ — Равда за 2018 г.

II.1.2)Основен CPV код
15000000 Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Доставка на хранителни продукти до стол ВУСБ — Равда за 2018 г.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 100 000.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15000000 Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG341 Burgas
Основно място на изпълнение:

Стол на Национална спортна академия „Васил Левски“, находящ се в ВУСБ — Равда, община Несебър, област Бургас.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

1. Обществената поръчка е за доставка на посочените в ценовото предложение (образец № 4) видове и количество хранителни продукти по месеци, което поради своя обем и табличен вид е приложено в отделен файл към документацията за участие, публикувана в профила на купувача на възложителя.

2. Количеството за месечното потребление на видовете хранителни продукти, необходими на възложителя за периода на посочените месеци на 2018 г., е ориентировъчно и не е задължително за закупуване от възложителя.

3. Конкретното количеството и вид на заявяваните за доставка хранителни продукти ще се определя от възложителя в зависимост от потреблението и евентуалното възникване на необходимост от доставка на такива в рамките на бюджетните възможности, поради което възложителят не е обвързан със закупуването на изброените видове и количества по месеци, а само и единствено с посочената единична стойност, въз основа на която да заплати хранителните продукти, в случай че такива бъдат закупени.

4. Поръчката ще се осъществява чрез периодични доставки на конкретно заявени от възложителя видове и количества хранителни продукти за периода на месеци юни, юли, август и септември на 2018 г.

5. Изпълнителят ще е задължен за своя сметка (включително транспорт) и на свой риск да доставя заявените хранителни продукти в срок до 10:00 часа в следващия ден след деня на подаване на заявка (заявката се подава на имейл адрес или по телефон, предоставен от изпълнителя) до стола на Национална спортна академия „Васил Левски“, находящ се в ВУСБ — Равда, община Несебър, област Бургас.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 100 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Начална дата: 01/06/2018
Крайна дата: 30/09/2018
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Възложителят ще заплаща стойността на доставените и приети хранителни продукти за периода на всяка учебна смяна след нейното приключване по единичните цени, посочени в ценово предложение, след представяне на сборна фактура по сметка на изпълнителя. Фактурата се представя на касиера при стол ВУСБ Равда НСА и avukov@abv.bg. Няма да се заплащат авансово хранителни продукти.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Възложителят не поставя изисквания към участниците.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят не поставя изисквания към участниците.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Участниците следва да притежават сертификат за внедрена система за управление на безопасността на храните съгласно стандарт БДС EN ISO 22000:2005 или еквивалент за внедрена система за управление на безопасността на храните с област на приложение, обхващаща предмета на поръчката — доставка на хранителни продукти или еквивалентни.

Забележки: На етап подаване на оферта участниците само декларират съответствие с критериите за подбор в част IV от ЕЕДОП. В случай че горните доказателства са видни от публичен и безплатен регистър, то достатъчно е неговото посочване в част IV от ЕЕДОП. Възложителят може да изиска документите, чрез които се доказва информацията, посочена в еЕЕДОП, при условията на чл. 67 ал. 5 и ал. 6 от ЗОП, като доказателство следва да се представи: сертификат за внедрена система за управление на безопасността на храните съгласно стандарт БДС EN ISO 22000:2005 или еквивалент за внедрена система за управление на безопасността на храните с област на приложение, обхващаща предмета на поръчката — доставка на хранителни продукти или еквивалентни, валиден към датата на представяне на офертата. Сертификатът трябва да е издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят ще приеме еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

За сключване на договора участникът представя гаранция по чл. 111, ал. 2 от ЗОП в размер на 2 % от прогнозната стойност на ОП без ДДС, срок на валидност до 15 октомври 2018 г. Участникът сам избира формата на гаранцията по чл. 111, ал. 5 от ЗОП:

а) парична сума — по сметка на НСА, IBAN: BG74BNBG96613300175101, БНБ, ЦУ.

б) банкова гаранция — по образец, без условия за възложителя — безусловна и неотменима. Не се допускат и няма да бъдат приемани банкови гаранции, в които са заложени затруднения за възложителя за усвояване на сумите по нея.

в) застраховка, която обезпечава изпълнението, чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Възложителят следва да бъде посочен като трето ползващо се лице. Застраховката не може да бъде използвана за обезпечение на отговорността на изпълнителя по друг договор. Условията и сроковете за задържане и освобождаване на гаранциите се уреждат в договора. Допълнителна информация в раздел V oт документацията за участие.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 27/04/2018
Местно време: 16:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Офертата трябва да бъде валидна до: 30/06/2018
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 30/04/2018
Местно време: 11:00
Място:

София, „Студентски град“, ректорат НСА, ет. 3, ст. 301.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Получените оферти и ценовите предложения към тях се отварят на публично заседание и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

В процедурата може да участва участник,който отговаря на условията на чл. 10, ал. 1 от ЗОП. Възложителят няма условие за създаване на ЮЛ по чл. 10, ал. 2 от ЗОП.

Възложителят отстранява участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1—7 от ЗОП, чл. 107 от ЗОП, чл. 101, ал. 11 от ЗОП във връзка с § 2, т. 45 от ДР на ЗОП, по чл. 3, т. 8 и чл. 5, ал. 1, т. 3, б. „а“ от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС. Участникът декларира наличието/липсата на посочените обстоятелства, като попълва образец ЕЕДОП, част ІІІ, раздел Г. Възложителят ще отстрани от участие участник, който е представил ценово предложение, което надвишава прогнозната обща максимална стойност на поръчката, и участник, който след покана и в определения в нея срок не удължи срока на валидност на офертата си.

Всеки член на обединението, което не е ЮЛ, подизпълнителите и третите лица, в случай че се участва с такива, трябва да отговарят на съответните критерии за подбор и за тях да не са налице основания за отстраняване. Участник, за когото са налице основания по чл. 54, ал. 1, т. 1—7 от ЗОП. има право да представи доказателства по чл. 56 от ЗОП. Съгласно чл. 67, ал. 1 от ЗОП при подаване на офертата участникът декларира липса на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на ЕЕДОП. Когато участникът е обединение, което не е ЮЛ, за всеки член на обединението се представя отделен ЕЕДОП. Отделен ЕЕДОП се представя и за подизпълнителите и за третите лица. Документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, се представят при условията на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП. Документите се представят от всеки член на обединението, което не е ЮЛ, и от подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с:

— данъци и осигуровки — НАП, www.nap.bg,

— закрила на заетостта — АЗ, www.az.government.bg,

— условията на труд в страната — ИА ГИТ, www.gli.government.bg.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

В 10-дневен срок от настъпване на обстоятелствата по чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
23/03/2018