Tjänster - 141553-2018

31/03/2018    S64    Europeiska kommissionen - Tjänster - Meddelande om upphandling - Öppet förfarande 

Belgien-Bryssel: Tjänstekontrakt för analys av effekten av bostadsförbränning av fast avfall på luftkvaliteten i Central- och Östeuropa samt potentiella mildrande åtgärder

2018/S 064-141553

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska kommissionen, Directorate-General for Environment
Postadress: ENV.A.5- Finance BU-9 01/005
Ort: Brussels
Nuts-kod: BE
Postnummer: 1049
Land: Belgien
Kontaktperson: Markets Team
E-post: env-tenders@ec.europa.eu

Internetadress(er):

Allmän adress: http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm

I.2)Information om gemensam upphandling
Kontraktet tilldelas av en inköpscentral
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3409
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Tjänstekontrakt för analys av effekten av bostadsförbränning av fast avfall på luftkvaliteten i Central- och Östeuropa samt potentiella mildrande åtgärder

Referensnummer: ENV.C.3/SER/2018/0005
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
90700000
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Projektets huvudsakliga mål är att bedöma på vilket sätt bostadsförbränning av fast avfall bidrar till föroreningar, särskilt avseende partiklar (particulate matter - PM) men även bens[a]pyren (benzo[a]pyrene - B[a]P), per region. På grundval av dessa uppgifter bör man även bedöma behovet och möjligheterna vad gäller åtgärder på lokal, regional, nationell nivå eller EU-nivå, och utarbeta en strategi för att minska sådana utsläpp. Eftersom projektets storlek inte tillåter att forskningen utförs i alla medlemsstater kommer det enbart att fokusera på Ungern och Rumänien och bygga vidare på tidigare erfarenheter från Tyskland. Den vetenskapliga forskningen bör stödjas av verkliga mätningar, som ska utföras i Ungern och Rumänien under uppvärmningssäsongen (mellan november och mars). Mätningarna ska baseras på de senaste forskningsmetoderna, som ska vara enhetliga och avancerade, såsom precisa mobila och/eller bärbara sensorer och drönare utrustade med sensorer. Mätningarna planeras pågå i två år.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 750 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: 00
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Externt.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Öppen anbudsinfordran.

Enskilt tjänstekontrakt för 24 månader med en budget på 750 000 EUR.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 750 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 24
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Se upphandlingsdokumenten (se punkterna 1.1 och 1.7 i förfrågningsunderlaget).

III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.5)Information om reserverade kontrakt
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.1)Information om en viss yrkesgrupp
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet
Skyldighet att ange namn och yrkeskvalifikationer för den personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.4)Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 056-123139
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 03/05/2018
Lokal tid: 16:00
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Bulgariska, Tjeckiska , Danska, Tyska, Grekiska, Engelska, Spanska, Estniska, Finska, Franska, Iriska, Kroatiska, Ungerska, Italienska, Litauiska, Lettiska, Maltesiska, Nederländska, Polska, Portugisiska, Rumänska, Slovakiska, Slovenska, Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 9 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 17/05/2018
Lokal tid: 10:30
Plats:

Avenue de Beaulieu 5, B — 1160 Bryssel. Salle D.

Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:

Högst 2 företrädare per anbud får närvara vid anbudsöppningen (inga utgifter ersätts).

Av organisatoriska skäl och säkerhetsskäl ska anbudsgivaren tillhandahålla företrädarnas fullständiga namn och nummer på ID-kort eller pass minst 3 arbetsdagar i förväg till env-tenders@ec.europa.eu.

Vid underlåtande att göra detta förbehåller den upphandlande myndigheten sig rätten att neka tillträde till lokalerna.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3)Kompletterande upplysningar:

Enligt artikel 134.1.e) i tillämpningsföreskrifterna till Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2015/1929 av den 30 oktober 2015 om ändring av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget (så kallad budgetförordningen) kommer den upphandlande myndigheten att kunna använda det förhandlade förfarandet för ytterligare tjänster under de 3 år, som följer tecknandet av det ursprungliga avtalet (utan tidigare publicering av ett meddelande om upphandling) för nya tjänster eller arbeten som består av en upprepning av liknande tjänster eller arbeten som har anförtrotts den ekonomiska aktören, till vilken samma upphandlande myndigheten tilldelade det ursprungliga avtalet, förutsatt att dessa tjänster eller arbeten överensstämmer med ett basprojekt, för vilket det ursprungliga avtalet tilldelades efter publikationen av ett meddelande om upphandling, om inte annat följer av villkoren som har framförts i paragraf 4 i artikel 134.

Upphandlingsdokumenten kommer att finnas tillgängliga för nedladdning på adressen som anges under rubrik I.3. Webbplatsen kommer att uppdateras regelbundet, och det åligger anbudsgivarna att kontrollera vilka uppdateringar och ändringar som görs under anbudsperioden.

VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Tribunalen
Postadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxemburg
E-post: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 43032100

Internetadress: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Behörigt organ vid medling
VI.4.3)Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

Observationer om tilldelningsförfarandet kan lämnas till den upphandlande myndighet som anges i rubrik I.1.

Vid misstanke om ett administrativt missförhållande kan du anföra ett klagomål till Europeiska ombudsmannen inom 2 år från det datum, då de fakta som klagomålet bygger på blev kända (se http://www.ombudsman.europa.eu). Sådana klagomål leder varken till att tidsfristen för att anföra ett överklagande förlängs eller till att en ny period för att anföra ett överklagande inleds.

Du får anföra ett överklagande till det organ som nämns i VI.4.1 inom 2 månader efter meddelandet om tilldelningsbeslut.

VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
22/03/2018