Informāciju par medicīniskā aprīkojuma iepirkuma konkursiem skatiet mūsu lapā par Covid-19.

Konference par Eiropas nākotni ir jūsu iespēja paust savas idejas un palīdzēt veidot nākotnes Eiropu. Tieciet sadzirdēts!

Būvdarbi - 144995-2015

Rādīt kompakto skatījumu

28/04/2015    S82

Beļģija-Brisele: Uzaicinājums uz konkursu Nr. 06D20/2015/M002 – "Automobiļu rezervēšanas centra" atjaunošana Briselē

2015/S 082-144995

Paziņojums par līgumu

Būvdarbi

Direktīva 2004/18/EK

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1)Nosaukums, adreses un kontaktpunkts(-i)

Pilns nosaukums: Eiropas Parlaments
Pasta adrese: rue Wiertz 60
Pilsēta: Brisele
Pasta indekss: 1047
Valsts: Beļģija
Kontaktpersona(-as): Līgumu un publisko iepirkumu daļa
E-pasts: inlo.ao-bru@ep.europa.eu

Interneta adrese(-s):

Līgumslēdzējas iestādes galvenā adrese: http://europarl.europa.eu

Elektroniska piekļuve informācijai: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=611

Papildu informāciju var saņemt:
iepriekš minētajā(-os) kontaktpunktā(-os)

Specifikācijas un papildu dokumentus (arī dokumentus attiecībā uz konkursa dialogu un dinamisko iepirkumu sistēmu) var saņemt:
iepriekš minētajā(-os) kontaktpunktā(-os)

Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāsūta:
Pilns nosaukums: Eiropas Parlaments
Pasta adrese: rue Wiertz 60
Pilsēta: Brisele
Pasta indekss: 1047
Valsts: Beļģija
Kontaktpersona: Līgumu un publisko iepirkumu daļa
Kontaktpersona(-as): birojs MTY 08R003
E-pasts: inlo.ao-bru@europarl.europa.eu

I.2)Līgumslēdzējas iestādes veids
Eiropas iestāde/aģentūra vai starptautiska organizācija
I.3)Galvenā darbības joma
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
I.4)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana citu līgumslēdzēju iestāžu vārdā
Līgumslēdzēja iestāde veic iepirkumu citu līgumslēdzēju iestāžu vārdā: nē

II iedaļa: Līguma priekšmets

II.1)Apraksts
II.1.1)Līgumslēdzējas iestādes piešķirtais līguma nosaukums:
Uzaicinājums uz konkursu Nr. 06D20/2015/M002 – "Automobiļu rezervēšanas centra" atjaunošana Briselē.
II.1.2)Līguma veids un būvdarbu veikšanas, piegādes vai pakalpojumu sniegšanas vieta
Būvdarbi
Galvenā būvdarbu veikšanas vieta, piegādes vai pakalpojumu sniegšanas vieta: Brisele.
NUTS kods
II.1.3)Informācija par publisko iepirkumu līgumu, vispārīgo vienošanos vai dinamisko iepirkumu sistēmu (DIS)
Paziņojums paredz publiskā iepirkuma līgumu
II.1.4)Informācija par vispārīgo vienošanos
II.1.5)Īss līguma vai iepirkuma(-u) apraksts
Būvdarbi "Automobiļu rezervēšanas centra" (CRC) biroju pilnīgai atjaunošanai Altjero Spinelli (ASP) ēkā Briselē.
II.1.6)Kopējā publiskā iepirkuma vārdnīca (CPV)

45000000 Celtniecības darbi

II.1.7)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
II.1.8)Daļas
Līgums ir sadalīts daļās: nē
II.1.9)Informācija par variantiem
Var iesniegt piedāvājumu variantus: nē
II.2)Līguma daudzums vai apjoms
II.2.1)Kopējais daudzums vai apjoms:
II.2.2)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.3)Informācija par atjaunošanu
Līgumu var atjaunot: nē
II.3)Līguma darbības laiks vai izpildes termiņš
dienās: 120 (no līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas dienas)

