Europeiska unionens publikationsbyrå håller på att uppdatera en del av innehållet på webbplatsen med anledning av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Tjänster - 135521-2019

25/03/2019    S59    Europeiska regionkommittén - Tjänster - Meddelande om upphandling - Öppet förfarande 

Belgien-Bryssel: Multipelt ramavtal för undersökningar inom områdena socialpolitik och sysselsättningspolitik

2019/S 059-135521

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska regionkommittén
Postadress: Rue Belliard/Belliardstraat 101
Ort: Brussels
Nuts-kod: BE100
Postnummer: 1040
Land: Belgien
Kontaktperson: Unit E4 — General Administration and Public Procurement
E-post: cor-marches-publics@cor.europa.eu

Internetadress(er):

Allmän adress: http://cor.europa.eu

Upphandlarprofil: http://cor.europa.eu/en/about/tenders/Pages/calls-for-tender.aspx

I.2)Information om gemensam upphandling
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4547
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Multipelt ramavtal för undersökningar inom områdena socialpolitik och sysselsättningspolitik

Referensnummer: CDR-TL2-24-2019
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
73210000
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Syftet med denna anbudsinfordran är att förse Regionkommittén med ett tillgängligt ramavtal inom områdena socialpolitik och sysselsättningspolitik, som omfattar tillhandahållandet av vetenskapligt, rättsligt samt dokumenterings- och redigeringsrelaterat expertstöd till kommitténs medlemmar, rapportörer, organ och tjänster. Denna tjänsteförfrågan som tilldelas externa uppdragstagare är en av de åtgärder som vidtas för att förse medlemmarna med bättre tjänster som ska stärka och förbättra Regionkommitténs rådgivande arbete inom ramverket för lagstiftningsprocessen.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 200 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: BE100
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Bryssel

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

De aktiviteter som omfattas av denna anbudsinfordran speglar Regionkommitténs politiska prioriteringar ur lokala och regionala myndigheters perspektiv inom följande verksamhetsområden:

– sysselsättningspolitik och relaterad politik

– arbetskraftens rörlighet

– socialpolitik och socialt skydd

– lika möjligheter

– jämställdhet

– social ekonomi

– social sammanhållning och integration

– demografiska förändringar och relaterad politik

– barnomsorg och barnbidrag.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 200 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 12
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Ramavtalet kan förlängas automatiskt högst 1 gång för en period på högst 12 månader, såvida inte skriftligt meddelande om motsatsen skickas av en part och mottas av den andra parten 3 månader före löptidens utgång.

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.5)Information om reserverade kontrakt
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.1)Information om en viss yrkesgrupp
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
Ramavtal med flera aktörer
Planerat högsta antal deltagare i ramavtalet: 2
IV.1.4)Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 10/05/2019
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Engelska, Bulgariska, Danska, Tyska, Grekiska, Estniska, Finska, Franska, Iriska, Kroatiska, Ungerska, Italienska, Lettiska, Litauiska, Maltesiska, Nederländska, Polska, Portugisiska, Rumänska, Slovakiska, Slovenska, Spanska, Svenska, Tjeckiska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 9 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 23/05/2019
Lokal tid: 10:00
Plats:

Room BVS 765

Europeiska regionkommittén, Rue Montoyer 92, 1040 Brussels, BELGIEN.

Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:

Högst 2 företrädare per anbudsgivare får delta vid anbudsöppningen. Av organisatoriska och säkerhetsmässiga skäl måste anbudsgivaren tillhandahålla företrädarnas fullständiga namn och nummer på ID-kort eller pass via e-post till cor-marches-publics@cor.europa.eu, minst 3 arbetsdagar före datumet för anbudsöppningen.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3)Kompletterande upplysningar:

Specifikationerna och övriga dokument (inklusive frågor och svar) kommer att finnas tillgängliga på följande webbadress:

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4547

Intresserade parter uppmanas att registrera sig på webbplatsen. De kommer sedan att meddelas om eventuella tillgängliga uppdateringar av denna anbudsinfordran via det elektroniska systemet för offentlig upphandling. Parter som inte är registrerade på webbplatsen ombeds att besöka den regelbundet. Regionkommittén kan inte hållas ansvarig om anbudsgivare inte får kännedom om övrig information om denna anbudsinfordran som läggs ut på webbplatsen.

Webbplatsen kommer att uppdateras regelbundet och det åligger anbudsgivarna att kontrollera vilka uppdateringar och ändringar som görs under anbudsperioden.

VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Tribunalen
Postadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxemburg
Postnummer: L-2925
Land: Luxemburg

Internetadress: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/index.html

VI.4.2)Behörigt organ vid medling
VI.4.3)Överprövning
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
18/03/2019