Teenused - 132851-2019

22/03/2019    S58    Euroopa Liidu Kohus - Teenused - Hanketeade - Piiratud menetlus 

Luksemburg-Luxembourg: Raamlepingute sõlmimine juriidiliste tekstide tõlkimiseks poola keelest malta keelde

2019/S 058-132851

Hanketeade

Teenused

Legal Basis:

Määrus (EL, Euratom) nr 2018/1046

I osa: Hankija

I.1)Nimi ja aadressid
Euroopa Liidu Kohus
Plateau de Kirchberg (bureau T-01/277)
Luxembourg
L-2925
Luksemburg
Kontaktisik: Id-Diviżjoni tat-Traduzzjoni tal-Malti
E-post: freelanceMT@curia.europa.eu
NUTS kood: LU000

Internetiaadress(id):

Üldaadress: www.curia.europa.eu

I.2)Teave ühishanke kohta
I.3)Teabevahetus
Hankedokumendid on kättesaadavad (tasuta piiramatu ja täielik juurdepääs) aadressil: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4599
Lisateavet saab eespool nimetatud aadressil
Pakkumused või osalemistaotlused saata eespool nimetatud aadressil
I.4)Hankija liik
Euroopa Liidu institutsioon/amet või rahvusvaheline organisatsioon
I.5)Põhitegevus
Üldised avalikud teenused

II osa: Ese

II.1)Hanke kogus või ulatus
II.1.1)Nimetus:

Raamlepingute sõlmimine juriidiliste tekstide tõlkimiseks poola keelest malta keelde

II.1.2)CPV põhikood
79530000
II.1.3)Lepingu liik
Teenused
II.1.4)Lühikirjeldus:

Leping on alaline ja uusi osalemistaotlusi võidakse vastu võtta kogu lepingu kestuse ajal. Raamlepingute kestus on 1 aasta, 3 võimalikku automaatset uuendamist 1 aasta kaupa. Sõlmitavate raamlepingute maksimaalne arv on kindlaks määratud. Lepingu sõlmimise kriteeriumide alusel koostatakse paremusjärjestus. Selle nimekirja alusel määratakse kindlaks esialgne järjestus, mille alusel lepinguosalistega konkreetse töö pakkumiseks ühendust võetakse, arvestades nende tootmispädevust ja spetsialiseerumisvaldkonda. Järjestus vaadatakse regulaarselt uuesti läbi, et see kajastaks osutatava teenuse tegelikku kvaliteeti. Samuti võib lepingu kestuse ajal järjestus muutuda ka uute lepingute sõlmimise või olemasolevate lepingute lõpetamise korral.

II.1.5)Eeldatav kogumaksumus või suurusjärk
Maksumus käibemaksuta: 300 000.00 EUR
II.1.6)Teave osade kohta
Hankeleping on jaotatud osadeks: ei
II.2)Kirjeldus
II.2.1)Nimetus:
II.2.2)CPV lisakood(id)
II.2.3)Täitmise koht
NUTS kood: LU000
II.2.4)Hanke kirjeldus:

Erinevate raamlepingute sõlmimine juriidiliste tekstide tõlkimiseks poola keelest malta keelde. Selle osa raames sõlmitakse maksimaalselt 20 raamlepingut. Pakkumiskutse on alaline.

II.2.5)Hindamiskriteeriumid
Hind ei ole ainus lepingu sõlmimise kriteerium ning kõik kriteeriumid on esitatud üksnes hankedokumentides
II.2.6)Eeldatav maksumus või suurusjärk
II.2.7)Lepingu, raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kestus
Kestus kuudes: 48
Seda lepingut võidakse uuendada: ei
II.2.9)Teave osalema kutsutavate kandidaatide piirarvu kohta
Eeldatav minimaalne arv: 20
II.2.10)Teave alternatiivsete pakkumuste kohta
Alternatiivsete pakkumuste lubatavus: ei
II.2.11)Teave täiendavate hankevõimaluste kohta
Täiendavad hankevõimalused: ei
II.2.12)Teave elektrooniliste kataloogide kohta
II.2.13)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei
II.2.14)Lisateave

Kohus jätab endale õiguse lükata tagasi ülemäära kalliks peetavad pakkumused.

III osa: Juriidiline, majanduslik, finants- ja tehniline teave

III.1)Osalemistingimused
III.1.1)Kutsetööga tegelemise sobivus, sealhulgas kutse- või äriregistrisse kuulumisega seotud nõuded
Tingimuste loetelu ja lühikirjeldus:

Lepingute sõlmimise menetluses võivad võrdsetel tingimustel osaleda kõik füüsilised ja juriidilised isikud, kes kuuluvad Euroopa Liidu aluslepingute reguleerimisalasse, ning kõik füüsilised ja juriidilised isikud, kes asuvad kolmandas riigis, kellega Euroopa Liit on riigihangete valdkonnas sõlminud erikokkuleppe, selles kokkuleppes sätestatud tingimustel. Kandidaadid peavad esitama oma asukohariigi ja kõnealuse riigi õigusaktide kohased vajalikud tõendid.

Kandidaadid peavad allkirjastama kirjaliku kinnituse (kättesaadav punktis I.3 märgitud veebisaidil) kõrvalejätmis- ja valikukriteeriumide kohta, milles nad kinnitavad, et ükski Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 2018/1046 artiklis 136 nimetatud olukord nende puhul ei esine.

Kui kandidaat ei ole füüsiline isik, kehtivad nimetatud kõrvalejätmiskriteeriumid nii kandidaadi kui iga tema nimel teenuseid osutava isiku suhtes.

Esitada tuleb ka järgmised üksikasjad:

Kui kandidaat ei ole füüsiline isik, kehtivad nimetatud kõrvalejätmiskriteeriumid nii kandidaadi kui iga tema nimel teenuseid osutava isiku suhtes.

Esitada tuleb ka järgmised üksikasjad:

* kui kandidaat ei ole füüsiline isik:

– ametliku peakorteri aadress ja vastav tõendusmaterjal;

– andmed õigusliku seisundi kohta ja seda tõendav dokument, nt äriregistri väljavõte, käibemaksukohustuslaste registri väljavõte või äriühingu asutamislepingu või põhikirja koopiad kandidaadi asukohariigiks olevas liikmesriigis kehtivate nõuete kohaselt;

– andmed isikute kohta, kellel on volitused kandidaati esindada, teha tema eest otsuseid või teda kontrollida;

* kui kandidaat on füüsiline isik:

– kinnitus, et isik osutab teenuseid kui üksikisikust ettevõtja;

– kinnitus selle kohta, kas isik on käibemaksukohustuslane.

Osalemistaotlused tuleb koostada nii, et neid saaks hinnata täielikult, täpselt ja võimalikult kiiresti, võimaldades välja selgitada läbirääkimistele kutsutavad kandidaadid. Osalemistaotlus võidakse tagasi lükata, kui kandidaat ei esita kohustuslikku registreerimisvormi (saadaval punktis I.3) esitatud veebisaidil) täites vastavates dokumentides ja tõendites piisavalt teavet.

III.1.2)Majanduslik ja finantsseisund
Kvalifitseerimise tingimuste loetelu ja lühikirjeldus:

Lepingu täitmiseks peab kandidaadil olema vajalik majandus- ja finantssuutlikkus.

Võimalikud miinimumnõuded:

Juriidilised isikud peavad esitama piisavalt teavet, mis võimaldab Euroopa Kohtul hinnata nende finantsseisundit. Eelkõige peavad nad esitama tõendid selle kohta, et neil on rahalised vahendid ja võimalused, et tagada hankelepingu täitmise vältel järjepidev ja rahuldav teenuste osutamine. Kui kandidaat on juriidiline isik (kui taotlus esitatakse ühiselt, siis hinnatakse konsortsiumi kõigi liikmete summeeritud näitajaid), peab ta seepärast vastavalt esitama järgmised dokumendid:

– koopiad bilansist või bilansi väljavõtetest ja kasumiaruannetest viimase 3 aasta lõikes ning koopiad kõikidest kõnealuste aastate kohta juhatuse ja asutuseväliste audiitorite koostatud aruannetest.

Kui mõnel erandlikul põhjusel, mida avaliku sektori hankija peab põhjendatuks, ei ole kandidaadil võimalik mõnda eespool nimetatud dokumenti esitada, võib ta oma majanduslikku ja finantssuutlikkust tõendada muude dokumentidega, mida hankija peab asjakohasteks. Igal juhul tuleb avaliku sektori hankijat osalemistaotluses erandlikust põhjusest ja selle põhjendusest vähemalt teavitada. Avaliku sektori hankija jätab endale õiguse nõuda mis tahes muid dokumente, mis võimaldaks tal kontrollida kandidaadi majandus- ja finantssuutlikkust.