III iedaļa: Juridiskā, saimnieciskā, finansiālā un tehniskā informācija

III.1)Ar līgumu saistītie nosacījumi
III.1.1)Prasītās iemaksas un garantijas:
Pirms pirmā maksājuma pieprasījuma iesniegšanas jāizveido neatsaucama, beznosacījuma izpildes garantija, kas samaksājama pēc pirmā pieprasījuma, par summu, kura atbilst 10 % no līguma kopējās vērtības. Šī garantija ir jāapliecina ar bankas, finanšu iestādes vai trešās personas, ko apstiprinājis Eiropas Parlamenta grāmatvedis, izsniegtu garantijas vēstuli.
III.1.2)Galvenie finansēšanas nosacījumi un maksājumu kārtība un/vai atsauce uz attiecīgajiem noteikumiem, kas tos reglamentē:
Par līguma izpildi maksājamās summas jāsamaksā 60 kalendāro dienu laikā no brīža, kad Eiropas Parlamenta attiecīgais departaments ir saņēmis maksājuma pieprasījumu un attiecīgo progresa ziņojumu.
III.1.3)Juridiskā forma, kādā jāapvienojas uzņēmēju grupai, kurai paredzēts piešķirt līguma slēgšanas tiesības:
Vienādas tiesības piedalīties uzaicinājuma uz konkursu procedūrā ir visām fiziskajām personām, juridiskajām personām un publiskajām iestādēm, uz kurām attiecas Līgumu darbības joma, jo īpaši tām, kas ir no kādas Eiropas Savienības dalībvalsts, un visām fiziskajām personām, juridiskajām personām un publiskajām iestādēm no valstīm, kuras nav ES dalībvalstis, bet kuras ir noslēgušas īpašu nolīgumu ar Eiropas Savienību publiskā iepirkuma jomā, saskaņā ar šā nolīguma noteikumiem.
III.1.4)Citi konkrēti nosacījumi
Uz līguma izpildi attiecas īpaši nosacījumi: nē
III.2)Dalības nosacījumi
III.2.1)Uzņēmēju personiskais stāvoklis, ieskaitot prasības attiecībā uz iekļaušanu profesionālajos vai amatniecības reģistros
Informācija un formalitātes, kas nepieciešamas, lai izvērtētu, vai prasības ir izpildītas: kandidātus izslēdz no šīs procedūras vai no līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas, ja uz viņiem attiecas kāds no Finanšu regulas 106. un 107. pantā minētajiem gadījumiem.
Atgādinājums par izslēgšanas kritērijiem – Finanšu regulas 106. un 107. pants:
106. pants:
1. Pretendentus vai kandidātus izslēdz no dalības iepirkuma procedūrās, ja:
a) tie ir bankrotējuši vai tiek likvidēti, to darbību pārvalda tiesa, tie ir iesaistījušies nolīgumā ar kreditoriem, pārtraukuši saimniecisko darbību, tie ir iesaistīti tiesas procesā attiecībā uz iepriekš minētajiem jautājumiem vai nonākuši citā tamlīdzīgā situācijā, kas radusies līdzīgas valstu tiesību aktos vai noteikumos paredzētas procedūras rezultātā;
b) tie vai personas, kurām ir pārstāvības un lēmumu pieņemšanas pilnvaras vai kontrole pār tiem, ar dalībvalsts kompetentas iestādes spēkā stājušos tiesas spriedumu notiesāti par pārkāpumu saistībā ar to profesionālo darbību;
c) tie ir vainīgi smagā pārkāpumā saistībā ar profesionālo darbību, kurš pierādīts ar jebkādiem līdzekļiem, ko līgumslēdzēja iestāde var pieņemt, tostarp ar EIB un starptautisko organizāciju lēmumiem;
d) tie neievēro saistības attiecībā uz sociālās apdrošināšanas iemaksām vai nodokļu nomaksu saskaņā ar tās valsts tiesību normām, kurā tie izveidoti, vai līgumslēdzējas iestādes valsts tiesību normām, vai arī tās valsts tiesību normām, kur paredzēta līguma izpilde;
e) attiecībā uz tiem vai personām, kurām ir pārstāvības un lēmumu pieņemšanas pilnvaras vai kontrole pār tiem, pieņemts spēkā stājies tiesas spriedums par krāpšanu, korupciju, līdzdalību noziedzīgā grupējumā, nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju vai jebkādu citu nelikumīgu darbību, ja šāda nelikumīga darbība kaitē Savienības finanšu interesēm;
f) uz tiem attiecas 109. panta 1. punktā minētā administratīvā sankcija.
Šā 1. punkta a)–d) apakšpunktu nepiemēro piegāžu iepirkumiem ar īpaši izdevīgiem nosacījumiem vai nu no piegādātāja, kas pilnīgi izbeidz saimniecisko darbību, vai arī no bankrota administratoriem vai likvidatoriem atbilstīgi mierizlīgumam ar kreditoriem vai kādai līdzīgai procedūrai saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem.
Šā 1. punkta b) un e) apakšpunktu nepiemēro, ja kandidāti vai pretendenti var pierādīt, ka ir pieņemti piemēroti pasākumi pret personām, kurām ir pārstāvības pilnvaras, lēmumu pieņemšanas pilnvaras vai kontrole pār tiem, ja uz šīm personām attiecas spriedums, kā minēts 1. punkta b) vai e) apakšpunktā.
(..)
107. pants:
1. Līguma slēgšanas tiesības nepiešķir pretendentiem vai kandidātiem, kas, norisinoties iepirkuma procedūrai attiecībā uz attiecīgo līgumu:
a) ir iesaistīti interešu konfliktā;
b) ir vainīgi tādas informācijas sagrozīšanā, ko līgumslēdzēja iestāde prasa kā nosacījumu dalībai iepirkuma procedūrā, vai arī nesniedz minēto informāciju;
c) iepirkuma procedūrā uz viņiem attiecas kāds no 106. panta 1. punktā minētajiem izslēgšanas gadījumiem.
(..)
Pretendentiem jāiesniedz specifikāciju nosacījumos prasītie apliecinošie dokumenti.
III.2.2)Saimnieciskās un finansiālās spējas
Informācija un formalitātes, kas nepieciešamas, lai izvērtētu, vai prasības ir izpildītas: pretendentiem jāiesniedz specifikāciju nosacījumos prasītie apliecinošie dokumenti.
Standartu minimums, kas varētu būt jāizpilda: — pretendentiem jāiesniedz pierādījums par vismaz 5. kategorijas vai līdzvērtīgu apstiprinājumu saskaņā ar noteikumiem Beļģijas karaļa 26.9.1991 dekrētā (ar visiem tā atjauninājumiem) vai saskaņā ar līdzvērtīgu tiesību aktu pretendenta izcelsmes valstī,
— pretendentiem jāiesniedz pierādījums par to, ka viņiem ir profesionālās darbības riska apdrošināšanas polise, kas ir derīga piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigās.
III.2.3)Tehniskās spējas
Informācija un formalitātes, kas nepieciešamas, lai izvērtētu, vai prasības ir izpildītas:
pretendentiem jāiesniedz specifikāciju nosacījumos prasītie apliecinošie dokumenti.
Standartu minimums, kas varētu būt jāizpilda:
— pretendentiem jāiesniedz pierādījums par D. kategorijas vai līdzvērtīgu apstiprinājumu saskaņā ar noteikumiem Beļģijas karaļa 26.9.1991 dekrētā (ar visiem tā atjauninājumiem) vai saskaņā ar līdzvērtīgu tiesību aktu pretendenta izcelsmes valstī.
III.2.4)Informācija par privileģēto tiesību līgumiem
III.3)Īpaši nosacījumi pakalpojumu līgumiem
III.3.1)Informācija par konkrēto profesiju
III.3.2)Personāls, kas atbildīgs par pakalpojuma izpildi

