Доставки - 137107-2018

29/03/2018    S62

България-Септември: Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти

2018/S 062-137107

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Община Септември
Национален регистрационен номер: 000351825
Пощенски адрес: ул. „Александър Стамболийски“ № 37А
Град: Септември
код NUTS: BG423 Pazardzhik
Пощенски код: 4490
Държава: България
Лице за контакт: Лилия Стойкина
Електронна поща: municipality@septemvri.org
Телефон: +359 35617777
Факс: +359 35617779

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.septemvri.org

Адрес на профила на купувача: http://profil.septemvri.org/index.php/obshtestveni-porachki/8-obshtestveni-porachki/136-96-00-36-17

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на хранителни продукти за нуждите на общинските и социални заведения на територията на община Септември

II.1.2)Основен CPV код
15000000 Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Предмет на настоящата поръчка е избор на изпълнител за доставка на на хранителни продукти за общинските и социални заведения на територията на община Септември. Периодичните доставки се извършват по писмена заявка от възложителя до изпълнителя, като възложителят е задължен да приеме и заплати само количествата и видовете хранителни продукти, които е заявил и които са доставени в сроковете и при условията на договора.

В писмената заявка възложителят посочва конкретния вид и количество хранителни продукти, които следва да бъдат доставени.

Общата стойност на поръчката, която ще се получи при остойностяване на ценовото предложение съобразно оферираните от избрания за изпълнител участник единични цени, са максимални и не са обвързващи за страните по договора, като възложителят има право в зависимост от нуждите си и финансовия ресурс, с който разполага, да не възлага доставки за цялата стойност.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 287 696.30 BGN
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG423 Pazardzhik
Основно място на изпълнение:

гр. Септември,

с. Семчиново,

гр. Ветрен,

с. Ветрен дол,

с. Лозен,

с. Ковачево,

с. Карабунар,

с. Виноградец,

гр. Ракитово.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Видът и количеството хранителни продукти, които ще бъдат заявени за срока на договора, са посочени в техническата спецификация, достъпна в профила на купувача.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критерий за качество - Име: Срок за доставка / Тежест: 30
Критерий за качество - Име: Срок за замяна на хранителните продукти при предявена рекламация / Тежест: 20
Цена - Тежест: 50
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2017/S 225-468109
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 54
Наименование:

Доставка на хранителни продукти за нуждите на общинските и социални заведения на територията на община Септември

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
01/03/2018
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 4
Брой на офертите, постъпили от МСП: 4
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Марина БГ 8“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 204881577
Пощенски адрес: ул. „27-ма“ № 48А
Град: с. Варвара
код NUTS: BG423 Pazardzhik
Пощенски код: 4492
Държава: България
Електронна поща: gerganna_v@abv.bg
Телефон: +359 897336693
Факс: +359 897336693
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 300 000.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 287 696.30 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
27/03/2018