Вижте страницата ни за COVID-19 във връзка с търговете за медицинско оборудване.

Конференцията за бъдещето на Европа е възможност да споделиш идеите си и да оформиш бъдещето на Европа. Изрази мнението си!

Строителство - 144995-2015

Компактен изглед

28/04/2015    S82

Бeлгия-Брюксел: Покана за участие в търг № 06D20/2015/M002 – Обновяване на „Car Reservation Center“ в Брюксел

2015/S 082-144995

Обявление за поръчка

Строителство

Директива 2004/18/ЕО

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование, адреси и място/места за контакт

Официално наименование: Европейски парламент
Пощенски адрес: rue Wiertz 60
Град: Брюксел
Пощенски код: 1047
Държава: Белгия
На вниманието на: отдел „Договори и доставки“
Адрес за електронна поща: inlo.ao-bru@ep.europa.eu

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган : http://europarl.europa.eu

Електронен достъп до информация: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=611

Допълнителна информация може да бъде получена от:
Горепосоченото/ите място/места за контакт

Спецификации и допълнителни документи (включително документи за състезателен диалог и динамична система за покупки) могат да бъдат получени от:
Горепосоченото/ите място/места за контакт

Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени на:
Официално наименование: Европейски парламент
Пощенски адрес: rue Wiertz 60
Град: Брюксел
Пощенски код: 1047
Държава: Белгия
Лице за контакт: отдел „Договори и доставки“
На вниманието на: офис MTY 08R003
Адрес за електронна поща: inlo.ao-bru@europarl.europa.eu

I.2)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.3)Основна дейност
Общи обществени услуги
I.4)Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи
Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи: не

Раздел ІІ: Обект на поръчката

II.1)Описание
II.1.1)Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Покана за участие в търг № 06D20/2015/M002 – Обновяване на „Car Reservation Center“ в Брюксел.
II.1.2)Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Строителство
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите: Брюксел.
код NUTS
II.1.3)Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)
Обявлението обхваща обществена поръчка
II.1.4)Информация относно рамковото споразумение
II.1.5)Кратко описание на поръчката или покупката/ите
Дейности по пълно обновяване на офисите на „Car Reservation Center“ (CRC) в сграда Altiero Spinelli (ASP) в Брюксел.
II.1.6)Oбщ терминологичен речник (CPV)

45000000 Строителни и монтажни работи

II.1.7)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
II.1.8)Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.9)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2)Количество или обем на поръчката
II.2.1)Общо количество или обем :
II.2.2)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.3)Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.3)Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
в дни: 120 (считано от датата на възлагане на поръчката)

