Услуги - 133878-2017

11/04/2017    S71    Съд на Европейския съюз - Услуги - Обявление за поръчка - Ограничена процедура 

Люксембург-Люксембург: Охранителна кабина

2017/S 071-133878

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Съд на Европейския съюз
Пощенски адрес: plateau de Kirchberg
Град: Luxembourg
код NUTS: LU000
Пощенски код: 2925
Държава: Люксембург
Лице за контакт: Gabriele Dunker
Електронна поща: gabriele.dunker@curia.europa.eu
Телефон: +352 4303-5841

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://curia.europa.eu

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7009/#appels_encours
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Охранителна кабина.

Референтен номер: COJ-PROC-17/017.
II.1.2)Основен CPV код
45212600
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Изграждане и оборудване на охранителна кабина за контролиране на външния пешеходен достъп до сградите на Съда на Европейския съюз. Услуга „до ключ“, включително подготвителни дейности и технически инсталации.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1 100 000.00 EUR
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: LU000
Основно място на изпълнение:

plateau de Kirchberg.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Структурни дейности за подготвяне на основата за кабината.

Изграждане на кабина, съставена от вътрешни и външни елементи, в комплекти от рамки и сертифицирано бронирано остъкление, с интегрирани кутии за електрическото окабеляване.

Охранителни въртящи се врати със сертифицирано бронирано остъкление.

Кабината съдържа технически инсталации за вентилация и климатична инсталация.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1 100 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Начална дата: 01/08/2017
Крайна дата: 22/12/2017
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.9)Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат поканени
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

име на държавата, в която кандидатът е установил своя главен офис или има местожителство, вписване в търговския регистър в областта на поръчката, като се приложат документите, доказващи това според законодателството на държавата на пребиваване (например: учредителният документ на дружеството и/или най-актуалният вариант на меморандума и устава, или извлечения от такива документи).

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

— средният годишен оборот на кандидата за последните 3 финансови години (индивидуално дружество или обединение) в областта на производството и монтирането на обезопасени сгради с бронирани елементи,

— да има застраховка за риск „Професионална отговорност“, която покрива неговата отговорност за услугите, предвидени от поръчката.

Кандидатите трябва да предоставят достатъчна информация, за да гарантират на възлагащия орган своето финансово състояние, по-специално, че те притежават достатъчно финансови средства и ресурси.

Икономическите и финансови възможности на кандидатите ще се оценяват въз основа на следното:

— надлежно подписана от определения представител на дружеството декларация, посочваща общия годишен оборот за последните 3 финансови години, както и специфичния оборот в областта на производството и монтирането на обезопасени сгради с бронирани елементи (индивидуално дружество или обединение),

— копие от счетоводните баланси или на извлеченията от тях и отчети за приходи и разходи за последните 3 финансови години, заедно с копия на всички доклади от борда на директорите и външните одитори, ако има такива, свързани с тези финансови години.

— доказателство за застраховка за риск „Професионална отговорност“.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

— минимален годишен оборот на кандидата за всяка от последните 3 финансови години в областта на производството и монтирането на обезопасени сгради с бронирани елементи: 2 000 000 EUR,

— минимална сума, гарантирана от застраховката за риск „Професионална отговорност“: 5 000 000 EUR.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

— опит на кандидата (индивидуално дружество или обединение) в изграждането на охранителни сгради, състоящи се от бронирани елементи.

Кандидатите трябва да представят информация, за да уверят възлагащия орган относно техните технически и професионални възможности, по-конкретно доказателство, че притежават необходимия опит.

Техническите и професионални възможности на кандидатите ще се оценяват въз основа на следното:

— списък с поръчки от подобно естество, изпълнени през последните 3 години. За всяка поръчка списъкът трябва да съдържа възможно най-подробната информация и по-специално предмета на поръчките, имената и данните на бенефициерите, както и началните и крайните дати на дейностите,

— удостоверения за задоволително изпълнение, издадени от клиента за всяка от тези поръчки.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

— брой и стойност на поръчки от подобно естество, изпълнени през последните 3 години: най-малко 3 поръчки, всяка на стойност от поне 300 000 EUR.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.1)Информация относно определена професия
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:
III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Ограничена процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 08/05/2017
Местно време: 17:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
Дата: 22/05/2017
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български, Чешки, Датски, Немски, Гръцки, Английски, Испански, Естонски, Фински, Френски, Ирландски, Хърватски, Унгарски, Италиански, Литовски, Латвийски, Малтийски, Нидерландски, Полски, Португалски, Румънски, Словашки, Словенски, Шведски
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

Процедурата за покана за участие в търг ще се проведе на 2 етапа, както следва.

А. Първи етап (етап на предварителен подбор):

1. Заинтересованите икономически оператори трябва да подадат заявление за участие в тази поръчка, датирано и подписано от лицето, упълномощено да представлява дружеството или обединението. Това заявление трябва да съдържа клетвената декларация и документите, изисквани в раздел III на настоящето обявление за поръчка (правна, икономическа, финансова и техническа информация).

Образец на клетвената декларацията за критериите за изключване и подбор може да бъде намерен заедно с другата документация за тази покана за участие в търг на:

http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7009/#appels_encours

2. Заявлението за участие трябва да бъде изпратено до:

Съд на Европейския съюз, direction générale des infrastructures, direction des bâtiments, plateau de Kirchberg, 2925 Luxembourg, ЛЮКСЕМБУРГ – Appel d'offres COJ-PROC-17/017.

Заявлението за участие ще включва 1 оригинал и 2 копия.

Документите трябва да се подават в двоен плик. 2-та плика трябва да бъдат запечатани и да носят адреса по-долу.

Външният плик трябва да е маркиран със следното:

„Cour de justice de l'Union européenne

Appel d'offres COJ-PROC-17/017

Nom du responsable du service: Mme Gabriele Dunker

L-2925 Luxembourg“.

Вътрешният плик трябва да е маркиран със следното:

„Appel d'offres COJ-PROC-17/017

Offre de la firme …………………………………

À ne pas ouvrir par le service courrier“.

3. Кандидатите могат да подадат своите заявления за участие:

— или по поща, или с частен куриер, най-късно до 8.5.2017 г., удостоверено с пощенската марка или датата на разписката за доставка,

— или доставени на адреса на Съда по-горе, най-късно до 8.5.2017 (17:00). Доставката на офертата ще бъде потвърдена в този случай чрез разписка с дата, подписана от длъжностното лице от Централната пощенска служба на Съда, което приема доставката на документите.

Б. Втори етап:

Кандидатите, които са били одобрени в края на етапа за предварителен подбор, ще бъдат поканени да подадат оферта. Документите по поканата за участие в търг (включително писмото-покана за участие в търг, спецификациите и проектодоговорът) ще им бъдат изпратени директно, без допълнителна публикация в Официален вестник на Европейския съюз.

NB: изпращането на заявление за участие или изготвянето на оферта не означава, че на оферентите ще им бъде възложена поръчката или че ще получат компенсации за възникналите разходи. Това обявление не предполага никакво задължение от страна на възлагащия орган за възлагане на поръчката.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Общ съд на Европейския съюз
Град: Luxembourg
Пощенски код: 2925
Държава: Люксембург
Електронна поща: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Телефон: +352 4303-1

Интернет адрес: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

в рамките на 2 месеца след получаването на известието от ищеца или, в случай че такова липсва, от деня, в който това е станало известно.

Жалба до Европейския омбудсман нито спира този срок, нито води до откриване на нов срок за подаване на жалби.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
30/03/2017