Доставки - 134872-2016

Компактен изглед

19/04/2016    S76

България-Раднево: Моторни превозни средства

2016/S 076-134872

Обявление за поръчка – специални сектори

Доставки

Директива 2004/17/ЕО

Раздел І: Възложител

I.1)Наименование, адреси и място/места за контакт

Официално наименование: „Мини Марица — Изток“ ЕАД
Национален регистрационен номер: 833017552
Пощенски адрес: ул. „Георги Димитров“ № 13
Град: Раднево
Пощенски код: 6260
Държава: България
Лице за контакт: отдел Механооборудване; отдел Търговски
На вниманието на: По техническите въпроси: Милен Минчев — ръководител звено Технологична механизация, отдел Механооборудване; Въпроси по процедурата: Ирена Видева — експерт търговия, отдел Търговски
Адрес за електронна поща: v_toteva@marica-iztok.com
Телефон: +359 417833053163 / +359 417833053023
Факс: +359 41783363

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възложителя: www.marica-iztok.com

Адрес на профила на купувача: http://www.marica-iztok.com/aop.php?mode=1

Електронен достъп до информация: http://www.marica-iztok.com/aop.php?mode=1

Допълнителна информация може да бъде получена от:
Горепосоченото/ите място/места за контакт

Спецификации и допълнителни документи (включително документи за динамична система за покупки) могат да бъдат получени от: Горепосоченото/ите място/места за контакт

Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени на:
Официално наименование: „Мини Марица — Изток“ ЕАД
Национален регистрационен номер: 833017552
Пощенски адрес: ул. „Георги Димитров“ № 13
Град: Раднево
Пощенски код: 6260
Държава: България
Лице за контакт: стая № 609, етаж 6, регистратура на отдел Търговски
На вниманието на: Ивелина Проданова — завеждащ регистратура отдел Търговски
Телефон: +359 417833053323

I.2)Основна дейност
Проучване и добив на въглища или други твърди горива
I.3)Възлагане на поръчка от името на други възложители
Възложителят извършва покупка от името на други възложители: не

Раздел ІІ: Обект на поръчката

II.1)Описание
II.1.1)Заглавие на поръчката, предоставено от възложителя:
„Доставка на товарни автомобили 4x4 — шаси за рудник „Трояново-3“, с. Медникарово– 3 бр.“ — реф.№ 035/2016 г. — ЗОП.
II.1.2)Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите: DDP складова база на Възложителя /склад №1007 на отдел „Инвестиции“/ — с. Трояново, обл. Стара Загора, съгласно Инкотермс 2010.

код NUTS BG344 Stara Zagora

II.1.3)Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)
Обявлението обхваща обществена поръчка
II.1.4)Информация относно рамковото споразумение
II.1.5)Кратко описание на поръчката или покупката/ите:
Доставка на 3 броя товарни автомобили 4х4 — шаси за рудник „Трояново-3“,с. Медникарово, съгласно техническа спецификация и условия за изпълнение на възложителя в документацията за участие.
II.1.6)Oбщ терминологичен речник (CPV)

34100000 Моторни превозни средства

II.1.7)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
II.1.8)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.9)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2)Количество или обем на поръчката
II.2.1)Общо количество или обем :
3 броя.
Прогнозната стойност е и максималният финансов ресурс осигурен от Възложителя. Подадени ценови оферти, които надхвърлят прогнозната стойност по процедурата, ще бъдат отстранявани като неотговарящи на предварително обявените условия на Възложителя.
Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 404 900 BGN
II.2.2)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.3)Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.3)Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци: 12 (считано от датата на възлагане на поръчката)