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Procedūras veids
IV.1.1)Procedūras veids
Atklāta
IV.1.2)Ierobežojumi attiecībā uz uzņēmēju skaitu, ko uzaicinās iesniegt piedāvājumus vai piedalīties
IV.1.3)Uzņēmēju skaita samazināšana sarunu vai dialoga laikā
IV.2)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
IV.2.1)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Viszemākā cena
IV.2.2)Informācija par elektronisko izsoli
Tiks piemērota elektroniskā izsole: nē
IV.3)Administratīvā informācija
IV.3.1)Identifikācijas numurs, ko piešķīrusi līgumslēdzēja iestāde:
06D20/2015/M002.
IV.3.2)Iepriekšēja(-as) publikācija(-as) par šo pašu līgumu
IV.3.3)Nosacījumi specifikāciju un papildu dokumentu vai aprakstošā dokumenta saņemšanai
IV.3.4)Piedāvājumu vai dalības pieteikumu saņemšanas termiņš
15.6.2015 - 17:00
IV.3.5)Datums, kad atlasītajiem kandidātiem nosūtīts dalības vai piedāvājumu iesniegšanas uzaicinājums
IV.3.6)Valoda(-as), kurā(-ās) var sagatavot projektu vai dalības pieteikumu
Jebkura ES oficiālā valoda
IV.3.7)Minimālais laika posms, kura laikā pretendentam jāuztur piedāvājums
dienās: 180 (no piedāvājumu saņemšanai noteiktā datuma)
IV.3.8)Piedāvājumu atvēršanas nosacījumi
Datums: 23.6.2015 - 9:30