III.1.3)Tehniline ja kutsealane suutlikkus
Kvalifitseerimise tingimuste loetelu ja lühikirjeldus:

Füüsilisest isikust kandidaadid ning hõlmatud teenuste osutamises osalevad füüsilised isikud peavad vastama järgmistele kutsesuutlikkuse miinimumnõuetele:

– pärast ülikooliõpingute lõpule viimist omandatud akadeemiline kraad Malta õiguses, mis annab õiguse töötada ühel Malta kolmest juriidilisest ametialast (advokaat (LL.D (Legum Doctor) või õigusteaduse magistrikraad), notar (notari akadeemilise kraadi diplom või notariõpingute magistrikraad) või prokuraator (õigusteaduse ja sotsiaalvaldkonna õpingute L.P. bakalaureuse diplom, LL.B. akadeemiline kraad prokuraatori diplomiga, prokuraatori diplom)) või

– ELi liikmesriigis pärast ülikooliõpingute lõpule viimist omandatud akadeemiline kraad õigusteaduses ja sertifikaat (garantii), mis põhjendab kandidaadi õigust töötada Maltas teatud juriidilisel ametialal või

– mis tahes valdkonna (peale õigusteaduse) akadeemiline kraad ja vähemalt kahe aasta jooksul juriidiliste dokumentide tõlkimise valdkonnas omandatud kutsekogemused;

– suurepärane malta keele oskus ja maltakeelse õigusterminoloogia tundmine;

– hea lähtekeele oskus.

Nimetatud nõudmiste täitmise hindamise võimaldamiseks vajalikud andmed ja formaalsused:

– nõutavat juriidilist haridust tõendava akadeemilise kraadi diplomi koopia;

– muu valdkonna akadeemilise kraadi diplomi koopia (kui selline kraad on olemas);

– üksikasjalik elulookirjeldus;

– kui kohaldatakse, siis vähemalt kahe aasta jooksul juriidiliste dokumentide tõlkimise valdkonnas omandatud kutsekogemusi tõendavad kontrollitavad asjakohased dokumendid või üksikasjalik teave (nt nimetatud viimase 3 aasta jooksul osutatud peamiste teenuste nimekiri);

– teave malta keele suurepärase oskuse kohta (omandamisviis, diplom(id), kutsekogemused);

– teave poola keele hea oskuse kohta.

III.1.5)Teave reserveeritud hankelepingute kohta
III.2)Lepingu tingimused
III.2.1)Teave teatava kutseala kohta
III.2.2)Lepingu täitmise tingimused:

Raamlepingu alusel tehtavate tõlketööde kvaliteet peab võimaldama teksti kohe kasutada nii avaldamiseks kui ka muul otstarbel. Lepinguosaline peab seega tagama:

– teenuste vastavuse Euroopa Kohtu konkreetsetele juhistele;

– sihtkeele õige, täpse ja selge kasutamise;

– kohase õiguskeele ja õigusalase terminoloogia rangelt nõuetekohase kasutamise sihtkeeles;

– viidatavates dokumentides kasutatud õigusalase terminoloogia täpse järgimise (nii lähte- kui sihtkeeles);

– täpse viitamise asjakohastele õigusaktidele ja/või kohtutekstidele;

– vajalike õigusalaste (Euroopa Liidu ja riiklike) andmebaaside kasutamise;

– Euroopa Kohtu juhistest (Vademecum) kinnipidamise (kui kohaldatakse);

– tõlgete esitamise tellimuses sätestatud kokkulepitud tähtaja jooksul.

III.2.3)Teave lepingu täitmise eest vastutavate töötajate kohta
Kohustus märkida lepingut täitma määratud töötajate nimed ja kutsekvalifikatsioonid

IV osa: Hankemenetlus

IV.1)Kirjeldus
IV.1.1)Hankemenetluse liik
Piiratud menetlus
IV.1.3)Teave raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kohta
Hankega kaasneb raamlepingu sõlmimine
Raamleping mitme pakkujaga
Raamlepingus osalejate kavandatud maksimaalne arv: 20
IV.1.4)Teave läbirääkimiste või võistleva dialoogi ajal lahenduste või pakkujate arvu piiramise kohta
IV.1.6)Teave elektroonilise oksjoni kohta
IV.1.8)Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepingu (GPA) kohta
Hange on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepinguga: ei
IV.2)Haldusalane teave
IV.2.1)Käesoleva menetluse kohta varem avaldatud teade
IV.2.2)Pakkumuste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg
Kuupäev: 29/04/2019
IV.2.3)Kuupäev, mil valitud taotlejatele saadetakse pakkumuse esitamise või osalemise ettepanekud
IV.2.4)Keeled, milles võib esitada pakkumused või osalemistaotlused:
Malta keel
IV.2.6)Minimaalne aeg, mille jooksul pakkuja peab pakkumuse jõus hoidma
IV.2.7)Pakkumuste avamise tingimused

VI osa: Lisateave

VI.1)Teave hanke kordumise kohta
See on korduv hange: jah
Järgmiste hanketeadete avaldamise eeldatav aeg:

Pakkumiskutse on alaline. Uus hanketeade avaldatakse eeldatavasti hiljemalt 42 kuud pärast esimeste raamlepingute jõustumist.

VI.2)Teave elektrooniliste töövoogude kohta
Lubatakse elektrooniliste arvete esitamist
VI.3)Lisateave:

Allkirjastatud osalemistaotlused tuleb saata e-kirja teel (registreerimisvorm peab olema allkirjastatud ja skaneeritud) või postiga (registreerimisvorm peab olema allkirjastatud).

Kandidaatide suutlikkusele antud hinnangu alusel tehakse valitud kandidaatidele ettepanek pakkumuse esitamiseks (vähemalt 5 kandidaadile iga osa kohta, tingimusel et valikukriteeriumidele vastavate kandidaatide arv on piisav).

Kuna kõikide osade puhul on pakkumiskutse alaline, hinnatakse hankelepingu täitmise kestel regulaarsete ajavahemike järel uusi taotlusi, mis on saabunud pärast taotluste laekumise tähtaja möödumist, eeldusel et asjaomase osa maksimaalne lepinguosaliste arv ei ole täis. Hankelepingus osalemine on tasuta ning seega ei anna see kandidaadile/pakkujale õigust nõuda tekkinud kulude eest rahalist hüvitist.

Väljavalitud kandidaatidele saadetakse e-posti teel kutse esitada pakkumus, mis on korralduslikel põhjustel koostatud inglise või prantsuse keeles. Kandidaadid või pakkujad võivad vajaduse korral siiski taotleda lepingu dokumentide saatmist mõnes muus Euroopa Liid ametlikus keeles.

Tõlgitavad tekstid hõlmavad Euroopa Kohtule lahendamiseks esitatud vaidlustega seotud õigusalaseid teemasid.

Tekstide pikkused ning tõlgete esitamise tähtajad on erinevad. Tõlgitavate tekstide näiteid võib leida Euroopa Kohtu veebisaidilt http://www.curia.europa.eu

Lepinguosalistelt võidakse paluda töötamist tekstidega, mida on eelnevalt töödeldud arvutipõhiste tõlketehnoloogia programmidega. Edukatel pakkujatel palutakse kinnitada, et nad on valmis nimetatud süsteemiga tutvuma, kui see osutub konkreetse ülesande puhul vajalikuks. Kui edukad pakkujad ei soovi seda teha, loobuvad nad igasugusest õigusest saada ülesandeid, mille täitmiseks on süsteemiga tutvumine vajalik, hoolimata nende asukohast lepinguosaliste nimekirjas.

Tekstiosi, mis on eelnevalt osaliselt või täielikult tõlgitud ning mis edastatakse lepinguosalistele tõlkimisele kuuluvas dokumendis või eraldi, võidakse tõlgitavate lehekülgede arvust maha arvata kooskõlas raamlepingus sätestatud tingimustega.

VI.4)Läbivaatamise kord
VI.4.1)Läbivaatamise eest vastutav organ
Üldkohus
Rue du Fort Niedergrünewald
Il-Lussemburgu
L-2925
Luksemburg
Telefon: +352 4303-1
Faks: +352 43032100

Internetiaadress: http://curia.europa.eu/e-Curia

VI.4.2)Vahendusmenetluse eest vastutav organ
VI.4.3)Läbivaatamise kord
Täpne teave läbivaatamismenetluse tähtaegade kohta:

kahe kuu jooksul meetme avaldamisest või teatavakstegemisest vaidlustajale või selle puudumisel kahe kuu jooksul pärast päeva, mil vaidlustaja sellest teada sai (vastavalt ELTLi artiklile 263).

VI.4.4)Läbivaatamise korra kohta teavet pakkuv asutus
VI.5)Käesoleva teate lähetamise kuupäev:
12/03/2019