Palvelut - 135249-2017

11/04/2017    S71

Suomi-Espoo: Arkkitehtipalvelut

2017/S 071-135249

Suunnittelukilpailua koskeva ilmoitus

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen/-yksikkö

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Espoon kaupunki
Postiosoite: Kirjaamo, Siltakatu 11, PL 1
Postitoimipaikka: Espoo
NUTS-koodi: FI18 Etelä-Suomi
Postinumero: 02070
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: kirjaamo@espoo.fi
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://www.espoo.fi
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: www.espoo.fi/satakielenrinne
Lisätietoja saa toinen osoite:
Virallinen nimi: ISS Proko Oy
Postitoimipaikka: Helsinki
NUTS-koodi: FI SUOMI / FINLAND
Postinumero: 01055
Maa: Suomi
Yhteyshenkilö: Mervi Savolainen
Sähköpostiosoite: mervi.savolainen@iss.fi
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: www.espoo.fi/satakielenrinne
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä edellä mainittuun osoitteeseen
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason virasto/laitos
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Tapiolan Satakielenrinteen arkkitehtuurikilpailu.

II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
71200000 Arkkitehtipalvelut
II.2)Kuvaus
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Espoon kaupunki hakee Tapiolan keskuksen Satakielenrinteen alueelle ja sen ympäristöön ratkaisua arkkitehtuurikilpailulla.

Kilpailun tavoitteena on löytää entisen Tuultenaltaan alueelle ja sen ympäristöön arkkitehtonisesti ja maisemallisesti korkeatasoinen suunnitelma, jossa asuntokortteli ja siihen rajoittuvat korkeatasoiset julkiset jalankulku- ja puistoalueet liittyvät luontevasti Tapiolan uudistettavaan keskukseen ja sitä täydentäessään tuovat Tapiolan keskukseen ja erityisesti keskuksen itäpuoliseen kansallismaisemaan Tapiolan puutarhakaupungin perinteistä lähtevän uuden mielenkiintoisen toiminnallisen ja maisemallisen osan.

Kilpailijan tulee esittää ehdotus myös Satakielitalon laajennetun tontin asemakaavallisen ratkaisun muokkaamiseksi osaksi uutta syntyvää kokonaisuutta.

Tavoitteena on löytää ratkaisu, jonka pohjalta on mahdollista käynnistää asemakaavanmuutoksen laadinta sekä jatkaa alueen suunnittelua viitesuunnitelmaksi kilpailun voittaneen ehdotuksen tekijän kanssa.

II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.10)Osallistujien valintaperusteet:

Kilpailuun valitaan osallistumaan viisi vähimmäiskelpoisuusehdot täyttävää työryhmää, joilla tulee olla sekä kaupunkikuvallisesti vaativan asuntoalueen että asuinrakennusten suunnittelukokemusta.

Mikäli vähimmäiskelpoisuusehdot (kohta A) täyttäviä hakijoita on enintään 5 kpl, valitaan nämä kilpailun osallistujiksi.

Mikäli vähimmäiskelpoisuusehdot täyttäviä hakijoita on enemmän kuin 5 kpl, valitaan osallistujiksi vähimmäiskelpoisuusehdot täyttävien joukosta kohdassa B esitettyjen laadullisten valintakriteerien mukaisesti viisi eniten pisteitä saanutta hakijaa.

Mikäli vertailussa viidennelle sijalle sijoittuu kaksi tai useampia hakijoita samalla pistemäärällä, valitaan osallistuja arvalla.

Sama henkilö saa olla mukana vain yhden kilpailuun ilmoittautuvan työryhmän jäsenenä.

A. Vähimmäiskelpoisuusehdot.

A.1. Taloudellinen ja rahoituksellinen tilanne.

Suunnittelukilpailuun valittavan yrityksen tai useamman yrityksen muodostaman työryhmän jokaisen osapuolen tulee olla suorittanut tilaajavastuulain mukaiset velvoitteensa ja kuulua ennakkoperintärekisteriin sekä arvonlisävelvollisten rekisteriin.

Edellä mainittujen ehtojen täyttyminen osoitetaan liittämällä osallistumishakemuksen liitteeksi tilaajavastuulain mukaiset todistukset ja selvitykset.

A.2. Tekninen suorituskyky.

Työryhmän nimetyllä vastuuhenkilöllä, joka toimii myös arkkitehtuurisuunnittelun vastuuhenkilönä, tulee olla arkkitehdin tutkinto.

Lisäksi työryhmässä tulee olla maisema-arkkitehdin tutkinnon suorittanut maisemasuunnittelun vastuuhenkilö.

Yrityksellä tai useamman yrityksen muodostamalla työryhmällä tulee olla kokemusta vähintään yhden asuinalueen aluesuunnittelusta, laajuus vähintään 5 000 kem2, sekä kokemusta vähintään yhden asuinkerrostalokohteen suunnittelusta viimeisen 5 vuoden ajalta.

Edellä mainittujen ehtojen täyttyminen osoitetaan liittämällä osallistumishakemuksen liitteeksi seuraavat todistukset ja selvitykset:

— työryhmän kokoonpano ja jäsenten vastuualueet,

— työryhmän jäsenten koulutus ja työkokemus,

— yrityksen tai yritysten tähän toimeksiantoon liittyvät referenssit.