Vieta:

rue Montoyer 70, Brisele, BEĻĢIJA.

Personas, kurām ir atļauts piedalīties piedāvājumu atvēršanā: jā
Papildu informācija par personām, kurām atļauts piedalīties piedāvājumu atvēršanā, un par piedāvājumu atvēršanu: 1 katra pretendenta pārstāvis.

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.1)Informācija par periodiskumu
Šis ir kārtējais iepirkums: nē
VI.2)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
VI.3)Papildu informācija
Eiropas Parlaments 11.5.2015 (9:30) organizēs vietas apmeklējumu.
Tikšanās vieta ir Briselē pie Altjero Spinelli ēkā esošā akreditācijas centra ieejas (sk. karti administratīvo noteikumu pielikumā).
Piedalīties var ne vairāk kā 2 katra uzņēmuma pārstāvji.

Lai varētu sagatavot jūsu caurlaidi, lūdzam nosūtīt pa e-pastu (vēlamais variants) uz šādu adresi: inlo.ao-bru@ep.europa.eu

vai pa pastu uz šādu adresi:
Eiropas Parlaments, Infrastruktūras un loģistikas ģenerāldirektorāts, Līgumu un publisko iepirkumu daļa, birojs MTY 08R003, rue Wiertz 60, 1047 Brisele, BEĻĢIJA,
šādu informāciju vismaz 2 darbdienas pirms apmeklējuma:
— uzņēmuma oficiālais nosaukums,
— uzņēmuma e-pasta adrese,
— apmeklējuma dalībnieku vārds, uzvārds, amats un dzimšanas datums,
— apmeklējuma dalībnieku personu apliecinoša dokumenta abu pušu fotokopijas.
Apmeklējuma dienā dalībniekiem līdzi jābūt derīgam personu apliecinošam dokumentam.
NB! Ja iepriekš prasītā informācija netiks nosūtīta noteiktajā laikā, Eiropas Parlamenta drošības dienesti var pretendenta pārstāvjiem liegt piekļuvi objektam.
Dalība vietas apmeklējumā ir obligāta – tikai tie, kas piedalījušies, drīkstēs iesniegt piedāvājumu. Dalību apliecinās paraksts apmeklējuma reģistrā.
Visus dokumentus, kas veido šīs procedūras spefikācijas, var lejupielādēt šādā adresē:

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=611

VI.4)Pārsūdzības procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārsūdzības procedūrām
VI.4.2)Pārsūdzību iesniegšana
VI.4.3)Iestāde, kur var saņemt informāciju par pārsūdzību iesniegšanu
VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
16.4.2015