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия във връзка с поръчката
III.1.1)Изискуеми депозити и гаранции:
Трябва да бъде учредена безвъзвратна, безусловна гаранция за изпълнение, платима при първо поискване, на стойност, съответстваща на 10 % от общата стойност на поръчката, преди да бъде направена първата молба за плащане. Тази гаранция трябва да бъде доказана от гаранционно писмо, издадено от банка, финансова институция или трета страна, одобрена от счетоводителя на Европейския парламент.
III.1.2)Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:
Дължимите суми, свързани с изпълнението на поръчката, се изплащат в рамките на 60 календарни дни след като молбата за плащане и съответстващия доклад за напредък са получени от съответния отдел в Европейския парламент.
III.1.3)Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката:
Участието в процедурата по покана за участие в търг е открито при равни условия за всички физически лица, юридически лица и обществени органи, които попадат в обхвата на договорите – по-конкретно онези, които са от държава-членка на Европейския съюз – както и за всички физически лица, юридически лица и обществени органи от държави, които не са членки, но които са сключили специално споразумение с Европейския съюз в областта на обществените поръчки, при условията, изложени в това споразумение.
III.1.4)Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия : не
III.2)Условия за участие
III.2.1)Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията: кандидатите ще бъдат изключени от тази процедура или от възлагане на поръчката, ако попадат в някоя от ситуациите, изброени в членове 106 и 107 от Финансовия регламент.
Напомняне за критериите за изключване – Членове 106 и 107 от Финансовия регламент:
Член 106:
1. оферентите или кандидатите ще се изключват от участие в процедури по възлагане, ако:
а) са обявени в несъстоятелност или са в ликвидация, тяхната дейност е поставена под съдебен надзор, сключили са споразумение с кредитори, преустановили са стопанска дейност или са обект на производство, свързано с такива въпроси, или се намират в аналогична ситуация, произтичаща от подобни процедури съгласно националните законови и подзаконови актове;
б) те или лицата с правомощия за представителство, вземане на решения или контрол спрямо тях са осъдени за престъпление по служба с влязла в сила присъда от компетентен орган на държава-членка;
в) са признати за виновни за тежко нарушение при упражняване на професионалната си дейност, доказано с всякакви средства, които възложителят може да обоснове, включително с решения на ЕИБ и на международни организации;
г) не са изпълнили своите задължения, свързани с плащането на вноски за социално осигуряване или плащането на данъци в съответствие с правните разпоредби на държавата, в която са установени, или с тези на държавата на възложителя, или с тези на държавата, в която трябва да се изпълни поръчката;
д) те или лицата с правомощия за представителство, вземане на решения или контрол спрямо тях са осъдени с влязла в сила присъда за измама, корупция, участие в престъпна организация, изпиране на пари или всякаква друга незаконна дейност, ако тази незаконна дейност накърнява финансовите интереси на Съюза;
е) са обект на административна санкция, посочена в член 109, параграф 1.
Букви а)–г) от първия подпараграф не се прилагат в случай на покупка на доставки при особено благоприятни условия или от доставчик, който прекратява своята дейност, или от получатели или ликвидатори при фалит, чрез споразумение с кредитори, или подобна процедура според националното законодателство.
Букви б) и д) от първия подпараграф не се прилагат, когато кандидатите или оферентите могат да докажат, че са приети адекватни мерки по отношение на лицата с правомощия за представителство, вземане на решения или контрол спрямо тях, по отношение на които лица е издадено съдебното решение, посочено в буква б) или буква д) от първия подпараграф.
(...)
Член 107:
1. няма да се възлага поръчка на оференти или кандидати, които по време на процедурата по възлагане на въпросната поръчка:
a) имат конфликт на интереси,
б) са виновни за подаване на декларация с невярно съдържание при представянето на информацията, изискана от възложителя като условие за участие в процедурата за възлагане, или не са представили тази информация;
в) се намират в 1 от положенията за отстраняване от участие в процедурата за възлагане на поръчката, посочени в член 106, параграф 1.
(…)
Оферентите трябва да подадат подкрепящите документи, изисквани съгласно предписанията на спецификациите.
III.2.2)Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията: оферентите трябва да подадат подкрепящите документи, изисквани съгласно предписанията на спецификациите.
Изисквано минимално/ни ниво/а: — оферентите трябва да представят доказателство поне за одобрение от клас 5 или еквивалентно в съответствие с разпоредбите на Белгийския кралски декрет от 26.9.1991 г. и всички негови актуализации, или еквивалент в държавата на произход на оферента,
— оферентите трябва да предоставят доказателство за здравно осигуряване, покриващо техния професионален риск, валидно на крайната дата за подаване на оферти.
III.2.3)Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:
оферентите трябва да подадат подкрепящите документи, изисквани съгласно предписанията на спецификациите.
Изисквано минимално/ни ниво/а:
— оферентите трябва да представят доказателство за одобрение от категория D или еквивалентно в съответствие с разпоредбите на Белгийския кралски декрет от 26.9.1991 г. и всички негови актуализации, или еквивалент в държавата на произход на оферента.
III.2.4)Информация относно запазени поръчки
III.3)Специфични условия за поръчки за услуги
III.3.1)Информация относно определена професия
III.3.2)Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Вид процедура
IV.1.1)Вид процедура
Открита
IV.1.2)Ограничение на броя на операторите, които ще бъдат поканени да представят оферти или да участват
IV.1.3)Намаляване на броя на операторите по време на договарянето или диалога
IV.2)Критерии за възлагане
IV.2.1)Критерии за възлагане
Най-ниска цена
IV.2.2)Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг: не
IV.3)Административна информация
IV.3.1)Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган:
06D20/2015/M002.
IV.3.2)Предишни публикации относно същата поръчка
IV.3.3)Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
IV.3.4)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
15.6.2015 - 17:00
IV.3.5)Дата на изпращане на поканите за представяне на оферта или за участие на избраните кандидати
IV.3.6)Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие
Всеки от официалните езици на ЕС
IV.3.7)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
в дни: 180 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.3.8)Условия за отваряне на офертите
Дата: 23.6.2015 - 9:30

Място:

rue Montoyer 70, Брюксел, БЕЛГИЯ.

Лица, които са оправомощени да присъстват при отварянето на офертите: да
Допълнителна информация относно оправомощените лица и процедурата на отваряне: 1 представител на оферент.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
VI.3)Допълнителна информация
Европейският парламент ще организира посещение на място, което ще се състои на 11.5.2015 (9:30).
Мястото на срещата е определено на входа на центъра за акредитация на сграда Altiero Spinelli в Брюксел (вж. картата, приложена към административните клаузи).
Могат да присъстват до 2-ма представители на дружество.

За да бъде изготвен пропускът Ви, моля да предоставите по електронна поща (за предпочитане) на следния адрес: inlo.ao-bru@ep.europa.eu

или по поща на следния адрес:
Европейски парламент, Генерална дирекция за инфраструктура и логистика, отдел „Договори и обществени поръчки“, офис MTY 08R003, rue Wiertz 60, 1047 Брюксел, БЕЛГИЯ.
следната информация най-малко 2 работни дни преди посещението:
— официално наименование на дружеството,
— адрес за електронна поща на дружеството,
— име, титла и дата на раждане на онези, които участват в посещението,
— фотокопие от двете страни на документа за самоличност на онези, които участват в посещението.
В деня на посещението, участниците трябва да носят валиден документ за самоличност.
NB: невъзможност за своевременно предоставяне на изисканата по-горе информация може да доведе до отказ за достъп на представителите на оферента от страна на службите за сигурност на Европейския парламент.
Участието в посещението на място е задължително: само онези, които присъстват, ще бъдат допуснати до участие в търга. Подпис в регистъра за присъствие ще служи като доказателство за участие.
Всички документи, съставящи спецификациите на тази процедура са достъпни за изтегляне на следния адрес:

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=611

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
VI.4.2)Подаване на жалби
VI.4.3)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
16.4.2015