Vi har nöjet att meddela att en ny version av TED-portalen kommer att släppas den 29 januari 2024 (preliminärt datum)! Vill du veta mer om de nya funktionerna och vilka förbättringar vi har gjort? Du hittar svaren i vår artikel om den nya versionen av TED.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

En bugg påverkar just nu hur webbadresser visas i eForms-meddelanden. Vi jobbar med att lösa problemet. Under tiden föreslår vi att du tar bort kommatecknet (eller eventuella andra specialtecken) i slutet av webbadressen. Vi ber om ursäkt för det inträffade.

Tjänster - 141504-2018

31/03/2018    S64

Irland-Dublin: Förberedelse och genomförande av den sjunde europeiska undersökningen om arbetsvillkor (European Working Conditions Survey - EWCS)

2018/S 064-141504

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Eurofound - Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor
Postadress: Wyattville Road, Loughlinstown
Ort: Co Dublin
Nuts-kod: IE061 Not specified
Postnummer: D18 KP65
Land: Irland
Kontaktperson: Lidia Jankowska
E-post: OSUTenders@eurofound.europa.eu
Telefon: +353 12043100
Fax: +353 12826456
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.eurofound.europa.eu
Upphandlarprofil: http://www.eurofound.europa.eu/about-eurofound/procurement/opportunities/open
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3430
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Annan verksamhet: Socialpolitik

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Förberedelse och genomförande av den sjunde europeiska undersökningen om arbetsvillkor (European Working Conditions Survey - EWCS)

Referensnummer: 171104/4643
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
79311200 Genomförande av undersökningar
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Föremålet för upphandlingsförandet är utarbetande och genomförande av den sjunde europeiska undersökningen om arbetsvillkor i alla Europeiska unionens (EU) medlemsstater.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 3 700 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
79311000 Undersökningar
72314000 Datainsamlings- och kollateringstjänster
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: 00 Not specified
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Alla Europeiska unionens (EU) medlemsstater.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Syftet med denna upphandling är att teckna ett ramavtal för ett punktligt och högkvalitativt utarbetande och genomförande av den sjunde europeiska undersökningen om arbetsvillkor. Arbetare ska intervjuas enskilt i sina hem med hjälp av datorstödda personliga intervjuer (Computer Assisted Personal Interviewing - CAPI). Det arbete, som planeras inom ramen för den sjunde europeiska undersökningen om arbetsvillkor, kommer att omfatta följande etapper:

Utarbetande.

- Provtagning,

- Utarbetande och färdigställande av frågeformulär (inklusive kognitionstest),

- Översättning,

- Pilottest.

Genomförande.

- Fältarbete,

- Databehandling.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 3 700 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 36
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Beroende på tillgängligheten till ytterligare finansiering kan den sjunde europeiska undersökningen om arbetsvillkor komma att utvidgas till att omfatta 1, några eller alla av följande 7 anslutande länder och kandidatländer till EU (acceding and candidate countries – ACC): Albanien, Bosnien och Hercegovina, Kosovo, Montenegro, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Serbien och Turkiet.

Observera att det uppskattade värdet på ramavtalet enligt punkt II.2.6 inte inkluderar kostnaden för de berörda optionerna.

II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet
Skyldighet att ange namn och yrkeskvalifikationer för den personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Selektivt förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
Ramavtal med en enda aktör
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 07/05/2018
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
Datum: 21/06/2018
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Bulgariska, Tjeckiska , Danska, Tyska, Grekiska, Engelska, Spanska, Estniska, Finska, Franska, Iriska, Kroatiska, Ungerska, Italienska, Litauiska, Lettiska, Maltesiska, Nederländska, Polska, Portugisiska, Rumänska, Slovakiska, Slovenska, Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 5 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:

Eftersom Eurofounds arbetsspråk är engelska skulle det uppskattas om anbudsförslaget är på engelska.

Upphandlingen är även öppen för alla fysiska och juridiska personer, som är etablerade i ett tredjeland som har ett särskilt avtal med unionen inom området för offentlig upphandling enligt villkoren som anges i det avtalet, nämligen Albanien, Bosnien och Hercegovina, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Island, Liechtenstein, Montenegro, Norge och Serbien.

VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Tribunalen
Postadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxemburg
E-post: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadress: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

Inom 2 månader från den dag då den klagande delgavs eller, om så inte skett, från den dag då det blev känt. Ett klagomål till Europeiska ombudsmannen leder varken till att perioden avbryts eller till att en ny period för begäran om överprövning inleds.

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
27/03/2018