Nu finns en särskild covid-19-sida med upphandlingar av medicinsk utrustning.

Konferensen om Europas framtid är din chans att dela med dig av dina idéer och forma vårt framtida EU. Gör din röst hörd!

Tjänster - 142851-2020

Submission deadline has been amended by:  200088-2020
25/03/2020    S60

Nederländerna-Amsterdam: Tillhandahållande av it-programvaruutveckling, konfiguration, implementering och underhållstjänster som omfattar lösningar baserade på Microsoft-, Informatica- och SAP-teknik

2020/S 060-142851

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA)
Postadress: PO Box 71010
Ort: Amsterdam
Nuts-kod: NL1 NOORD-NEDERLAND
Postnummer: 1008 BA
Land: Nederländerna
E-post: contracts@ema.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: https://www.ema.europa.eu/
Upphandlarprofil: https://www.ema.europa.eu/en/about-us/procurement
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6049
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Tillhandahållande av it-programvaruutveckling, konfiguration, implementering och underhållstjänster som omfattar lösningar baserade på Microsoft-, Informatica- och SAP-teknik

Referensnummer: EMA/2019/28/IT
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
72000000 IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Denna anbudsinfordran syftar till att upprätta ramavtal med högst fem ekonomiska aktörer för tillhandahållande av tjänster som ska göra det möjligt för byrån att anskaffa resurser, som inte är direkt anställda av byrån, inom området utveckling, implementering och underhåll av it-programvara.

Avseende de angivna specifika teknikerna enligt följande:

• i prioritetsordning (kaskad) för beställningar på tids- och resursbasis

• en förnyad anbudsinfordran för beställningar baserade på tid och medel eller fast pris.

Myndigheten uppskattar, utan att detta är bindande, att det totala kravet på rådgivningstjänster under den 4-åriga ramavtalsperioden förväntas motsvara följande:

– 17 460 persondagar för tjänster med anknytning till Microsoft-teknik

– 10 698 persondagar för tjänsterna med anknytning till Informatica-teknik

– 11 675 persondagar för tjänsterna med anknytning till SAP-teknik.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
Anbud får lämnas för alla delar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Microsoft Software, Microsoft Technology Services och tillhörande teknik

Del nr: 1
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
72200000 Programmering av mjukvara samt rådgivning
72250000 System- och stödtjänster
72220000 Systemtjänster och tekniska konsulttjänster
72210000 Programmering av programpaket
72260000 Programrelaterade tjänster
72230000 Utveckling av kundanpassad programvara
72261000 Stödtjänster för programvara
72262000 Utveckling av programvara
72267000 Underhåll och reparation av programvara
72263000 Programimplementation
72232000 Utveckling av transaktionsbehandlingsprogram och kundanpassad programvara
72265000 Programkonfigurering
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: NL1 NOORD-NEDERLAND
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Tjänster kan utföras externt eller internt.

Internt: Europeiska läkemedelsmyndigheten, Amsterdam, Nederländerna.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Tillhandahållande av tjänster avseende utveckling, konfigurering och underhåll av it-programvara avseende lösningar baserade på Microsoft-programvara, Microsoft-tekniktjänster och tillhörande teknik.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 48
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Den inledande löptiden är på 24 månader med 2 möjliga förlängningar, vardera för en period på 12 månader, vilket innebär en total möjlig löptid för kontraktet på 4 år (2 + 1 + 1).

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).

II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Master Data Management-lösningar (MDM) baserat på Informatica-teknik

Del nr: 2
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
72200000 Programmering av mjukvara samt rådgivning
72250000 System- och stödtjänster
72220000 Systemtjänster och tekniska konsulttjänster
72210000 Programmering av programpaket
72260000 Programrelaterade tjänster
72230000 Utveckling av kundanpassad programvara
72261000 Stödtjänster för programvara
72262000 Utveckling av programvara
72267000 Underhåll och reparation av programvara
72263000 Programimplementation
72232000 Utveckling av transaktionsbehandlingsprogram och kundanpassad programvara
72265000 Programkonfigurering
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: NL1 NOORD-NEDERLAND
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Tjänster kan utföras externt eller internt.

Internt: Europeiska läkemedelsmyndigheten, Amsterdam, Nederländerna.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Tillhandahållande av tjänster för utveckling, implementering och underhåll av it-programvara avseende Master Data Management-lösningar som baseras på Informatica-teknik.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 48
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Den inledande löptiden är på 24 månader med 2 möjliga förlängningar, vardera för en period på 12 månader, vilket innebär en total möjlig löptid för kontraktet på 4 år (2 + 1 + 1).

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).

II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Resursplanering för företag (Enterprise Resource Planning – ERP) baserat på SAP-teknik

Del nr: 3
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
72200000 Programmering av mjukvara samt rådgivning
72250000 System- och stödtjänster
72220000 Systemtjänster och tekniska konsulttjänster
72210000 Programmering av programpaket
72260000 Programrelaterade tjänster
72230000 Utveckling av kundanpassad programvara
72261000 Stödtjänster för programvara
72262000 Utveckling av programvara
72267000 Underhåll och reparation av programvara
72263000 Programimplementation
72232000 Utveckling av transaktionsbehandlingsprogram och kundanpassad programvara
72265000 Programkonfigurering
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: NL1 NOORD-NEDERLAND
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Tjänster kan utföras externt eller internt.

Internt: Europeiska läkemedelsmyndigheten, Amsterdam, Nederländerna.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Tillhandahållande av tjänster avseende utveckling, implementering och underhåll av it-programvara inom ramen för resursplaneringslösningen för företag (ERP) baserad på SAP-teknik.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 48
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Den inledande löptiden är på 24 månader med 2 möjliga förlängningar, vardera för en period på 12 månader, vilket innebär en total möjlig löptid för kontraktet på 4 år (2 + 1 + 1).

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).

III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
Ramavtal med flera aktörer
Planerat högsta antal deltagare i ramavtalet: 5
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 15/05/2020
Lokal tid: 12:00
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Engelska, Bulgariska, Danska, Tyska, Grekiska, Estniska, Finska, Franska, Iriska, Kroatiska, Ungerska, Italienska, Lettiska, Litauiska, Maltesiska, Nederländska, Polska, Portugisiska, Rumänska, Slovakiska, Slovenska, Spanska, Svenska, Tjeckiska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 12 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 18/05/2020
Lokal tid: 14:00
Plats:

Europeiska läkemedelsmyndigheten, Domenico Scarlattilaan 6, 1083 HS Amsterdam, NEDERLÄNDERNA.

Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: ja
VI.3)Kompletterande upplysningar:

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).

VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Tribunalen
Postadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxemburg
E-post: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadress: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).

VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
Officiellt namn: Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA)
Postadress: PO Box 71010
Ort: Amsterdam
Postnummer: 1008 BA
Land: Nederländerna
E-post: info@ema.europa.eu
Telefon: +31 88781600
Internetadress: https://www.ema.europa.eu
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
13/03/2020