B. Laadulliset valintakriteerit.

B.1. Työryhmän vastuuhenkilöiden referenssit:

— kaupunkikuvallisesti ja toiminnallisesti vaativien tai suojeluarvoja sisältävien alueiden suunnittelu tiiviissä kaupunkiympäristössä (enintään 5 kohdetta viimeisten 10 vuoden ajalta), toteutettuja tai toteutus käynnissä.

B.2. Arkkitehtuurin vastuuhenkilön referenssit:

— vaativat asuntosuunnittelukohteet kaupunkikuvallisesti haasteellisessa ympäristössä (enintään 5 kohdetta viimeisten 10 vuoden ajalta), valmistuneita tai rakenteilla,

— menestys kilpailutehtävää vastaavissa arkkitehtuurikilpailuissa (tekijänä tai työryhmän jäsenenä),

– palkintosijat tai lunastukset yleisissä kilpailuissa,

– kutsukilpailujen voitot,

B.3. Maisema-arkkitehtuurin vastuuhenkilön referenssit

— kaupunkikuvallisesti vaativat maisema- ja puistosuunnittelukohteet (enintään 3 kohdetta viimeisten 10 vuoden ajalta), toteutettuja tai toteutus käynnissä.

Referenssit tulee esittää A3-koossa, enintään 3 arkkia / kohde. Kohteen esittelyn tulee sisältää vähintään kohteen nimi ja osoite, toteutusvuosi, laajuus, tilaajan tiedot sekä hankkeen keskeistä ideaa kuvaavat piirustukset ja lyhyt kirjallinen kuvaus kohteesta.

Referenssien arvostelussa annetaan pisteitä 0-5 / kohde.

III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.1)Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta
Osallistuminen on varattu tietylle ammattikunnalle: kyllä
Ilmoittakaa ammatti: Arkkitehti, maisema-arkkitehti.

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.2)Kilpailun tyyppi
Rajoitettu
Harkittavien osallistujien lukumäärä: 5
IV.1.7)Jo valittujen osallistujien nimet:
IV.1.9)Hankkeiden arviointiperusteet:

Kilpailuehdotusten arvosteluperusteet on esitetty kilpailuohjelmassa.

IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Hankkeiden tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 08/05/2017
Paikallinen aika: 12:00
IV.2.3)Päivä, jona osallistumiskutsut lähetetään valituille ehdokkaille
Päivämäärä: 12/05/2017
IV.2.4)Kielet, joilla hankkeet tai osallistumispyynnöt voidaan laatia:
Suomi
IV.3)Palkinnot ja valintalautakunta
IV.3.1)Tietoa palkinnosta (palkinnoista)
Palkinto/palkintoja jaetaan: ei
IV.3.2)Kaikille osallistujille suoritettavia maksuja koskevat tiedot:

Kullekin kilpailuun osallistuneelle ja hyväksytyn kilpailuehdotuksen jättäneelle työryhmälle maksetaan vain yhdestä ehdotuksesta palkkiona 20 000 EUR (+ alv 24 %).

Palkkio maksetaan Suomen Arkkitehtiliiton kautta ja siitä pidätetään 10 % palkintolautakuntaan kuuluvan kilpailijoiden nimeämän edustajan palkkiota ja muita kuluja varten.

IV.3.3)Jatkosopimukset
Kilpailua seuraava palvelusopimus tehdään kilpailun voittajan tai yhden voittajista kanssa: kyllä
IV.3.4)Valintalautakunnan päätös
Valintalautakunnan päätös sitoo hankintaviranomaista/-yksikköä: ei
IV.3.5)Valintalautakunnan jäsenten nimet:
Olli Isotalo
Ossi Keränen
Antti Ahlava
Nathalie Lautenbacher
Antti Mäkinen
Jyrki Tasa

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3)Lisätiedot:

Kilpailuaika on alustavasti 15.5.2017 – 29.9.2017. Kilpailuajan alussa (alustavasti 15.5.2017 klo 13-15 tai 17.5.2017 klo 13-15) järjestetään kilpailua esittelevä seminaari, johon kilpailuun valittujen edellytetään osallistuvan.

Kilpailussa noudatetaan Suomen Arkkitehtiliiton kilpailusääntöjä. Kilpailu ja kilpailuseminaari toteutetaan suomen kielellä.

Kilpailua ja valintamenettelyä koskevia kysymyksiä on mahdollista esittää 24.4.2017 klo 12:00 mennessä osoitteeseen mervi.savolainen@iss.fi

Kooste kysymyksistä ja vastauksista julkaistaan kilpailun sivustolla www.espoo.fi/satakielenrinne.

Osallistumishakemus tulee toimittaa sekä A4/A3-kokoon tulostettuna että muistitikulle talletettuna määräajan päättymiseen mennessä kirjekuoressa osoitteeseen Espoon kaupunki, Kirjaamo, PL 1, FI-02070 Espoon kaupunki (käyntiosoite: Siltakatu 11, Espoon keskus).

VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00520
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Faksi: +358 295643314
Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
07/04/2017