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия във връзка с поръчката
III.1.1)Изискуеми депозити и гаранции:
Гаранцията за участие е 4 000 лева или равностойността в евро.
Представя се в офертата на участника и се освобождава съгласно изискванията на чл.62 от ЗОП.
При банкова гаранция за участие срокът и на валидност е 210 дни след обявената дата за подаване на офертите.
Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3 % от стойността му. Гаранцията за изпълнение обезпечаваща доставката трябва да бъде със срок на валидност не по-малък от 13 месеца след подписване на договора и се връща в срок до 30 дни след изпълнение на доставката.
Когато гаранцията е под формата на паричен депозит, тя следва да се преведе по банкова сметка в лева — „Първа Инвестиционна Банка“ АД, IBAN: BG10FINV915010BGN05J05, BIC: FINVBGSF или по банкова сметка в евро — „БНП ПАРИБА С.А.“ — клон София, IBAN: BG40BNPA94401420015010, BIC: BNPABGSX.
Условията и образците на банковите гаранции са съгласно документацията за участие.
III.1.2)Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:
Плащането се извършва до 30 (тридесет) календарни дни след всяка доставка, срещу представена фактура и двустранно подписан приемо-предавателен протокол. Срокът на плащане, по всяка доставка, започва да тече от датата на последно представения документ (фактура или приемо-предавателен протокол), по същата доставка.
III.1.3)Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката:
III.1.4)Други особени условия:
III.2)Условия за участие
III.2.1)Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията: Офертата на всеки участник трябва да съдържа:
1. Представяне на участника, което включва — посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър /ЗТР/, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждане на процедурата;
2. Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП — по приложен образец. Участник, при който са налице обстоятелства по чл.47, ал.2, т.1, т.2 и т.4 от ЗОП се отстранява от участие.
3. При участници обединения — копие на договор за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което предствалява участниците в обединението — и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва и представляващият. Освен договора, участникът да представи декларация, подписана от представляващият обединението, в която се декларира разпределението на дейностите.
4. Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл.55, ал.7 от ЗОП.
5. Декларация за видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители, ако има такива; документи за всеки от декларираните подизпълнители или декларация за липса на подизпълнители.
6. Декларация за приемане на условията в проекта на договора.
7. Документите по чл.56 от ЗОП, описани в настоящото обявление и документацията за участие.
8. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от Участника.
III.2.2)Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията: Не се изискват.
III.2.3)Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията: Участниците, които са само доставчици, да са оторизирани от производителя на предлаганите машини или негов представител да продават продукцията му (удостоверява се с копие на документа, с превод на български език).
III.2.4)Информация относно запазени поръчки
III.3)Специфични условия за поръчки за услуги
III.3.1)Информация относно определена професия
III.3.2)Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Вид процедура
IV.1.1)Вид процедура
Открит
IV.2)Критерии за възлагане
IV.2.1)Критерии за възлагане
Най-ниска цена
IV.2.2)Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг: не
IV.3)Административна информация
IV.3.1)Референтен номер на досието, определен от възложителя:
реф.№ 035/2016 г. - ЗОП
IV.3.2)Предишни публикации относно същата поръчка
не
IV.3.3)Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи (с изключение на ДСП)
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи: 30.5.2016 - 15:00
Платими документи: не
IV.3.4)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
30.5.2016 - 15:00
IV.3.5)Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие
български език.
IV.3.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
в дни: 150 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.3.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 31.5.2016 - 10:00

Място

Управление на дружеството, етаж 1, заседателна зала.

Лица, които са оправомощени да присъстват при отварянето на офертите: да
Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето на офертите.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
VI.3)Допълнителна информация:

Заинтересованите лица имат пълен достъп по електронен път до документацията за участие в раздел „Профил на купувача“ на http://www.marica-iztok.com/aop. Всички решения и разяснения към настоящата процедура ще бъдат публикувани в профила на купувача.

Документацията е безплатна. Възложителят я предоставя на хартиен носител на всяко лице, поискало това, като му я изпраща за негова сметка. За целта всеки участник писмено заявява на факс или по e-mail, точен адрес за кореспонденция за получаване на същата.
Съгласно чл.58а от ЗОП обменът на информацията се извършва по пощата или по факс.
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Адрес за електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Подаване на жалби
Уточнете информацията относно крайния срок/крайните срокове за подаване на жалби: Съгласно чл.120 и всички следващи от ЗОП.
VI.4.3)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
14.4.2016