Вижте страницата ни за COVID-19 във връзка с търговете за медицинско оборудване.

Конференцията за бъдещето на Европа е възможност да споделиш идеите си и да оформиш бъдещето на Европа. Изрази мнението си!

Услуги - 142877-2020

25/03/2020    S60

Итaлия-Ispra (VA): Помощ по програма „Коперник“ за инициативата за глобален мониторинг на земеделието (Group on Earth Observations Global Agricultural Monitoring (GEOGLAM))

2020/S 060-142877

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Услуги

(Притурка към Официален вестник на Европейския съюз, 2020/S 043-100663)

Правно основание:
Регламент (ЕС, Евратом) № 2018/1046

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска комисия, JRC — Joint Research Centre, JRC.D — Sustainable Resources (Ispra), JRC.D.5 — Food Security
Пощенски адрес: Via Enrico Fermi 2749
Град: Ispra (VA)
код NUTS: ITC41 Varese
Пощенски код: I-21027
Държава: Италия
Електронна поща: jrc-ispra-dir-d-procurement@ec.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://ec.europa.eu/jrc/

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Помощ по програма „Коперник“ за инициативата за глобален мониторинг на земеделието (Group on Earth Observations Global Agricultural Monitoring (GEOGLAM))

Референтен номер: JRC/IPR/2020/OP/0303
II.1.2)Основен CPV код
77100000 Услуги, свързани със селското стопанство
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Целта на рамковия договор е да се осигури подкрепа по програма „Коперник“ за GEOGLAM (Group on Earth Observations Global Agricultural Monitoring — http://earthobservations.org/geoglam.php). Основната цел е подсилване на системите за селскостопанско наблюдение на национално и поднационално ниво в държавите-партньорки на GEOGLAM чрез предоставяне на базови продукти за наблюдение на култури, базирани на данни от Sentinel като допълнение на съществуващите глобални продукти за наземна услуга на „Коперник“.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
20/03/2020
VI.6)Препратка към оригиналното обявление
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2020/S 043-100663

Раздел VІI: Промени

VII.1)Информация за коригиране или добавяне
VII.1.2)Tекст за коригиране в оригиналното обявление
Номер на раздел: IV.2.2)
Част от текста, която трябва да се промени: Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Вместо:
Дата: 08/04/2020
Да се чете:
Дата: 06/05/2020
Номер на раздел: IV.2.7)
Част от текста, която трябва да се промени: Условия за отваряне на офертите
Вместо:
Дата: 15/04/2020
Да се чете:
Дата: 08/05/2020
VII.2)Друга допълнителна информация: