Nu finns en särskild covid-19-sida med upphandlingar av medicinsk utrustning.

Konferensen om Europas framtid är din chans att dela med dig av dina idéer och forma vårt framtida EU. Gör din röst hörd!

Byggentreprenader - 139524-2021

19/03/2021    S55

Sverige-Helsingborg: Markanläggning

2021/S 055-139524

Meddelande om upphandling – försörjningssektorerna

Byggentreprenader

Rättslig grund:
direktiv 2014/25/EU

Avsnitt I: Upphandlande enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Helsingborgs Hamn AB
Ort: Helsingborg
Nuts-kod: SE224 Skåne län
Land: Sverige
E-post: anna.olsson@port.helsingborg.se
Internetadress(er):
Allmän adress: www.port.helsingborg.se
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://www.kommersannons.se/elite/Notice/NoticeDispatch.aspx?NoticeId=57339
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.6)Huvudsaklig verksamhet
Hamnverksamheter

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Ramavtal markentreprenader

II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
45236000 Markanläggning
II.1.3)Typ av kontrakt
Byggentreprenader
II.1.4)Kort beskrivning:

Avtalet omfattar markentreprenader inom Helsingborgs Hamn.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE224 Skåne län
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Avtalet omfattar markentreprenader inom Helsingborgs Hamn.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Pris
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 18
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Ramavtalet löper i maximalt fyra (4) år från och med att båda parter signerat. När arton (18) månader passerats av ramavtalets längd kan dock beställaren närsomhelst säga upp ramavtalet med sex (6) månaders uppsägningstid.

Trots att ramavtalet upphör ska avrop som avropats före det att ramavtalet upphörde liksom kontrakt som tilldelats före nämnda tidpunkt färdigställas.

Skulle ingen av parterna

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
Ramavtal med flera aktörer
Planerat högsta antal deltagare i ramavtalet: 3
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 18/04/2021
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 19/04/2021
Lokal tid: 09:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
Elektronisk beställning tillämpas
Elektronisk fakturering godtas
Elektronisk betalning tillämpas
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Helsingborg
Ort: Helsingborg
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
15/03/2021