Tjänster - 140927-2016

23/04/2016    S80    Europeiska kommissionen - Tjänster - Meddelande om upphandling - Öppet förfarande 

Belgien-Bryssel: Ramavtal för utvärderingsundersökningarna av åtgärder inom GJP som bidrar till de allmänna målen med en balanserad territoriell utveckling

2016/S 080-140927

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska kommissionen
Postadress: Rue de la Loi/Wetstraat 130, Office: L-130 10/037
Ort: Brussels
Nuts-kod: BE100
Postnummer: 1049
Land: Belgien
Kontaktperson: Ms Adelina Dos Reis
E-post: agri-evaluation@ec.europa.eu
Telefon: +32 22961454

Internetadress(er):

Allmän adress: http://ec.europa.eu/agriculture/evaluation/index_en.htm

I.2)Information om gemensam upphandling
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1425
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Annan verksamhet: jordbruk och landsbygdsutveckling.

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Ramavtal för utvärderingsundersökningarna av åtgärder inom GJP som bidrar till de allmänna målen med en balanserad territoriell utveckling

Referensnummer: AGRI-2016-EVAL-03.
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
79310000
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Ramavtal för utvärderingsundersökningar för analys av relevans, effektivitet, verkningsgrad (inbegripet administrativ börda), samstämmighet och mervärde avseende åtgärderna inom GJP som bidrar till det allmänna målet med en balanserad territoriell utveckling.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
77100000
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: 00
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Utförandet ska vanligtvis ske i uppdragstagarens lokaler.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Den upphandlande myndigheten avser upprätta ett ramavtal med en enda uppdragstagare för en period på 6 år i syfte att utvärdera 1 av de 3 allmänna mål för den gemensamma jordbrukspolitiken som anges i artikel 110 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 3 500 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 72
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Ramavtalets högsta värde kan komma att bli högre eller lägre än det belopp som anges i punkt II.2.6 i detta meddelande om upphandling. Ramavtalets högsta värde kommer att fastställas i enlighet med avsnitt 4.4 och 4.6 i förfrågningsunderlaget.

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.5)Information om reserverade kontrakt
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.1)Information om en viss yrkesgrupp
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet
Skyldighet att ange namn och yrkeskvalifikationer för den personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
Ramavtal med en enda aktör
Om det rör sig om ramavtal – motivering för en löptid på över fyra år: Detta ramavtal kommer, med beaktande av behovet att genomföra utvärderingsundersökningar för att uppfylla plikten om rapportering till rådet och Europaparlamentet fram till den 31.12.2018 respektive den 31.12.2021 med tillämpning av samma metod avseende det relevanta allmänna målet för GJP, att överskrida varaktigheten på 4 år i syfte att täcka hela perioden fram till slutet av 2021.
IV.1.4)Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 01/08/2016
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Engelska, Bulgariska, Danska, Tyska, Grekiska, Estniska, Finska, Franska, Iriska, Kroatiska, Ungerska, Italienska, Lettiska, Litauiska, Maltesiska, Nederländska, Polska, Portugisiska, Rumänska, Slovakiska, Slovenska, Spanska, Svenska, Tjeckiska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 9 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 10/08/2016
Lokal tid: 10:30
Plats:

GD Jordbruk och landsbygdsutveckling, rue de la Loi 130, Office 10/037, 1049 Brussels, BELGIEN.

Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:

Högst 2 vederbörligen befullmäktigade företrädare per anbudsgivare får närvara vid anbudsöppnandet (pass eller id-kort ska uppvisas för att styrka personernas identitet). De anbudsgivare som önskar närvara ska anmäla detta till utvärderingsenheten E.4 vid GD Jordbruk och landsbygdsutveckling via e-post senast 3 arbetsdagar före datumet för öppnande av anbud, till de kontaktpunkter som anges i punkt I.1.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3)Kompletterande upplysningar:

1) Upphandlingsdokumenten kommer att finnas tillgängliga för nedladdning på den adress som anges under rubrik I.3. Webbplatsen kommer att uppdateras regelbundet och det åligger anbudsgivarna att kontrollera vilka uppdateringar och ändringar som görs under anbudsperioden.

2) Den upphandlande myndigheten förbehåller sig rätten att komplettera ramavtalet med nya tjänster som innebär en upprepning av tjänster liknande dem som anförtrotts den ekonomiska aktör som tilldelades det inledande kontraktet inom 3 år efter dess avslutande på grundval av artikel 134.1 e i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1268/2012. Sådana nya tjänster får inte utgöra mer än 50 % av värdet på det inledande kontraktet.

3) Ramavtalets högsta värde kan komma att bli högre eller lägre än den budget som anges i punkt II.2.6 i detta meddelande om upphandling. Fasta koefficienter kommer att tillämpas på de olika delar som utgör det finansiella anbudet. Dessa koefficienter kommer att användas för att beräkna de viktade belopp som ska beaktas i den formel som kommer att användas för fastställandet av det pris som ska beaktas vid tillämpandet av formeln för att tilldela kontraktet, vilken i sin tur kommer att fastställa ramavtalets högsta värde (se avsnitt 4.4 och 4.6 i förfrågningsunderlaget).

VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Tribunalen
Postadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxemburg
E-post: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1

Internetadress: http://www.curia.europa.eu/

VI.4.2)Behörigt organ vid medling
VI.4.3)Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

Anmärkningar om tilldelningsförfarandet kan lämnas till den upphandlande myndighet som anges i punkt I.1.

Vid misstanke om ett administrativt missförhållande kan ett klagomål framföras till Europeiska ombudsmannen inom 2 år från det datum då de fakta som klagomålet bygger på blev kända (se http://www.ombudsman.europa.eu). Sådana klagomål leder varken till att tidsfristen för begäran om överprövning skjuts upp eller till att en ny period för begäran om överprövning inleds. En begäran om överprövning kan lämnas till det organ som nämns i punkt VI.4.1 inom 2 månader efter meddelandet om beslutet om tilldelning.

VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
Officiellt namn: Tribunalen
Postadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxemburg
E-post: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1

Internetadress: http://www.curia.europa.eu/

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
13/04/2016