Доставки - 139767-2018

30/03/2018    S63    - - Доставки - Обявление за възлагане на поръчка - Процедура на договаряне без публикуване на обявление за поръчка 

България-Велинград: Дизелово гориво

2018/S 063-139767

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Legal Basis:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
СУ „Св. св. Кирил и Методий“
000341674
ул. „Юндола“ № 35
Велинград
4600
България
Лице за контакт: Ани Василева
Телефон: +359 877159553
Електронна поща: sou_svsv_km@abv.bg
Факс: +359 35952308
код NUTS: 00

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.soukim.com

Адрес на профила на купувача: https://sop.bg/new.soukim-709/proceduri-20-3-zop/a3-0002099.html

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Образование

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на 90 000 литра /+/-10 %/ дизелово гориво за отопление S-0.001 % за периода 2017—2020 год.

II.1.2)Основен CPV код
09134200
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Доставка на 90 000 литра /+/-10 %/ дизелово гориво за отопление S-0.001 % за периода 2017—2020 год.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 142 500.00 BGN
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
09134200
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG423
Основно място на изпълнение:

СУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Велинград, ул. „Юндола“ № 35.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на 90 000 литра /+/-10 %/ дизелово гориво за отопление S-0.001 % за периода 2017—2020 год.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критерий за качество - Име: газьол за ИПТТ / Тежест: 100
Цена - Тежест: 142500
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Възлагане на поръчка без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз в случаите, изброени по-долу
  • Осигуряване на доставки, които са котирани и закупени на стокова борса
Обяснение:

Изборът на процедира на договаряне без предварително обявление се обуславя от обстоятелството, че стоките, предмет на настоящата поръчка, са определени по списък, одобрен от Министерския съвет. Борсата осигурява на членовете си и на техните клиенти равни условия за участие в търговията и режима на борсовата търговия, регулиран от ЗСБТ, гарантира постигане на целите и принципите, залегнали в чл. 1 и чл. 2 от ЗОП.

IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 515
Наименование:

Доставка на 90 000 литра /+/-10 %/ дизелово гориво за отопление S-0.001 % за периода 2017—2020 год.

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
21/09/2017
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
„Целев“ ЕООД
112523529
ул. „Петър Берон“ № 39
Велинград
4600
България
Телефон: +359 888373739
Електронна поща: celev@abv.bg
Факс: +359 59617
код NUTS: BG423

Интернет адрес: http://transporta.bg/%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2-%D0%B5%D0%BE%D0%BE%D0%B4/

Изпълнителят е МСП: не
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 142 500.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
29/03/2018