Услуги - 136681-2022

16/03/2022    S53

Холандия-Петен: Рамков договор за превантивна и корективна поддръжка на трансмисионен електронен микроскоп FEI Tecnai20 (ТЕМ)

2022/S 053-136681

Обявление за предварителна информация

Настоящото обявление е само за предварителна информация

Услуги

Правно основание:
Регламент (ЕС, Евратом) № 2018/1046

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска комисия, Съвместен изследователски център (JRC), JRC.G - Nuclear Safety and Security, JRC.G.I.4 - Nuclear Reactor Safety and Emergency Preparedness
Пощенски адрес: PO Box 2
Град: Petten
код NUTS: NL328 Alkmaar en omgeving
Пощенски код: 1755 ZG
Държава: Нидерландия
Лице за контакт: Marie Clément
Електронна поща: jrc-ptt-procurement@ec.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://ec.europa.eu/jrc/
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=10436
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Рамков договор за превантивна и корективна поддръжка на трансмисионен електронен микроскоп FEI Tecnai20 (ТЕМ)

Референтен номер: JRC/PTT/2022/OP/0751-PIN
II.1.2)Основен CPV код
50410000 Услуги по ремонт и поддържане на уреди и апарати за измерване, проверка и изпитване
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Рамков договор за превантивна и корективна поддръжка на трансмисионен електронен микроскоп FEI Tecnai (s/n D1216, 1999, тип FP5020/20). Редовните проверки за поддръжка и рентгенова радиация са задължителни съгласно нидерландския орган за радиационна безопасност ANVS.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 205 000.00 EUR
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
50410000 Услуги по ремонт и поддържане на уреди и апарати за измерване, проверка и изпитване
38511100 Електронни сканиращи микроскопи (с подвижен електронен лъч)
38511200 Електронни трансмисионни микроскопи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: NL328 Alkmaar en omgeving
Основно място на изпълнение:

PO Box 2, 1755 ZG Petten, НИДЕРЛАНДИЯ.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Рамков договор за превантивна и корективна поддръжка на трансмисионен електронен микроскоп FEI Tecnai20 (ТЕМ).

II.2.14)Допълнителна информация
II.3)Прогнозна дата за публикуване на обявление за поръчка:
19/04/2022

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): да

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

С това обявление за предварителна информация се обявява намерението на възлагащия орган да публикува бъдеща покана за участие в търг. На този етап няма налична друга информация или документи. Заинтересованите икономически оператори се приканват да се регистрират на адреса в раздел I.3), за да могат да бъдат уведомени, когато обявлението за поръчка и всички документи за обществената поръчка, включително тръжните спецификации, са публикувани.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
09/03/2022